Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.07.2021
Наказ НКРЕКП
від 06 червня 2018 р. № 17
Київ
Про розподіл функціональних обов'язків

День оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора: 11.06.2018

Дата оновлення: 15.07.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

06.06.2018     № 17

Про розподіл функціональних обов'язків

Відповідно до Законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державну службу», з метою забезпечення ефективної діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату, що додається.

2. Затвердити порядок взаємозаміщення членів НКРЕКП та керівника апарату, що додається.

3. Установити, що у разі відсутності Голови НКРЕКП, виконання його обов'язків наказом Голови НКРЕКП покладається на одного з членів НКРЕКП.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 75 «Про розподіл функціональних обов’язків».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова НКРЕКП      О. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

06.06.2018 № 17

 РОЗПОДІЛ

функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату

1. Голова НКРЕКП:

1.1 очолює НКРЕКП;

1.2 спрямовує та координує діяльність НКРЕКП на виконання завдань, визначених Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та іншими нормативно-правовими актами, щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;

1.3 подає на погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект кошторису НКРЕКП на наступний рік;

1.4 представляє НКРЕКП у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, громадськими об'’єднаннями, а також з міжнародними установами та організаціями;

1.5 представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України річний звіт про діяльність НКРЕКП, а також звіт про використання коштів;

1.6 бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

1.7 головує на засіданнях НКРЕКП та підписує від імені НКРЕКП постанови і розпорядження;

1.8 призначає члена НКРЕКП, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності;

1.9 здійснює реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

1.10 координує роботу членів НКРЕКП та розподіляє обов'язки між ними за напрямками щодо виконання покладених на НКРЕКП завдань відповідно до Регламенту НКРЕКП;

1.11 затверджує структуру, штатний розпис та кошторис НКРЕКП;

1.12 забезпечує участь НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів, а також діяльність з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

1.13 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • розробки та затвердження порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів;
 • здійснення заходів щодо обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування ринку природного газу;
 • здійснення моніторингу, передбаченого Законом України «Про ринок природного газу»;
 • забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку природного газу;
 • організації затвердження та моніторингу виконання планів розвитку газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG та надання в щорічному звіті НКРЕКП їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;
 • визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу;
 • встановлення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, здійснення моніторингу та аналізу за їх дотриманням, надання роз'яснень щодо їх застосування, порядку здійснення компенсації за недотримання цих стандартів;
 • розгляду звернень та надання роз'яснень з питань проведення тарифної політики на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів у межах компетенції;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються регулювання ринку природного газу та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 • регуляторної діяльності та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів НКРЕКП у нафтогазовій галузі;
 • установлення:
 • тарифів на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу і точок виходу, на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу і точок виходу,
 • тарифів на послуги розподілу природного газу,
 • тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу,
 • тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • формування та забезпечення реалізації єдиної державної правової політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
 • підготовки рішень НКРЕКП, які мають ознаки регуляторного акта, та реалізації державної правової політики з адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;
 • співпраці з Верховною Радою України;
 • захисту інтересів держави, споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках на підставах, передбачених законодавством, у судових органах;
 • розробки:
 • порядків (методик) формування тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів,
 • правил для постачальника «останньої надії» як частини правил постачання природного газу, у тому числі правил для визначення ціни природного газу, що постачається таким постачальником, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу»,
 • кодексів газотранспортних систем, кодексу газорозподільних систем, кодексів газосховищ та кодексу установки LNG,
 • правил балансування як частини кодексу відповідної газотранспортної системи (у тому числі методології визначення платежів, пов’язаних із балансуванням), що мають бути справедливими, недискримінаційними, обумовленими об'єктивними чинниками та такими, що створюють економічні стимули для балансування обсягів закачування і відбору природного газу самими замовниками,
 • правил постачання природного газу,
 • правил розподілу потужності та врегулювання перевантажень транскордонних газопроводів як частини кодексу газотранспортної системи,
 • порядку формування інвестиційних планів,
 • порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП,
 • нормативно-правових актів з питань відшкодування збитків внаслідок порушення Правил постачання природного газу;

1.14 затверджує положення про самостійні структурні підрозділи НКРЕКП, положення про структурні підрозділи, які функціонують у складі Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, Юридичного департаменту та посадові інструкції працівників;

1.15 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність Юридичного департаменту, Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, Режимно-секретного сектору;

1.16 здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

2. Члени НКРЕКП у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», іншими законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та спрямовують свою діяльність на вирішення завдань із:

2.1 забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.2 сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;

2.3 сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав, зокрема, у рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;

2.4 забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;

2.5 сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом, забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку інфраструктури;

2.6 реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.7 сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища;

2.8 створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.9 сприяння розвитку конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.10 інших завдань, передбачених законом.

3. Член НКРЕКП Антонова Олена Олександрівна:

3.1 забезпечує діяльність НКРЕКП із стратегічного, поточного планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;

3.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, а також участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 • захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;
 • сприяння ефективному функціонуванню роздрібного ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів;
 • організації проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції НКРЕКП;
 • підготовки річного звіту про діяльність НКРЕКП;
 • підготовки річного плану діяльності НКРЕКП;
 • співпраці з Координаційним центром із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;
 • розробки:
 • правил роздрібного ринку електричної енергії та типових форм договорів,
 • правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів,
 • правил врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
 • нормативно-правових актів з питань реалізації положень Закону України «Про ринок електричної енергії»;

3.3 спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту стратегічного розвитку та планування, Управління роздрібного ринку електричної енергії;

3.4 погоджує положення Департаменту стратегічного розвитку та планування, Управління роздрібного ринку електричної енергії, затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі, та посадові інструкції працівників.

4. Член НКРЕКП Коваленко Дмитро Віталійович:

4.1 забезпечує діяльність НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної державної політики на ринку електричної енергії;

4.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики та теплопостачання;
 • стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії;
 • регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії;
 • організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
 • визначення критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва електричної та теплової енергії;
 • розгляду звернень та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики та теплопостачання в межах компетенції;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються тарифної та інвестиційної політики у сфері енергетики та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 • сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) щодо формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики та теплопостачання;
 • сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • погодження в межах повноважень договору між членами оптового ринку електричної енергії та додатків до нього;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва та постачання електричної енергії;
 • розгляду звернень та надання роз'яснень з питань функціонування ринку електричної енергії;
 • координації та організації роботи з питань економічного аналізу та прогнозування на ринку електроенергетики;
 • установлення:
 • цін (тарифів) на електричну енергію, її виробництво, передачу, розподіл та постачання, на послуги постачальника універсальної послуги, постачальника «останньої надії», з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління,
 • економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах,
 • «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію із альтернативних джерел енергії,
 • державної регульованої ціни на електричну енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях,
 • алгоритму оптового ринку електричної енергії,
 • тарифів на електричну та теплову енергію для ліцензіатів з виробництва електричної енергії, зокрема тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ГЕС, ГАЕС, ТЕС, АЕС та когенераційних установках,
 • ставок плати за приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання;
 • розробки:
 • порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики та теплопостачання,
 • порядку формування інвестиційних програм у сфері електроенергетики,
 • порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж,
 • кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу комерційного обліку електричної енергії,
 • методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»,
 • методик (порядків) встановлення (формування) тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії, з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління,
 • методик (порядків) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу;

4.3 погоджує положення Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, Управління енергоринку та затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі та посадові інструкції працівників;

4.4 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, Управління енергоринку.

5. Член НКРЕКП Магльованний Євген Вікторович:

5.1 забезпечує діяльність НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

5.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • регулювання платіжно-розрахункових відносин у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, відповідно до законодавства;
 • встановлення тарифів на комунальні послуги, на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), централізоване водопостачання і водовідведення, на перероблення та захоронення побутових відходів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
 • організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
 • здійснення заходів щодо обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику з метою забезпечення ефективного функціонування сфер транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
 • визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій у сферах транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення, захоронення побутових відходів;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва та постачання теплової енергії, перероблення побутових відходів;
 • розгляду звернень та надання роз'яснень з питань проведення цінової і тарифної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
 • визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
 • забезпечення створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури у сфері комунальних послуг;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються сфер теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
 • розробки:
 • порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів,
 • порядків формування інвестиційних програм суб'єктів природних монополій та суб'єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів,
 • правил користування тепловою енергією та типових форм договорів,
 • реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію,
 • визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій у сферах транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення, захоронення побутових відходів,
 • нормативно-правових актів з питань визначення показників надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій у сферах транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення, захоронення побутових відходів;

5.3 спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання, Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами;

5.4 погоджує положення Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання, Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі та посадові інструкції працівників.

6. Член НКРЕКП Формагей Олександр Леонідович:

6.1 забезпечує діяльність НКРЕКП з державного регулювання в частині ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі та здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

6.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;
 • формування та ведення реєстрів суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП, об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій);
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються ліцензування та здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 • забезпечення співпраці НКРЕКП з Громадською радою при НКРЕКП;
 • розробки:
 • ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі (далі – ліцензійні умови),
 • порядків контролю за дотриманням ліцензійних умов,
 • правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах енергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів та нафтогазовому комплексі до НКРЕКП,
 • порядку сертифікації операторів системи передачі на ринках електричної енергії та газу;
 • здійснення контролю за:
 • додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
 • додержанням ліцензіатами законодавства у відповідних сферах;
 • виконання заходів щодо запобігання порушення ліцензіатами ліцензійних умов;

6.3 спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту ліцензійного контролю, Управління ліцензування та територіальних органів НКРЕКП;

6.4 погоджує положення Департаменту ліцензійного контролю, Управління ліцензування, територіальних органів НКРЕКП, затверджує положення про структурні підрозділи, які функціонують у їх складі та посадові інструкції працівників.

7. Керівник апарату:

7.1 очолює апарат НКРЕКП, виконує повноваження керівника державної служби в НКРЕКП, здійснює забезпечення діяльності НКРЕКП, організацію поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень НКРЕКП;

7.2 організовує роботу НКРЕКП та забезпечує її діяльність, а саме:

 • забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань НКРЕКП та подає їх на розгляд Голові НКРЕКП;
 • організовує та контролює виконання НКРЕКП Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів НКРЕКП та доручень Голови, членів НКРЕКП, звітує про їх виконання;
 • подає Голові НКРЕКП для затвердження річний план діяльності НКРЕКП;
 • забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки і реалізацію державної політики з питань цивільної оборони (цивільного захисту);
 • у межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням у НКРЕКП;
 • підписує штатний розпис та кошторис НКРЕКП;
 • здійснює планування роботи з персоналом державного органу, у тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
 • призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 • присвоює ранги державним службовцям НКРЕКП, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
 • забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
 • забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців НКРЕКП та працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями;
 • здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов'язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 • виконує функції роботодавця стосовно працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями;
 • здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в НКРЕКП;
 • розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
 • приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями;
 • вносить подання щодо представлення в установленому порядку службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та працівників НКРЕКП, які не є державними службовцями, до відзначення державними нагородами України;
 • здійснює забезпечення, у межах фінансування НКРЕКП, належних умов та матеріально-технічне забезпечення для виконання працівниками НКРЕКП своїх службових обов'язків;
 • здійснює організацію діяльності з господарського обслуговування приміщення НКРЕКП, утримання його в належному стані відповідно до санітарних норм і правил та дотримання техніки безпеки;
 • здійснює організацію підготовки проекту кошторису НКРЕКП, бюджетного запиту НКРЕКП, заходів щодо здійснення державних закупівель, укладання господарських договорів;
 • очолює Тендерний комітет, комісію з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов'язань НКРЕКП;
 • здійснює організацію комп'ютерного забезпечення та нормативного забезпечення автоматизованих систем обліку та технічного захисту інформації;
 • організовує роботу з питань розвитку та належного функціонування системи документообігу в НКРЕКП;
 • здійснює організацію проведення засідань НКРЕКП, консультативних та інших дорадчих органів;
 • координує роботу з підготовки рішень НКРЕКП;
 • здійснює заходи щодо проведення експертизи цінності документів, які розробляються та зберігаються в НКРЕКП, та їх знищення, передачі до державного архіву;
 • здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю, організації прийому громадян, забезпечення захисту персональних даних;
 • координує роботу щодо своєчасного розгляду запитів і звернень народних депутатів, органів державної влади, правоохоронних органів, доручень Голови та членів НКРЕКП;
 • забезпечує доступ до публічної інформації;
 • організовує роботу щодо підтримки офіційного веб-сайту НКРЕКП та його наповнення і технічного супроводження, оприлюднення інформації, що стосується діяльності НКРЕКП;

7.3 видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

7.4 має право підпису банківських розрахунково-платіжних, бухгалтерських, фінансових документів, звітів до відповідних органів, господарських договорів, документів, пов'язаних з використанням товарно-матеріальних цінностей НКРЕКП;

7.5 має право без спеціальних дозволів представляти НКРЕКП у суді як юридичну особу в цивільно-правових відносинах, з питань кадрової політики, господарської та фінансової діяльності;

7.6 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;

7.7 спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності;
 • Управління роботи з персоналом;
 • Управління адміністративної діяльності;
 • Управління інноваційних технологій (в частині технічного забезпечення);
 • Управління державним майном;
 • Відділу інформації та комунікацій з громадськістю;
 • Сектору контролю за виконавською дисципліною;
 • Сектору внутрішнього аудиту;
 • Сектору аналітично-організаційної роботи;
 • головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції;
 • головного спеціаліста із питань мобілізаційної роботи;

7.8 затверджує положення про Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, Управління роботи з персоналом, Управління адміністративної діяльності, Управління інноваційних технологій, Управління державним майном, Відділ інформації та комунікацій з громадськістю, Сектор контролю за виконавською дисципліною, Сектор внутрішнього аудиту, Сектор аналітично-організаційної роботи, посадові інструкції головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції, головного спеціаліста із питань мобілізаційної роботи.

Голова НКРЕКП    О. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

06.06.2018 № 17

Порядок взаємозаміщення членів НКРЕКП та керівника апарату

У разі відсутності члена НКРЕКП:


його обов'язки виконує член НКРЕКП:

Антонової О. О.


Формагей О. Л., у разі відсутності Формагея О. Л. – Коваленко Д. В.

Коваленка Д. В.


Магльованний Є. В., у разі відсутності Магльованного Є. В. – Антонова О. О.

Магльованного Є. В.


Коваленко Д.В., у разі відсутності Коваленка Д. В. – Формагей О. Л.

Формагея О. Л.


Антонова О.О., у разі відсутності Антонової О. О.– Магльованний Є. В.

керівника апарату


директор Юридичного департаменту


Голова НКРЕКП     О. Кривенко

(У наказ вносяться зміни 

наказами НКРЕКП від 01.10.2019 № 36, від 04.11.2019 № 40,

 від 23.12.2019 № 50, від 02.07.2020 № 21, від 01.10.2020 № 35,

від 11.02.2021 № 5-од, від 02.07.2021 № 23-од)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux