Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.07.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.07.2020
Постанова
від 09 липня 2020 р. № 1297
Київ
Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

09.07.2020                    № 1297

 

Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 261 Закону України «Про теплопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня 2017 року № 1059, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

31.08.2017 № 1059

(у редакції постанови

Національної комісії, що

здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг,

від 09.07.2020 № 1297)

 

 

ПОРЯДОК

розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення і виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати), з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень на виконання інвестиційних заходів відповідно до джерел фінансування, а також забезпечення цільового використання коштів цими суб’єктами.

1.2. Дія цього Порядку не поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії, а також суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у сфері теплопостачання, ліцензування якої здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Цей Порядок не застосовується під час узгодження обсягів запозичень у міжнародних фінансових організацій для фінансування заходів, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат теплової енергії, підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва тощо, що впливає на складові тарифу.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період – період тривалістю, як правило, календарний рік, який передує року, у якому схвалюється інвестиційна програма;

виробничі інвестиції з прибутку – складова частина структури тарифів, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата та направляється для фінансування заходів інвестиційної програми, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування інвестиційної програми (далі – джерела фінансування) – кошти, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема тарифні, залишкові (за наявності), позикові (облігаційні позики, банківські кредити), позатарифні (бюджетні кошти (за умови співфінансування за окремими заходами), власні (інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності), залучені (одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти та інші кошти, що не заборонені законодавством));

залишкові кошти – кошти для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, які не використані протягом попередніх періодів, накопичені на поточному рахунку із спеціальним режимом використання відповідно до вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750 (далі – Порядок зарахування коштів), а також утворені за рахунок економії тощо;

заходи інвестиційної програми – придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення технологічного обліку природних та енергетичних ресурсів, оптимізацію технологічних витрат та втрат теплової енергії, підвищення якості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, рівня організації виробництва тощо, витрати на розробку проєктної та технічної документації заходів, передбачених планом розвитку, необхідність та першочерговість яких обґрунтована ліцензіатом;

звітний період – період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про її виконання;

інвестиційна програма − комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

період дії інвестиційної програми – період, протягом якого виконується інвестиційна програма, який дорівнює планованому періоду;

план розвитку – послідовний п’ятирічний план виконання заходів щодо нового будівництва, реконструкції, модернізації та технічного переоснащення об’єктів теплопостачання для забезпечення підвищення рівня надійності та ефективної роботи систем централізованого теплопостачання в перспективі розвитку населеного пункту;

планований період – період тривалістю 1 календарний рік (з 01 січня до 31 грудня), на який визначається перелік та вартість інвестиційних заходів;

результативні показники – кількісні показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення її мети та реалізації завдань;

тарифні кошти – кошти, що включаються до тарифів на теплову енергію згідно з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженим постановою НКРЕКП від 25 червня 2019 року № 1174, в обсягах амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку;

фактичні джерела фінансування – кошти в обсязі тарифних джерел фінансування, розрахованих з урахуванням фактичного обсягу відпуску теплової енергії власним споживачам, теплової енергії інших власників, транспортування якої здійснюється тепловими мережами ліцензіата (за наявності), фактичного теплового навантаження (для ліцензіатів, яким встановлені двоставкові тарифи на теплову енергію) протягом планованого періоду, а також позикових, позатарифних та залишкових коштів (за наявності), отриманих у планованому періоді.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання» та інших нормативно-правових актах у сфері теплопостачання.

1.4. Ліцензіати з коштів, що надходять на їх поточні рахунки, щоденно перераховують на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами (далі – спеціальні рахунки) кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, відповідно до положень Порядку зарахування коштів.

Ліцензіати – власники спеціальних рахунків – зобов’язані використовувати кошти, що обліковуються на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.

1.5. Формування заходів інвестиційних програм здійснюється ліцензіатами окремо за кожним видом ліцензованої діяльності, які провадить ліцензіат у сфері теплопостачання, відповідно до джерел фінансування за кожним видом ліцензованої діяльності.

1.6. Затвердження та схвалення інвестиційної програми здійснюється з дотриманням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок проведення відкритого обговорення).

1.7. Інвестиційна програма зберігається в НКРЕКП та відповідному територіальному органі НКРЕКП протягом п’яти років, починаючи з дати прийняття постанови НКРЕКП щодо схвалення інвестиційної програми.

 

2. Розроблення інвестиційної програми

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об’єктів теплопостачання, придбання матеріальних та нематеріальних активів, ліцензіат розробляє інвестиційну програму на планований період, затверджує її та вживає заходів щодо забезпечення її погодження та схвалення.

2.2. Інвестиційна програма на планований період формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ)) і має містити:

1) титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1;

2) зміст інвестиційної програми;

3) інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми на планований період за формою, наведеною в додатку 2;

4) план розвитку ліцензіата за формою, наведеною в додатку 3;

5) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період за формою, наведеною в додатку 4;

6) пояснювальну записку, яка має містити коротку інформацію про ліцензіата, обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими, короткий опис доцільності та пріоритетності впровадження заходів плану розвитку на перспективу, орієнтовний графік виконання заходів інвестиційної програми, аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу, узагальнену характеристику об’єктів у сфері теплопостачання з урахуванням даних, наведених у формі звітності № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна), надання якої передбачено Правилами організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими постановою НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717;

7) опис заходів інвестиційної програми на планований період, який має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності, доцільності та першочерговості впровадження заходів (у разі неможливості його розробки ліцензіат має надати обґрунтовані пояснення) з урахуванням затверджених схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України (за наявності), розроблених відповідно до вимог законодавства, результатів аудиту та експертиз (за наявності), висновків експертно-технічних обстежень (за необхідності), забезпечення стовідсоткового технологічного обліку природних та енергетичних ресурсів тощо;

визначення строку окупності та економічного ефекту від упровадження заходів інвестиційної програми (у випадку неможливості визначення ліцензіат має надати обґрунтовані пояснення) з наданням детального розрахунку з посиланнями на пункти відповідної нормативної документації, довідкової технічної літератури, експлуатаційної документації тощо, а саме визначення економії паливно-енергетичних ресурсів (у натуральних одиницях виміру та в тоннах умовного палива із зазначенням перевідних коефіцієнтів), економічного ефекту (тис. грн), строку окупності (місяців) тощо з використанням даних форм звітності за базовий період, необхідних для їх розрахунків;

аналіз можливих альтернативних технічних рішень з наданням матеріалів щодо обґрунтування прийнятого технічного рішення, порівняння витрат на проведення заходу та отримання відповідного результативного показника, обґрунтування вибору обладнання (матеріалів) різних виробників за орієнтовною їх вартістю та технічними показниками на підставі прийнятого технічного рішення;

обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням:

комерційних пропозицій (не менше двох) загальною вартістю однотипного обладнання та/або матеріалів за інвестиційною програмою, в яких мають бути вказані обрані цінові пропозиції та, у разі зазначення вартості в іноземній валюті, курс обміну з прив’язкою до дати, єдиної для всієї інвестиційної програми (у разі визначення курсу обміну ліцензіатом), у розрізі комплектуючих та матеріалів з вартістю більше 100 тис. грн (без ПДВ) сумарно по всіх заходах інвестиційної програми. У разі наявності одного заводу-виробника ліцензіат має надати відповідне підтвердження. Пропозиції повинні містити дані щодо комплектації  обладнання та/або матеріалів та відповідної їх кількості, необхідної для виконання запланованих заходів, а також бути завірені належним чином (дата, підпис тощо) та містити реквізити постачальника обладнання (матеріалів). Не приймаються до розгляду роздруківки з веб-сайтів. Зазначені матеріали повинні бути узагальнені та надані в табличному вигляді,

зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва, спорудження яких передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомостей ресурсів до них (підсумкових), затверджених в установленому порядку та розроблених в одному програмному комплексі,

копій звітів проведеної експертизи проєктів будівництва, на які поширюються вимоги статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Назва заходу інвестиційної програми, зазначена в додатках 3 – 4 до цього Порядку, має відповідати назві проєкту будівництва, зазначеній в експертному звіті;

8) інформацію щодо виконання в попередніх періодах робіт по об’єктах, включених до інвестиційної програми на планований період, із зазначенням джерел та обсягів фінансування;

9) зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми, зокрема щодо:

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

забезпечення технологічного обліку ресурсів;

підвищення якості, надійності та безпеки виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

10) звіти (висновки) за результатами проведення енергетичного та/або технічного аудиту, експертно-технічних обстежень, технічні умови на реконструкцію (модернізацію) об’єктів у сфері теплопостачання (за наявності);

11) за наявності у господарському віданні ліцензіата об’єктів, що перебувають у концесії чи оренді, – завірену ліцензіатом копію договору концесії або оренди об’єктів у сфері теплопостачання;

12) згоду посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 5;

13) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях проєкту інвестиційної програми відповідно до вимог пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення;

14) копію рішення органу місцевого самоврядування щодо погодження інвестиційної програми.

2.3. У разі необхідності виготовлення проєктної документації для виконання заходів майбутніх періодів до інвестиційної програми на планований період включаються кошти на розробку проєктної документації в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм, із обґрунтуванням вартості та наданням комерційних пропозицій (не менше двох) та кошторисів до них, оформлених відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

2.4. У разі планування отримання позики (кредиту) для фінансування окремих заходів, крім кредитів міжнародних фінансових організацій, які погоджуються НКРЕКП в установленому порядку, з метою включення цих заходів до інвестиційної програми на планований період додатково до документів, визначених підпунктом 7 пункту 2.2 цієї глави, додаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування отримання позики (кредиту);

план закупівель;

прогнозний графік фінансування та введення в експлуатацію кожного з об’єктів заходів, запланованих для виконання за рахунок позикових коштів;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та обґрунтування доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики (кредиту) з аналізом альтернативних рішень щодо фінансування таких заходів;

графік погашення відсотків за користування позикою, кредитом та основної суми запозичення;

аналіз впливу на структуру тарифу, складений відповідно до графіка отримання, погашення запозичень, а також економічного ефекту від реалізації заходів;

погодження залучення кредитних коштів органом місцевого самоврядування (для об’єктів комунальної власності).

2.5. Обсяги необхідних інвестицій визначаються виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням аналізу їх впливу на рівень тарифів.

2.6. Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми на планований період на підставі комерційних пропозицій постачальників обладнання, є орієнтовними. Остаточні ціни закупівель визначаються ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель, але не повинні перевищувати вартість, зазначену у схваленій інвестиційній програмі на планований період, яка є граничною для проведення торгів.

2.7. Сторінки матеріалів інвестиційної програми на планований період завіряються ліцензіатом, нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється посадовою особою ліцензіата.

2.8. Числова інформація в інвестиційній програмі на планований період та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а у разі якщо ціла частина числа дорівнює нулю – з точністю до двох значущих знаків після коми.

2.9. Витрати плану розвитку ліцензіата формуються в межах коштів, передбачених тарифами на теплову енергію, та відповідно до поточної  вартості обладнання та матеріалів, а також розцінок на виконання робіт. У випадку недостатності коштів план розвитку може передбачати заходи за позатарифні джерела фінансування.

При схваленні інвестиційних програм на наступні плановані періоди відповідні плани розвитку актуалізуються ліцензіатом.

 

3. Затвердження та погодження інвестиційної програми

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку та з урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих пропозицій відповідно до пункту 1.6 глави 1 цього Порядку інвестиційна програма на планований період щодо об’єктів теплопостачання затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами.

3.2. Після затвердження інвестиційної програми на планований період стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, ліцензіат вживає заходів щодо погодження цієї програми в органах місцевого самоврядування, повноваження яких поширюються на територію, на якій здійснюється діяльність ліцензіата.

3.3. Орган місцевого самоврядування погоджує інвестиційну програму на планований період та план розвитку ліцензіата. У разі виконання робіт у різних населених пунктах необхідне погодження кожного органу місцевого самоврядування, на адміністративній території якого ліцензіатом здійснюється ліцензована діяльність.

3.4. У разі наявності в інвестиційній програмі на планований період заходів щодо об’єктів теплопостачання, що не перебувають у комунальній власності, за необхідності надається відповідне погодження органу місцевого самоврядування на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об’єктів теплопостачання.

3.5. Затверджена та погоджена згідно з цією главою інвестиційна програма на планований період щодо об’єктів теплопостачання подається ліцензіатом на розгляд НКРЕКП.

 

4. Розгляд та схвалення інвестиційної програми

4.1. Щороку, не пізніше ніж за два місяці до початку планованого періоду, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву на бланку підприємства за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, щодо схвалення інвестиційної програми на планований період разом із документами, передбаченими пунктом 2.2 глави 2 цього Порядку.

4.2. Заява щодо схвалення інвестиційної програми, додані до неї документи та розрахунки розглядаються НКРЕКП протягом двадцяти п’яти робочих днів.

4.3. До розгляду інвестиційної програми НКРЕКП (у разі необхідності)  можуть бути залучені незалежні експертні та спеціалізовані організації, фахівці, консультанти тощо. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для проведення додаткових експертиз та обстежень.

4.4. Для отримання додаткової до поданих документів інформації НКРЕКП може направити ліцензіату запит, відповідь на який ліцензіат має надати протягом десяти робочих днів з дня його отримання. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.5. У разі якщо інвестиційна програма на планований період відповідає вимогам цього Порядку, рішення про її схвалення приймається на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, при цьому під час розгляду інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, мають бути присутні представники органів місцевого самоврядування на рівні не нижче заступника голови такого органу. Рішення НКРЕКП оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття.

4.6. У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми на планований період у частині наданих документів та розрахунків вимогам цього Порядку та іншим нормативно-правовим актам НКРЕКП повідомляє про це ліцензіата відповідним листом з наданням зауважень, які необхідно врахувати.

Після врахування зауважень заява щодо схвалення інвестиційної програми подається ліцензіатом для нового розгляду до НКРЕКП з дотриманням строків, визначених пунктом 4.2 цієї глави.

4.7. Електронна форма схваленої відповідною постановою НКРЕКП інвестиційної програми на планований період оприлюднюється ліцензіатом шляхом її розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми та зберігається на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та не менше 3 років після його закінчення.

У засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщується інформаційне повідомлення про схвалення НКРЕКП інвестиційної програми на планований період.

Схвалена інвестиційна програма на планований період оформлюється у трьох примірниках. Перший примірник та його електронна версія залишається в НКРЕКП, другий примірник та його електронна версія протягом десяти робочих днів подається до відповідного територіального органу НКРЕКП, третій залишається у ліцензіата.

 

5. Внесення змін до інвестиційної програми

5.1. У разі виникнення потреби у виконанні робіт, здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними, технічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до НКРЕКП із заявою щодо внесення змін до інвестиційної програми з  наданням відповідного обґрунтування.

Крім того, підставами для внесення змін до діючої інвестиційної програми можуть бути зміни:

обсягу фінансування інвестиційної програми в розрізі джерел;

джерел фінансування заходів;

вартості більше ніж на 3 % та складу робіт, матеріалів і обладнання (у тому числі за результатами проведення процедури закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»), способу виконання робіт у межах одного заходу.

5.2. Зміни до діючої інвестиційної програми, схваленої в установленому порядку, розглядаються НКРЕКП на загальних підставах відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм.

5.3. У випадку економії коштів (після проведених закупівель обладнання та матеріалів, виконання робіт тощо) по заходах діючої інвестиційної програми ліцензіати мають право внести до неї зміни шляхом внесення додаткових заходів на суму зекономлених коштів або перенести ці кошти до інвестиційної програми на наступний період як залишкові.

 

6. Виконання інвестиційної програми

6.1. Забороняється використовувати накопичені на спеціальному рахунку кошти інвестиційної програми на планований період для проведення розрахунків з метою погашення кредиторської заборгованості або фінансування витрат інвестиційних заходів, що були здійснені до періоду, на який розроблено таку інвестиційну програму.

6.2. Забороняється перерозподіляти кошти між різними розділами інвестиційної програми.

У разі зміни із не залежних від ліцензіата причин обсягів фінансування на виконання відповідних заходів у розмірі до 3 % від запланованої загальної суми в межах одного розділу інвестиційної програми та за умови незмінності фізичних обсягів закупівель ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими заходами.

6.3. Ліцензіат повинен дотримуватись терміну виконання інвестиційної програми.

6.4. У разі неможливості виконання окремих заходів інвестиційної програми з причин, не залежних від ліцензіата, зокрема недофінансування інвестиційної програми за рахунок тарифних та позикових коштів та/або затримки проведення тендерних процедур тощо, після закінчення періоду дії діючої інвестиційної програми НКРЕКП, за результатами заходу державного контролю щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання або після надання ліцензіатом відповідного обґрунтування, на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, може прийняти рішення щодо можливості продовження виконання інвестиційної програми.

В іншому разі неосвоєні кошти на фінансування заходів інвестиційної програми на планований період вважаються невикористаними, у зв’язку з чим НКРЕКП може прийняти рішення щодо включення до структури тарифів на виробництво та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії відповідної складової з коригування витрат або щодо зобов’язання передбачити відповідні обсяги таких коштів як додаткове джерело фінансування інвестиційної програми на наступний період.

6.5. Інвестиційна програма вважається виконаною за умови стовідсоткового цільового використання коштів та виконання фізичних обсягів заходів у звітному періоді відповідно до фактичних джерел фінансування або можливого продовження виконання заходів інвестиційної програми з дотриманням ліцензіатом вимог пункту 6.4 цієї глави.

6.6. Виконаними вважаються заходи щодо об’єктів, введених в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийнятих на баланс, профінансованих у повному обсязі та інформація щодо яких наведена у формі звітності № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) за звітний період, надання якої передбачено Правилами організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими постановою НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717.

6.7. Профінансованими вважаються заходи діючої інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату із спеціальних рахунків у звітному періоді.

6.8. У разі перевищення фінансування по будь-якому із заходів діючої інвестиційної програми більше ніж на 3 % без відповідного внесення змін до неї сума такого перевищення щодо заходів, що фінансуються за рахунок тарифних та позикових джерел, вважається невикористаною.

6.9. Заходи, які були профінансовані ліцензіатом у звітному періоді, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені нею у меншій кількості,  не вважаються виконаними.

6.10. У разі використання у звітному періоді коштів не за цільовим призначенням, зокрема використання суб’єктом господарювання у сфері теплопостачання коштів на цілі та/або в розмірах, які не передбачені діючою інвестиційною програмою, НКРЕКП  може прийняти рішення про коригування тарифу в сторону зменшення відповідно до суми нецільового використання коштів або врахування таких обсягів коштів як додаткове джерело фінансування інвестиційної програми на наступний період.

6.11. У разі недостатнього обсягу фактичних джерел фінансування на виконання всіх запланованих заходів у звітному періоді ліцензіат може перенести окремі заходи діючої інвестиційної програми до інвестиційної програми на наступний період, актуалізувавши вартість робіт та матеріалів.

6.12. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до НКРЕКП інформації. У випадку виявлення (за результатами заходів державного контролю або під час аналізу наданої ліцензіатом звітності за формою № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) за звітний період) недостовірної інформації щодо окремих заходів або інвестиційної програми в цілому НКРЕКП може прийняти рішення щодо коригування тарифу в сторону зменшення або перенесення коштів в обсязі фінансування заходу, щодо якого встановлена недостовірність даних, до інвестиційної програми на наступний період.

6.13. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснюється відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552.

6.14. При виконанні інвестиційної програми допускається проведення закупівель виключно нового сучасного високотехнологічного обладнання, виконаного з якісних матеріалів, що не було у використанні.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                          С.Черних

 

Додатки див. тут.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux