Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.12.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.12.2020
Постанова
від 02 грудня 2020 р. № 2311
Київ
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131

 

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

02.12.2020                    № 2311


Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» такі зміни:

1) у назві слово «водовідведення» замінити словами та знаками «централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

2) у пункті 1 слово «водовідведення» замінити словами та знаками «централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

3) Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

 комісії, що здійснює державне

 регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

14.09.2017 № 1131

(у редакції постанови

Національної комісії, що

здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

 послуг,

від 02.12.2020 № 2311)

 

ПОРЯДОК

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення та підтвердження виконання інвестиційних програм (далі – ІП) та планів розвитку систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – ПР) суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або повернення коштів за кредитними угодами, узгодженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), або взятих під державні гарантії, у тому числі до моменту затвердження цього Порядку, на виконання інвестиційних заходів, що враховуються в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, та інших залучених коштів, а також забезпечення цільового використання коштів цими суб’єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі – ліцензіати), ліцензування діяльності та державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період − період, який передує планованому періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

виробничі інвестиції з прибутку – певна частка прибутку, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата (у тому числі за рахунок досягнутих економічних ефектів після реалізації інвестиційної програми) та направляється для фінансування заходів ІП та ПР, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування ІП та ПР (далі – джерела фінансування) – кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів ІП та ПР, зокрема амортизації основних засобів та нематеріальних активів, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому структурою встановлених тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення для виконання ІП та ПР, та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі – власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти, компенсація (передбачена структурою встановлених тарифів) на повернення кредиту, а також залишкові кошти, визначені цим Порядком;

заходи – окремі складові ІП та ПР, фінансування яких направлене на:

придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат води, підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва тощо,

розробку проєктної та технічної документації заходів, передбачених ІП та ПР, у тому числі розробку техніко-економічного обґрунтування (далі – ТЕО) для залучення банківських позик (кредитів), 

повернення основної суми запозичень за діючими кредитними угодами, узгодженими НКРЕКП, або взятих під державні гарантії, у тому числі до моменту затвердження цього Порядку, на виконання заходів ІП,

обслуговування (сплату відсотків за користування) узгоджених з НКРЕКП запозичень (кредитів, позик), зокрема наданих міжнародними фінансовими організаціями, для провадження ліцензованої діяльності щодо об’єктів, не введених в експлуатацію (які в рамках реалізації інвестиційних проєктів перебувають у стадії будівництва тощо), за діючими кредитними угодами;

ПР (довгострокова ІП) систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі − ЦВВ) – послідовний план виконання заходів на п’ять років щодо нового будівництва, реконструкції, модернізації та технічного переоснащення для забезпечення підвищення рівня надійності та ефективної роботи систем ЦВВ у перспективі розвитку населеного пункту;

залишкові кошти – кошти, акумульовані в результаті економії від реалізації заходів ІП попередніх періодів тощо, сплачені споживачами за послуги та не використані протягом попередніх періодів, зараховані та накопичені на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, відкритому ліцензіатом відповідно до Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, чи не зараховані на спецрахунки, але передбачені інвестиційною складовою структури тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення відповідного попереднього періоду;

звітний період – період дії ІП, за який ліцензіат звітує про виконання ІП;

планований період – період строком 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів на ЦВВ, структурою яких передбачаються відповідні джерела фінансування ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР;

результативні показники – показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання ІП, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених річним інвестиційним планом для досягнення мети ІП та реалізації завдань;

схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення – технічний документ техніко-економічного розвитку у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідного населеного пункту або регіону.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70.

1.4. Скорочення, що застосовуються в цьому Порядку, мають такі значення:

ВБ – внутрішні банки, банки та фінансові установи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;

МФО – міжнародні фінансові організації.

1.5. Перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах на ЦВВ для виконання ІП, проводиться на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків за ІП виключно на виконання заходів згідно з графіком на планований період.

1.6. Рішення про схвалення ІП та ПР або схвалення змін до них приймається НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, шляхом всебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників засідання після розгляду та опрацювання наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

 

2. Розроблення планів розвитку, інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об’єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє ПР та ІП і забезпечує їх затвердження, погодження, схвалення та виконання.

2.2. ПР формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування ПДВ) і має містити:

1) титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1;

2) заяву щодо схвалення плану розвитку (додаток 2);

3) інформаційну картку ліцензіата до плану розвитку за формою, наведеною в додатку 3;

4) план розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) (додаток 4);

5) річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку (додаток 5);

6) описову частину ПР.

Розділ I ПР має включати опис фактичного матеріально-технічного оснащення, стану основних об’єктів ЦВВ, необхідних заходів для їх підтримання на належному рівні відповідно до регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на наступні п’ять років. При цьому зазначені заходи мають містити прогнозовані витрати на їх реалізацію.

Розділ II ПР має включати опис заходів, які направлені на розвиток систем ЦВВ за рахунок будівництва нових об’єктів, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення, на наступні п’ять років за рахунок планових інвестицій.

На підставі даних розділів I та II ПР ліцензіат формує розділ III ПР, що має включати опис заходів та необхідних витрат на перший рік ПР у розрізі таких розділів:

заходи зі зниження питомих витрат електричної енергії (енергозбереження);

заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів;

заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби;

заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання;

заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій;

заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення;

заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

інші заходи.

На підставі даних розділів I та II ПР ліцензіат формує розділ IV ПР систем ЦВВ на другий – п’ятий роки ПР у розрізі укрупнених заходів та джерел їх фінансування на кожний рік запланованого періоду, де описує перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання в ці періоди, з розбивкою на роки, а також обґрунтовує необхідність проведення робіт та прогнозовані джерела фінансування.

2.3. ІП формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування ПДВ) і має містити:

1) титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1;

2) заяву щодо схвалення інвестиційної програми (додаток 2);

3) інформаційну картку ліцензіата за формою, наведеною в додатку 3;

4) план розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) (додаток 4);

5) річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку (додаток 5);

6) пояснювальну записку до ІП, яка має містити:

коротку інформацію про ліцензіата;

обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;

аналіз впливу результатів реалізації річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану розвитку на структуру тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (додаток 6);

узагальнену характеристику об’єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за формою, наведеною в додатку 7;

оперативну схему оснащення технологічним обліком систем ЦВВ з обов’язковим зазначенням встановлених приладів обліку, тих, що планується встановити за рахунок реалізації річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану розвитку, а також приладів обліку, які необхідно встановити в подальшому;

7) реєстр лічильників технологічного обліку в системах централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно з додатком 8;

8) опис заходів річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР, який має містити:

ТЕО необхідності та доцільності впровадження заходів, відповідність цих заходів чинним схемам оптимізації;

визначення строку окупності та економічного ефекту від упровадження заходів (у випадку неможливості – надати обґрунтовані пояснення) з наданням детального розрахунку з посиланнями на конкретні пункти відповідної нормативної документації, довідкової технічної літератури, експлуатаційної документації тощо, а саме визначення економії паливно-енергетичних ресурсів, економічного ефекту (тис. грн), строку окупності (місяців) тощо з використанням даних форм звітності за попередній до базового період, необхідних для їх розрахунків;

обґрунтування вартості запланованих заходів, матеріальних ресурсів тощо з наданням комерційних пропозицій (не менше двох), у яких мають бути вказані обрані цінові пропозиції та у разі зазначення вартості в іноземній валюті курс обміну з прив’язкою до дати, єдиної для всієї інвестиційної програми, загальною вартістю однотипного обладнання та/або матеріалів за інвестиційною програмою більше 20 тис. грн (без ПДВ) (у разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат має надати відповідне обґрунтування). Пропозиції повинні містити дані щодо комплектації обладнання, бути засвідчені належним чином (дата, підпис тощо) та містити реквізити постачальника обладнання (матеріалів). Такі матеріали повинні бути узагальнені та надані в табличному вигляді;

перелік робіт, придбання основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у планованому періоді, з розбивкою на етапи (квартали);

затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, відомості ресурсів до нього, а також локальний кошторис;

копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації на планований період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» або гарантійний лист щодо його надання після отримання.

До опису кожного заходу мають бути додані підтверджуючі матеріали;

9) у разі планування залучення позики, кредиту для фінансування заходів, передбачених планом розвитку на планований період, надаються:

письмове ТЕО отримання позики, кредиту (бізнес-план), затверджене ліцензіатом, погоджене відповідальним виконавцем та органом місцевого самоврядування або відповідним органом виконавчої влади;

план закупівель, погоджений відповідальним виконавцем (для позик МФО);

зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів після реалізації проєкту в цілому та щорічно;

прогнозний графік фінансування; 

графік погашення відсотків за користування позикою та основної суми запозичення;

аналіз впливу реалізації заходів за рахунок кредитних коштів на структуру та рівень тарифів на ЦВВ;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики;  

рішення органу місцевого самоврядування щодо підтримки участі ліцензіата у проєкті із зазначенням обсягу позики;

інформація щодо відповідності схемі оптимізації заходів, що плануються до виконання за рахунок кредитних коштів;

10) зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації ІП, зокрема щодо:

зниження питомих витрат електричної енергії (енергозбереження);

забезпечення технологічного обліку ресурсів;

зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби;

підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

поліпшення безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища;

11) орієнтовні ціни закупівель, які застосовуються при формуванні ІП.

Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 

Вартість та ціни, ураховані в ІП (за найменшою ціною в наданих цінових пропозиціях), додатково зазначаються у відповідних таблицях, наведених у додатках 9 – 25.

2.4. Заходи з оснащення об’єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення технологічним обліком включаються до ІП як першочергові заходи, зокрема щодо:

забору води з поверхневих або підземних джерел;

очищення води, включаючи використання води на господарсько-побутові потреби;

подачі напірними водоводами на всіх водопровідних насосних станціях;

надходження стічних вод до каналізаційних очисних споруд та кількості очищених стічних вод.

Фінансування оснащення стовідсотковим технологічним обліком води є пріоритетним та обов’язковим заходом ІП.

2.5. У разі передбачення заходів із розробки проєктної документації на виконання заходів, передбачених ПР ліцензіата, до ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР включаються кошти в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм, із обґрунтуванням вартості розробки проєктної документації та наданням відповідних комерційних пропозицій.

2.6. Обсяги інвестицій визначаються виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням аналізу їх впливу на рівень тарифів на ЦВВ.

Виробничі інвестиції з прибутку (окрім коштів для виконання зобов’язань за договорами з МФО) можуть ураховуватися в ІП та річному інвестиційному плані використання коштів у першому році ПР за умови, що в попередньому до базового періоді рівень виконання заходів ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР у межах розділу водопостачання або водовідведення (залежно від того, до якого розділу включаються виробничі інвестиції з прибутку) становив не менше 90 % (з урахуванням коефіцієнта співвідношення фактичних обсягів реалізації до планових).

Виробничі інвестиції з прибутку (окрім коштів для виконання зобов’язань за договорами з МФО) не можуть ураховуватися в ІП та річному інвестиційному плані використання коштів у першому році ПР, якщо в попередньому до базового періоді при наявних виробничих інвестиціях з прибутку рівень виконання заходів ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР у межах розділу водопостачання або водовідведення (залежно від того, до якого розділу включаються виробничі інвестиції з прибутку) становив менше 90 % (з урахуванням коефіцієнта співвідношення фактичних обсягів реалізації до планових).

При цьому умови для залучення виробничих інвестицій з прибутку, передбачені другим та третім абзацами цього пункту, не поширюються на заходи, які є обов’язковими до виконання згідно з чинним законодавством:

встановлення приладів технологічного обліку;

розробка схем оптимізації;

отримання дозвільної документації на користування надрами;

обслуговування кредитів/позик тощо.

2.7. Планування заходів ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР у першу чергу базується на заходах, передбачених актуальною (за строками) схемою оптимізації роботи систем ЦВВ, та результативних показниках. При цьому заходи інвестиційної програми можуть конкретизувати і уточнювати заходи, передбачені схемою оптимізації.

2.8. Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів ліцензіата включається до ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР за наявності необхідних для цього проєктів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

2.9. Фінансування сплати податку на прибуток, розрахованого на безоплатно отримані основні засоби (що перебувають на балансі ліцензіата), включається до ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР за умови врахування амортизації таких засобів до структури тарифів на ЦВВ.

2.10. У межах ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР забороняється використовувати кошти для проведення розрахунків з метою погашення кредиторської заборгованості або фінансування витрат інвестиційних заходів, що були здійснені до періоду, на який розроблено ІП та річний інвестиційний план використання коштів у першому році ПР, крім коштів на повернення кредитів МФО, узгоджених НКРЕКП.

2.11. Розроблені з дотриманням вимог цього Порядку проєкти ПР та ІП, інформація про порядок подання до них зауважень та пропозицій оприлюднюються ліцензіатом шляхом розміщення на його офіційному вебсайті (за наявності), на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

У засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщуються інформаційне повідомлення про розроблені проєкти ПР та ІП, інформація про порядок подання до них зауважень та пропозицій.

2.12. Ліцензіат здійснює оприлюднення проєктів ПР та ІП, а також забезпечує проведення відкритих обговорень проєктів рішень з питань схвалення ПР та ІП відповідно до вимог Порядку відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок № 866).

2.13. У разі фінансування інвестиційних заходів за рахунок запозичень міжнародних фінансових організацій ліцензіати використовують процедури та правила закупівель таких міжнародних фінансових організацій та звільняються від подачі документів, передбачених абзацами четвертим – восьмим підпункту 8 та підпунктом 11 пункту 2.3 цієї глави щодо інвестиційних заходів, які фінансуються за рахунок таких запозичень. При цьому вимоги, передбачені пунктами 2.8 та 2.10 цієї глави, не поширюються на заходи, які фінансуються за рахунок запозичень МФО, та розрахунки з такими МФО згідно з укладеними кредитними договорами.

 

3. Затвердження та погодження планів розвитку, інвестиційних програм

3.1. Ліцензіат щороку не пізніше 01 червня базового періоду попередньо погоджує з НКРЕКП заходи для подальшого включення їх до проєктів ІП та ПР шляхом подання в електронному вигляді додатків 4 та/або 5 та пояснювальної записки з описом кожного пункту із зазначенням року введення в експлуатацію та порівняльних характеристик існуючих/нових об’єктів, зокрема:

мережі – протяжність ділянки, діаметр, матеріал;

спецтранспорт – марка, призначення, наявність аналогічного;

обладнання – марка, продуктивність, тиск, потужність.

У пояснювальній записці ліцензіат має вказати підстави та довести першочерговість включення заходів до ІП та ПР (фізичний або моральний знос, зменшення обсягів реалізації, енергозбереження, удосконалення технології).

3.2. Розроблені з дотриманням вимог цього Порядку та з урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих пропозицій відповідно до пункту 2.11 глави 2 цього Порядку ІП та ПР затверджуються ліцензіатом згідно з його установчими документами та згідно з діючим законодавством.

3.3. Після затвердження ІП та ПР щодо об’єктів ЦВВ, що перебувають: 

у комунальній та приватній власності, ліцензіат вживає заходів щодо погодження ІП та ПР органом місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на територію, на якій здійснюється діяльність ліцензіата;

у державній власності, ліцензіат вживає заходів щодо їх погодження органом виконавчої влади.

Документ, що підтверджує погодження, надсилається до НКРЕКП.

3.4. Погоджені згідно з цією главою ІП та ПР щодо об’єктів ЦВВ, що перебувають у комунальній, державній або приватній власності, подаються ліцензіатом на розгляд до НКРЕКП.

 

4. Розгляд планів розвитку, інвестиційних програм НКРЕКП

4.1. Щороку, не пізніше 01 серпня базового періоду, ліцензіат подає до НКРЕКП заяви щодо схвалення ІП та ПР та такі документи:

1) для схвалення ПР:

затверджений ПР, розроблений відповідно до вимог цього Порядку, на паперовому та електронному носіях;

інформаційну згоду посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 26;

протокол відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення плану розвитку/змін до нього за місцем надання послуг ліцензіатом відповідно до пункту 2.1 Порядку № 866;

2) для схвалення ІП:

затверджену ІП, розроблену відповідно до вимог цього Порядку, на паперовому та електронному носіях;

звіт за результатами проведеного енергетичного аудиту (за наявності);

копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, що складені за формами, визначеними Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та завірені ліцензіатом;

копію договору концесії або оренди об’єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, завірену ліцензіатом (за наявності таких об’єктів);

інформаційну згоду посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 26;

протокол відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення ІП/змін до неї за місцем надання послуг ліцензіатом відповідно до пункту 2.1 Порядку № 866.

Сторінки ІП та ПР нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється ліцензіатом.

Числова інформація в ІП, ПР та звітах щодо їх виконання зазначається у вартісних та кількісних показниках з точністю до двох знаків після коми.

4.2. За результатами попереднього розгляду у разі встановлення невідповідності поданої заяви та доданих до неї документів вимогам цього Порядку заява до розгляду не приймається, про що протягом 15 робочих днів з дня її надходження до НКРЕКП ліцензіату повідомляється вмотивованим листом.

4.3. Після усунення виявлених невідповідностей заява щодо схвалення ІП та ПР може знову подаватися ліцензіатом на розгляд до НКРЕКП.

4.4. Заява щодо схвалення ІП та ПР протягом 60 робочих днів розглядається НКРЕКП щодо:

1) обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, залучення кредитних та інших коштів окремо щодо кожного заходу ІП та ПР, включаючи строк окупності та визначення економічного та соціального ефекту від упровадження зазначених заходів ІП, результативних показників;

2) обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені в ІП та ПР;

3) визначення джерел фінансування ІП та ПР, розрахованих відповідно до обсягів фінансування у структурі тарифів на планований період (допустиме відхилення від структури тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення має становити не більше 5 %) та інших надходжень на планований період.

4.5. У разі необхідності до розгляду ІП та ПР НКРЕКП залучаються фахівці, консультанти, експерти. Тривалість проведення додаткових експертиз до загального терміну розгляду заяви не включається.

4.6. Для отримання додаткової інформації до поданих документів НКРЕКП може направити ліцензіату запит. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.7. У разі наявності документа, що підтверджує погодження ІП та ПР, відсутності у НКРЕКП зауважень, пропозицій до поданих документів або відсутності в ліцензіата додаткових пояснень та обґрунтувань до ІП та ПР НКРЕКП розглядає питання щодо їх схвалення.

4.8. За результатами розгляду ІП та ПР ліцензіата НКРЕКП схвалює проєкти рішень про їх схвалення для забезпечення проведення відкритого обговорення проєктів рішень за місцем надання послуг ліцензіатом відповідно до Порядку № 866.

4.9. За результатами розгляду ІП та ПР, відкритого обговорення проєктів рішень про їх схвалення НКРЕКП в установленому порядку приймає рішення про їх схвалення.

4.10. Якщо за результатами розгляду на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, окремі заходи ІП та ПР визнаються необґрунтованими, ліцензіату пропонується перерозподілити кошти між іншими заходами та/або додати інші заходи з урахуванням вимог цього Порядку у строки, встановлені НКРЕКП.

4.11. Схвалені НКРЕКП ІП та ПР розміщуються ліцензіатом на його офіційному вебсайті (за наявності), на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

У засобах масової інформації за місцем виконання ІП та ПР розміщується інформаційне повідомлення про схвалення НКРЕКП відповідних ІП та ПР.

Схвалені НКРЕКП ІП та ПР оформлюються у трьох примірниках. Перший примірник та його електронна версія залишається в НКРЕКП, другий примірник та його електронна версія протягом 10 робочих днів з дня схвалення подаються ліцензіатом до органу, що здійснив його погодження, третій залишається у ліцензіата.

4.12. Кошти, передбачені на реалізацію схвалених ІП та ПР, включаються ліцензіатом до розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення.

 

5. Внесення змін до планів розвитку, інвестиційних програм

5.1. У разі виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівель у зв’язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівель, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до НКРЕКП із заявою(-ами) щодо внесення змін до ІП та/або ПР, надавши відповідні обґрунтування. До заяви про внесення змін додаються документи, визначені пунктом 4.1 глави 4 цього Порядку.

5.2. Зміни до ІП та ПР розглядаються відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення ІП та ПР. До розгляду приймаються заяви на внесення змін, які надані до НКРЕКП не пізніше 01 листопада поточного року.

5.3. У разі зміни обсягів фінансування на виконання заходів з незалежних від ліцензіата причин у розмірі до 5 % від запланованої загальної суми на такі заходи ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими заходами в рамках одного розділу інвестиційної програми.

5.4. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до НКРЕКП інформації.

 

6. Виконання ІП (річних інвестиційних планів використання коштів у першому році ПР)

6.1. Основними критеріями здійснення контролю за виконанням ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) є:

стан виконання ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР);

цільове використання коштів ІП у першому році ПР;

відповідність фактичних обсягів використання коштів, передбачених для виконання ІП у першому році ПР, планованим;

фактичні результативні показники здійснення заходів ІП у першому році ПР.

Ліцензіат протягом 60 календарних днів після закінчення строку виконання ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) подає звіт про виконання ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР), оформлений згідно з додатком 27 до цього Порядку, та пояснювальну записку (в електронній формі та на паперових носіях).

У разі неповного виконання ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) у пояснювальній записці зазначаються причини неповного виконання.

Пояснювальна записка складається в довільній формі та повинна містити інформацію про:

заплановану та фактичну дату початку і завершення виконання ІП;

результати аналізу результативних показників здійснення заходів ІП;

результати аналізу здійснення заходів ІП першого року ПР у кількісних та якісних показниках відповідно до фінансового плану використання коштів, передбачених для їх виконання (відхилення фактичних показників від планованих у відсотках), причини нездійснення зазначених заходів;

результати оцінки стану надходження коштів, передбачених для виконання ІП у першому році ПР, а також планових та фактичних витрат за кожним заходом;

вплив результатів виконання ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) на структуру тарифів на послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

результати аналізу здійснення заходів ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) за рахунок кредитних ресурсів (позики тощо).

6.2. Ліцензіат на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах ліцензіата, протягом першого кварталу поточного календарного року розміщує звіт про виконання ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) за минулий календарний рік.

6.3. Ліцензіат зобов’язаний виконувати схвалені НКРЕКП ІП та ПР в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

6.4. Виконаними вважаються заходи, по яких об’єкти, введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору, та профінансованими, якщо надано аванс на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання для продовження виконання робіт.

6.5. При неповному виконанні ліцензіатом ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) за звітний період першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції водопровідних мереж та обладнання і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат та втрат у системах централізованого водопостачання.

6.6. Профінансованими вважаються заходи ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР), щодо яких здійснено фактичну оплату.

6.7. У разі недофінансування заходів ІП (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР) звітного періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 30 січня наступного року за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми звітного періоду.

6.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленими ІП та ПР або передбачені схваленою ІП та річним інвестиційним планом використання коштів у першому році ПР у меншій кількості, можуть бути враховані як виконання ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР лише за результатами перевірки.

6.9. Контроль за виконанням ліцензіатом ІП та річного інвестиційного плану використання коштів у першому році ПР здійснюється шляхом аналізу форм звітності відповідним структурним підрозділом та проведення планових і позапланових перевірок НКРЕКП.

 

7. Особливості залучення банківських позик (кредитів)

7.1. Для реалізації заходів, передбачених ІП та річним інвестиційним планом використання коштів у першому році ПР, ліцензіат може залучити як позики банківських, фінансових установ, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства (далі – позики ВБ), так і МФО.

З метою повідомлення про намір залучення коштів ліцензіат подає до НКРЕКП:

для ВБ − лист з доданим ТЕО, попередньо узгодженим листом органу місцевого самоврядування/відповідним органом виконавчої влади;

для МФО − лист з розробленим інвестиційним проєктом та ТЕО перед реєстрацією інвестиційного проєкту в Мінекономіки відповідно до процедур, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями».

ТЕО для ВБ повинно бути підготовлене ліцензіатом (за винятком ТЕО як стадії проєктування), погоджене органами місцевого самоврядування/відповідним органом виконавчої влади та містити такі розділи:

обґрунтування проєктної потужності об'єкта будівництва/реконструкції;

обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу;

основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення;

основні технологічні рішення;

основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів;

заходи щодо технічного захисту інформації;

обґрунтування ефективності інвестицій;

висновки з визначенням обраного варіанта запропонованих рішень та пропозиції;

проєктна тривалість будівництва/реконструкції;

техніко-економічні показники; 

кошторисна документація;

обґрунтування отримання позики, кредиту (бізнес-план);

зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів після реалізації проєкту (заходу) у цілому та щорічно в натуральному та грошовому виразі, аналіз споживання ресурсів об’єктами інвестицій за останні три роки;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики (кредиту);

зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційного проєкту, зокрема щодо:

зниження питомих витрат електричної енергії (енергозбереження),

забезпечення технологічного обліку ресурсів,

зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби,

підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення,

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища,

поліпшення безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища.

До ТЕО повинні додаватись такі документи:

проєкт освоєння коштів (план закупівель), погоджений відповідальним виконавцем (для позик МФО);

проєкт кредитного договору із зазначенням умов кредитування або інший документ, що визначає основні умови кредитування;

прогнозний графік фінансування (графік вибірки коштів за наявності) та прогнозний графік введення в експлуатацію інвестиційних об’єктів/обладнання;

прогнозний графік погашення відсотків за користування позикою та основної суми запозичення;

аналіз впливу реалізації заходів за рахунок кредитних коштів на структуру та рівень тарифів на ЦВВ;

інформація щодо відповідності схемі оптимізації заходів, що плануються до виконання за рахунок кредитних коштів.

7.2. Отримавши ТЕО, НКРЕКП протягом 20 робочих днів розглядає матеріали.

У разі виникнення зауважень НКРЕКП для отримання додаткової інформації до поданих документів направляє ліцензіату лист (запит), відповідь на який ліцензіат має надати протягом 10 робочих днів з дня його отримання. Розгляд листа щодо наміру підписання договору про отримання позики продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

Якщо заходи в ТЕО не відповідають пріоритетним напрямам фінансування, НКРЕКП повідомляє ліцензіата листом щодо відмови в узгодженні такого запозичення.

7.3. Якщо ТЕО (за винятком стадії проєктування) потребує доопрацювання, НКРЕКП звертається до ліцензіата щодо необхідності доопрацювання (для позик МФО − на стадії підготовки інвестиційного проєкту) та повторного узгодження ТЕО органом місцевого самоврядування (та погодження відповідальним виконавцем − для позик МФО).

ТЕО по об’єктах капітального будівництва доопрацьовується на стадії «Проєкт» та погоджується/затверджується в установленому порядку органом місцевого самоврядування.

7.4. У разі відсутності зауважень НКРЕКП надає ліцензіату лист щодо необхідності проведення відкритих обговорень, погодження органом місцевого самоврядування/відповідним органом виконавчої влади підписання договору про отримання позики (кредиту) та ТЕО шляхом прийняття відповідного рішення.

7.5. Після отримання зауважень згідно з пунктом 7.2 цієї глави ліцензіат протягом 10 робочих днів повідомляє НКРЕКП щодо продовження доопрацювання ТЕО або скасування листа-звернення щодо наміру підписання договору про отримання позики. За відсутності зазначеного повідомлення розгляд НКРЕКП листа-звернення щодо наміру підписання договору про отримання позики припиняється, про що НКРЕКП листом повідомляє ліцензіата.

7.6. Отримавши доопрацьоване ТЕО, НКРЕКП діє відповідно до пунктів 7.2 − 7.4 цієї глави.

7.7. Після отримання листа НКРЕКП щодо необхідності проведення відкритих обговорень, погодження органом місцевого самоврядування підписання договору про отримання позики (кредиту) та ТЕО ліцензіат забезпечує проведення відкритих обговорень, погодження ТЕО та залучення позики (кредиту) шляхом прийняття відповідного рішення органу місцевого самоврядування/відповідного органу виконавчої влади. 

Після отримання рішення органів місцевого самоврядування та підписання протоколу відкритих обговорень ліцензіат направляє зазначені документи до НКРЕКП.

7.8. НКРЕКП, отримавши підтверджуючі документи, зазначені в пункті 7.7 цієї глави, направляє ліцензіату лист щодо підписання договору про позику/кредит на умовах, передбачених у погодженому ТЕО, та необхідності внесення змін до ІП та ПР, а саме до року, у якому планується освоєння коштів, відповідно до пункту 5.1 глави 5 цього Порядку.

7.9. Забезпечення кредиту/позики здійснюється за рахунок досягнутого економічного ефекту від упроваджених заходів, передбачених ТЕО, та за рахунок компенсації, передбаченої структурою встановлених тарифів на ЦВВ на повернення позики (кредиту).

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення                                       А.Чумак

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux