Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.01.2018

документ
втратив
чинність

Дата оновлення:29.08.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.01.2018
Постанова
від 09 січня 2018 р. № 1
Київ
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 641)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

09.01.2018                   № 1

 

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику», статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 жовтня 2012 року № 1314 «Про затвердження Примірних договорів, які укладаються із суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії» такі зміни:

1) пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2 – 4 вважати відповідно пунктами 1 – 3;

2) до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

09.01.2018 № 1

 

Зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

 

1. Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 викласти в такій редакції:

«5.2.1. Здійснювати виробництво електроенергії та продаж ДПЕ загального обсягу електроенергії, виробленої об'єктом електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за винятком обсягу електроенергії, необхідного для власних потреб зазначеного об'єкта електроенергетики.».

2. У статті 6:

1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:

«6.1. Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, будь-яка надзвичайна та невідворотна обставина, яка впливає на здатність зазначеної Сторони виконувати її зобов'язання, передбачені умовами Договору, обов'язки згідно із законодавчими та іншими нормативними актами і включає в себе (без обмеження) таке:

загрозу війни, збройний конфлікт або серйозну погрозу такого конфлікту, у тому числі, але не обмежуючись цим, ворожі атаки, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, повна або часткова експропріація або націоналізація, примусове вилучення;

радіоактивне забруднення або іонізована радіація, джерело походження якої знаходиться в Україні;

захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади;

міжнародні санкції та  аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, а також погодні умови і стихійне лихо, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха. Для уникнення сумніву до обставини непереборної сили не належить: брак коштів з будь-яких комерційних, економічних або фінансових причин або зміни ринкових умов.»;

2) пункт 6.3 доповни словами «відповідно до законодавства».

3. Пункти 7.1 – 7.5 статті 7 викласти в такій редакції:

«7.1. Усі суперечки, претензії та розбіжності між Сторонами, які можуть з'явитися з Договору чи у зв'язку з ним (далі – Спір), вирішуватимуться по можливості шляхом переговорів. Сторони можуть звернутися до Центру з вирішення спорів та переговорів Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо сприяння у мировому вирішенні таких Спорів у порядку, що встановлений Процедурним актом Секретаріату Енергетичного співтовариства 2016/3/ECS про заснування Центру з вирішення спорів та переговорів.

7.2. У разі якщо будь-який Спір не може бути вирішений у порядку, передбаченому в пункті 7.1 Договору протягом 30 днів, він підлягає вирішенню відповідно до пункту 7.3 Договору, якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України. Якщо ВАД не є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, Сторони мають вирішувати Спір відповідно до пункту 7.4 Договору.

7.3. Якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, будь-який Спір, що виникає з Договору або у зв'язку із ним, вирішується в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) або, за згодою ВАД, у Господарському суді України. Арбітражний суд складається з трьох арбітрів, призначених відповідно до зазначеного регламенту.

Місцем арбітражу є Париж, Франція.

Мовою, яка має використовуватися під час арбітражного розгляду є англійська.

Правом, що застосовується до Договору, є матеріальне право України.

Будь-яке рішення арбітражного суду є остаточним та обов'язковим для виконання Сторонами. Будь-яка із Сторін має право звернутися до будь-якого компетентного суду про визнання та виконання рішення арбітражного суду. Рішення арбітражу може бути оскаржено відповідно до вимог Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від  10.06.1958.

7.4. Якщо ВАД не є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, будь-який Спір, що виникає з Договору або у зв'язку із ним, передається до господарського суду України відповідно до чинного законодавства про підсудність.

7.5. Ініціювання арбітражного розгляду будь-якою стороною відповідно до пункту 7.3 Договору вважається виключенням того ж спору з підсудності господарським судом України.».

4. Статтю 8 доповнити пунктом такого змісту:

«8.3. У цілях здійснення будь-якого такого фінансування ВАД ДПЕ має право укласти прямий договір з Кредиторами (відповідно до його визначення нижче), в якому ДПЕ поміж іншого погоджується не розривати Договір протягом 120 днів після вручення ДПЕ Кредиторам (або їх агентам) письмового повідомлення про свій намір розірвати Договір через порушення ВАД своїх зобов'язань за Договором, якщо тільки таке порушення не усунуто до перебігу такого 120-денного строку.».

5. У статті 9:

1) пункт 9.2 викласти в такій редакції:

«9.2. Без обмеження прав ВАД, які передбачені у підпункті 9.9.1 Договору, у разі змін законодавства України або ДЧОРЕ або будь-якої іншої Зміни в Законодавстві Сторони внесуть відповідні зміни до Договору, які необхідні для усунення протиріч, з метою збереження первісного наміру, викладеного у Договорі, однак за умови, що в разі настання Змін у Законодавстві, що зазначені у підпунктах 2 та 3 цього пункту, зобов’язання Сторін щодо внесення відповідних змін до Договору виникатиме лише в тому разі, якщо такі Зміни в Законодавстві, що передбачені підпунктами 2 та 3 цього пункту збільшать витрати ВАД  на загальну суму понад 5 % доходу ВАД від реалізації електричної енергії за попередні 12 місяців.

У разі змін законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, ВАД може обрати новий порядок стимулювання.

У Договорі Зміна в Законодавстві означає будь-яку з таких подій, яка настає на дату або після дати укладення Договору та впливає на функціонування об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або на фінансовий стан ВАД:

1) зменшення, скасування або призупинення дії «зеленого» тарифу або будь-яка зміна механізму застосування «зеленого» тарифу та відповідного порядку оплати та алгоритму;

2) скасування або відмова у продовженні дії, зміна або істотна негативна зміна умов, які застосовуються до будь-якого погодження органу державної влади, ліцензії, дозволу або іншого регуляторного інструмента, що були раніше надані ВАД (окрім, як унаслідок, порушення їхніх умов з боку ВАД);

3) введення в дію, прийняття, скасування (повністю або частково), внесення змін до будь-якого чинного закону або нормативно-правового акта, яким регулюється сектор електричної енергії (або будь-яка його частина) в Україні (у тому числі по відношенню до права на розірвання Договору),  зміна у податковому режимі, що застосовується до альтернативних джерел енергії, у кожному з випадків, що передбачені у цьому підпункті, якщо така зміна вплине на проектування, будівництво, експлуатацію або утримання об'єкта електроенергетики ВАД, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або на фінансовий стан ВАД.»;

2) пункти 9.8 та 9.9 викласти в такій редакції:

«9.8. Права та обов'язки, що виникають за Договором в однієї із Сторін, крім випадків, передбачених пунктом 8.2 Договору, не можуть бути передані третій стороні без письмової згоди іншої Сторони за Договором.

9.9. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою Сторін або за ініціативою ВАД відповідно до підпункту 9.9.1 цього пункту.

Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона Договору, яка отримала пропозицію про розірвання Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо розірвання Договору або у разі неодержання відповіді в установлений строк заінтересована Сторона має право на вирішення Спору відповідно до Ст. 7. При досягненні згоди Сторонами про розірвання Договору дія Договору в частині розрахунків припиняється після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.9.1. ВАД має право розірвати Договір на власний розсуд на будь-яких законних підставах, що передбачені законодавством України, або у разі настання такої підстави (таких підстав):

до будь-якої передачі зобов'язань за Договором гарантованому покупцю відповідно до пункту 9.12 Договору, припинення та/або неплатоспроможність ДПЕ, або ліквідація ДПЕ або призначення для ДПЕ ліквідатора, або, починаючи від передачі зобов’язань за Договором гарантованому покупцю відповідно до пункту 9.12 Договору, припинення та/або неплатоспроможність такого гарантованого покупця, або ліквідація такого гарантованого покупця або призначення ліквідатора для такого гарантованого покупця;

ДПЕ не здійснює будь-який платіж при настанні строку його здійснення за Договором і такий платіж не було здійснено ДПЕ протягом 90 календарних днів з моменту отримання ДПЕ повідомлення про нього від ВАД;

будь-яке порушення ДПЕ істотного зобов'язання (окрім нездійснення платежу, яке передбачене у цьому пункті вище) і таке порушення не виправлене протягом 120 календарних днів від моменту отримання повідомлення про нього від ВАД;

якщо ВАД є підприємством з іноземними інвестиціями в розумінні Господарського кодексу України, у разі невизнання та невиконання в Україні арбітражного рішення, винесеного на користь ВАД у рамках міжнародного арбітражу, проведеного відповідно до пункту 7.3 Договору;

обставини непереборної сили, які відповідно до Ст. 9 Договору звільняють будь-яку Сторону від виконання її зобов'язань за Договором протягом 180 днів поспіль або довше, або протягом загального періоду тривалістю у 365 днів або довше;

одна або більше Змін у Законодавстві, яка відповідно до встановлених від дати першої такої Зміни в Законодавстві збільшує витрати ВАД (у тому числі без обмеження шляхом встановлення будь-яких платежів, податків, мит або зборів) на загальний розмір, що перевищує 10 % доходу ВАД від продажу електроенергії відповідно до встановлених за попередні 12 місяців;

ДПЕ та ВАД не доходять згоди щодо внесення взаємно прийнятних змін до Договору для відображення дії таких Змін у Законодавстві для ВАД.

Якщо Договір буде припинений ВАД відповідно до підпункту 9.9.1 Договору, ВАД має право на компенсацію збитків, завданих через таке припинення Договору у сумі (далі – Сума Платежу у зв'язку з припиненням), яку ДПЕ сплачує чотирма рівними частинами (при цьому перша частина підлягає сплаті протягом 90 календарних днів після дати повідомлення про припинення, поданого ВАД, а кожна наступна частина підлягає сплаті через 90 днів після попередньої частини).

Сума Платежу у зв'язку з припиненням включає в себе не менше як (але не обмежується цим) суму: 

непогашеної основної суми (та всіх нарахованих та несплачених процентів та комісій, що підлягають сплаті у зв'язку із нею) заборгованості ВАД за кредитом, що був наданий ВАД міжнародною фінансовою установою, міжнародним фінансовим фондом, міжнародною експортно-кредитною агенцією, багатостороннім банком розвитку або міжнародною фінансовою установою розвитку (далі – Кредитор);

усіх сум, що підлягають сплаті з боку ВАД контрагентам з хеджування (далі – Своп-Банки), у тому числі без обмеження за хеджування процентних та валютних ризиків у зв'язку з заборгованістю перед Кредиторами;

 усіх інших витрат та втрат, яких понесли Кредитори та Своп-Банки у зв'язку з розірванням Договору. Зазначена сума повинна бути зменшена на суми (за наявності), отримані ВАД (але не його прямими або непрямими інвесторами у капітал) в якості компенсації за експропріацію/націоналізацію та/або в якості відшкодування втрат від відповідного органу державної влади.

Будь-яка Сума Платежу у зв'язку з припиненням розраховується в євро та сплачується рівними щоквартальними частинами, які підлягають сплаті останнього дня кожного березня, червня, вересня та грудня. Сплата кожної такої частини здійснюється у гривнях шляхом перерахування євро у гривню за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату платежу.»;

3) пункт 9.11 викласти в такій редакції:

«9.11. У разі анулювання дії ліцензії ВАД на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  після завершення всіх юридичних процедур оскарження через невиконання ВАД чинних ліцензійних умов Договір розривається Сторонами, починаючи з дати, коли ліцензія остаточно скасовується, за умови виконання Сторонами своїх непогашених зобов'язань за Договором.».

 

Начальник Управління енергоринку                                       Ю.Власенко

 

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 06.03.2018, № 45

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux