Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 24.09.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 24.09.2021
Постанова
від 22 вересня 2021 р. № 1605
Київ
Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

22.09.2021          № 1605

 

Про накладення штрафу на АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 22 вересня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 28 серпня 2021 року № 434, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2021 року» та від 11 серпня 2021 року № 1330 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 27 липня 2021 року № 438, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406 (далі – Порядок № 1406), яким встановлено, зокрема, що програма повинна містити положення та заходи, виконання яких є обов’язковим для персоналу Оператора при здійсненні ним своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку, зокрема, місцезнаходження (адреси) Оператора та його структурних підрозділів мають бути відмінні від місцезнаходження (адрес) суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та від місцезнаходження (адреси) вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), а саме:

пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %, відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %,

пункту 2.4 глави 2 (у редакції, що діяла до 24 вересня 2020 року) щодо обов’язку ОСР надати споживачу компенсацію у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пункті 2.3 цієї глави, у розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку,

пункту 5.1 глави 5 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) щодо обов’язку ОСР надати споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 5.5 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.2.2 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла  до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, зокрема здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, з наданням копій офіційного листування),

пункту 11.5.13 глави 11.5 розділу XI, яким, зокрема, встановлено, що у разі несплати або неповної оплати за послуги з електроживлення у строки, визначені договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, ОСР надає Користувачу письмовим повідомленням (з позначкою про вручення) попередження про припинення електроживлення;

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку електричної енергії), а саме:

пункту 4.1 глави 4 розділу Х (у редакції, що діяла до 26 березня 2020 року), яким встановлено, що оператор системи розподілу не менше одного разу на 6 місяців має здійснювати контрольний огляд ЗВТ, які використовуються для цілей комерційного обліку електричної енергії на комерційній межі зі споживачами на території його ліцензованої діяльності,

пункту 5.2.8 глави 5.2 розділу V, яким встановлено, що в технічних рекомендаціях та технічних умовах забороняється вказувати конкретні типи ЗКО, що можуть бути встановлені в ТКО, або без згоди замовника передбачати для ЗКО завищені вимоги, що на дату видачі технічних рекомендацій/технічних умов не передбачені нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо комерційного обліку електричної енергії,

пункту 5.4.13 глави 5.4 розділу V, яким встановлено, що термін розгляду оператором системи поданого на узгодження робочого проєкту не може перевищувати 15 робочих днів з дня його отримання. За результатами розгляду оформляється технічне рішення до проєкту,

пункту 5.4.16 глави 5.4 розділу V, яким встановлено, що зауваження та рекомендації до робочого проєкту викладаються окремим розділом у технічному рішенні та засвідчуються печаткою проєктувальника, який надав ці зауваження та рекомендації,

пункту 6.7 глави 6 розділу ХІІІ (у редакції, що діяла до 26 березня 2020 року), яким встановлено, що у випадку неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або неможливості отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника;

пункту 5 постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» щодо обов’язку ОСР протягом двох років з дати набрання чинності Правилами оформити за всіма об’єктами побутових споживачів паспорти точок розподілу (передачі) за формою, встановленою Правилами;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

підпункту 21 пункту 5.1.2 розділу V, яким зобов’язано оператора системи розподілу проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків,

пункту 7.5 розділу VII, яким встановлено, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення. Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження. Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом),

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VIII в частині того, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом;

Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є додатком 3 до Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – Типовий договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії), а саме:

пункту 3.6,  яким встановлено, що оператор системи розподілу не рідше одного разу на шість місяців здійснює контрольне зняття показів лічильника електричної енергії та формує обсяг розподіленої та спожитої електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника електричної енергії, з урахуванням його фактичних показань,

підпункту 8 пункту 6.1, відповідно до якого оператор системи зобов’язується проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольний огляд засобу комерційного обліку у Споживача відповідно до затверджених графіків;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4, яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 4.8 глави 4 в частині внесення змін до проектно-кошторисної документації по заходах ІП, в яких відбулися відхилення у кількісному виразі в межах ± 5 %;

пункту 2 постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2693 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в частині зобов’язання перераховувати та обліковувати кошти, що визначені як джерела фінансування Інвестиційної програми на 2020 рік (амортизація, плата за реактивну електроенергію та відповідна частина доходу від небалансу ТВЕ), на окремому банківському рахунку та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП рішення щодо схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) (далі – Постанова № 2896) у частині дотримання операторами систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
(у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, у тому числі пунктом 1.5 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965 (у редакції, що діяла до 27 листопада 2020 року) (далі – Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу), яким встановлено, що оператори систем розподілу щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку до 01 лютого надають до НКРЕКП, відповідно, розширені квартальний (з наростаючим підсумком) та річний звіти щодо фактичних витрат (без податку на додану вартість) на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього кварталу та календарного року, а також інформацію про місячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35 – 110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (за формами, наведеними в додатках 1, 2 та 3 до цієї Методики);

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1850 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2693 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, зокрема щодо права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, у тому числі загальних стандартів якості електропостачання;

підпункт 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму
в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою, зокрема, постановою НКРЕКП від 01 квітня 2020 року № 736 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік»;

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 850 000 (вісімсот п’ятдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Порядку № 1406, яким встановлено, зокрема, що програма повинна містити положення та заходи, виконання яких є обов’язковим для персоналу Оператора при здійсненні ним своїх функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку, зокрема місцезнаходження (адреси) Оператора та його структурних підрозділів мають бути відмінні від місцезнаходження (адрес) суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та від місцезнаходження (адреси) вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, а саме:

пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 щодо обов’язку ОСР забезпечити дотримання загальних стандартів якості надання послуг, зокрема рівня сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних з оператором кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %, відсотка втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %,

пункту 2.4 глави 2 (у редакції, що діяла до 24 вересня 2020 року) щодо обов’язку ОСР надати споживачу компенсацію у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пункті 2.3 цієї глави, у розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку,

пункту 5.1 глави 5 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) щодо обов’язку ОСР надати споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником
у випадках та порядку, визначених пунктом 5.5 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.2 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла  до 11 червня
2021 року), яким встановлено, що послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, зокрема здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, з наданням копій офіційного листування),

пункту 11.5.13 глави 11.5 розділу XI, яким, зокрема, встановлено, що у разі несплати або неповної оплати за послуги з електроживлення у строки, визначені договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, ОСР надає Користувачу письмовим повідомленням (з позначкою про вручення) попередження про припинення електроживлення;

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, а саме:

пункту 4.1 глави 4 розділу Х (у редакції, що діяла до 26 березня 2020 року), яким встановлено, що оператор системи розподілу не менше одного разу на 6 місяців має здійснювати контрольний огляд ЗВТ, які використовуються для цілей комерційного обліку електричної енергії на комерційній межі зі споживачами на території його ліцензованої діяльності,

пункту 5.2.8 глави 5.2 розділу V, яким встановлено, що в технічних рекомендаціях та технічних умовах забороняється вказувати конкретні типи ЗКО, що можуть бути встановлені в ТКО, або без згоди замовника передбачати для ЗКО завищені вимоги, що на дату видачі технічних рекомендацій/технічних умов не передбачені нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо комерційного обліку електричної енергії,

пункту 5.4.13 глави 5.4 розділу V, яким встановлено, що термін розгляду оператором системи поданого на узгодження робочого проєкту не може перевищувати 15 робочих днів з дня його отримання. За результатами розгляду оформляється технічне рішення до проєкту,

пункту 5.4.16 глави 5.4 розділу V, яким встановлено, що зауваження та рекомендації до робочого проєкту викладаються окремим розділом у технічному рішенні та засвідчуються печаткою проєктувальника, який надав ці зауваження та рекомендації,

пункту 6.7 глави 6 розділу ХІІІ (у редакції, що діяла до 26 березня 2020 року), яким встановлено, що у випадку неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або неможливості отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника;

пункту 5 постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» щодо обов’язку ОСР протягом двох років з дати набрання чинності Правилами оформити за всіма об’єктами побутових споживачів паспорти точок розподілу (передачі) за формою, встановленою Правилами;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 21 пункту 5.1.2 розділу V, яким зобов’язано оператора системи розподілу проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків,

пункту 7.5 розділу VII, яким встановлено, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення. Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження. Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом),

пункту 8.4.4 глави 8.4 розділу VIII в частині того, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі – експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом;

Типового договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, а саме:

пункту 3.6, яким встановлено, що оператор системи розподілу не рідше одного разу на шість місяців здійснює контрольне зняття показів лічильника електричної енергії та формує обсяг розподіленої та спожитої електричної енергії по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника електричної енергії, з урахуванням його фактичних показань,

підпункту 8 пункту 6.1, відповідно до якого оператор системи зобов’язується проводити не менше як один раз на 6 місяців контрольний огляд засобу комерційного обліку у Споживача відповідно до затверджених графіків;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4, яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування,

пункту 4.8 глави 4 у частині внесення змін до проектно-кошторисної документації по заходах ІП, в яких відбулися відхилення у кількісному виразі в межах ± 5 %;

пункту 2 постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2693 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в частині зобов’язання перераховувати та обліковувати кошти, що визначені як джерела фінансування Інвестиційної програми на 2020 рік (амортизація, плата за реактивну електроенергію та відповідна частина доходу від небалансу ТВЕ), на окремому банківському рахунку та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП рішення щодо схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік;

пункту 1 Постанови № 2896 в частині дотримання операторами систем розподілу в кожному розрахунковому періоді граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, у тому числі пунктом 1.5 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, яким встановлено, що оператори систем розподілу щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку до 01 лютого надають до НКРЕКП, відповідно, розширені квартальний (з наростаючим підсумком) та річний звіти щодо фактичних витрат (без податку на додану вартість) на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього кварталу та календарного року, а також інформацію про місячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35 – 110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (за формами, наведеними в додатках 1, 2 та 3 до цієї Методики);

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановами НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1850 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та від 10 грудня 2019 року № 2693 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, зокрема щодо права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, у тому числі загальних стандартів якості електропостачання;

підпункту 25 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою, зокрема, постановою НКРЕКП від 01 квітня 2020 року № 736 «Про схвалення Інвестиційної програми АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік»;

підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

1) урахувати в Інвестиційній програмі на 2022 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 52 935,76 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 2 693,56 тис. грн (без ПДВ);

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 3 375,00 тис. грн (без ПДВ);

суму зекономлених при виконанні Інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 57,18 тис. грн (без ПДВ);

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі  2 906,06 тис. грн (без ПДВ);

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 4 729,00 тис. грн (без ПДВ);

суму зекономлених при виконанні Інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 163,46 тис. грн (без ПДВ);

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік у розмірі 39 011,51 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 01 листопада 2021 року:

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Чернігівській області:

належним чином оформлені звіти щодо фінансування поточних та капітальних ремонтів (ремонтних програм) на 2019 та 2020 роки,

уточнений реєстр перерв у передачі електричної енергії за формою згідно з додатком 2 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, за 2020 рік,

скориговану форму звітності № 13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії» за 2020 рік,

Інформацію про помісячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35 – 110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (ОСР) за І – ІІІ квартали 2019 року, за 2019 рік, за І – ІІІ квартали 2020 року та 2020 рік;

повернути ТОВ «ПАК-ЕКСПО ЛІЗИНГ» сплачені кошти за повторне відновлення розподілу електричної енергії в сумі 212,80 грн (з ПДВ),

надати замовникам гр. Махницькому М. В., гр. Орлу Г. В., гр. Корнійцю О. В., гр. Савиському С. М. та гр. Махнію М. В. послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням акта приймання-передачі послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж,

скасувати Акт про порушення від 13 червня 2020 року № 170723, оформлений на Автокооператив № 13, та нарахування, здійснені відповідно до цього Акта.

Про виконання цього підпункту у строк до 15 листопада 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

3) у строк до 01 грудня 2021 року надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин 35 споживачам, які станом на 14 липня 2020 року були заживлені від КТП-348 та КТП-169 Ніжинського РЕМ, 1 споживачу, який станом на 22 травня 2020 року був заживлений від КТП-385 Бахмацького РЕМ, 49 споживачам, які станом на 03 лютого 2020 року були заживлені від КТП-435-9 Корюківського РЕМ, та 215 споживачам, які станом на 15 липня 2020 року були заживлені від КТП-1065, КТП-1066, КТП-1067, КТП-1233 Корюківського РЕМ, про що у строк до 15 грудня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

4) у строк до 01 січня 2022 року:

забезпечити розділення місць розташування підрозділів ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» та АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у м. Ніжин;

оформити за всіма об’єктами  споживачів універсальної послуги паспорти точок розподілу за формою, встановленою Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

3. Взяти до відома:

суму профінансованих та освоєних АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» коштів станом на 31 грудня 2020 року по заходах Інвестиційної програми на 2020 рік 1.1.5.3.1 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 40 кВА з розподільною шафою», 1.1.5.3.2 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 63 кВА з розподільною шафою», 1.1.5.3.3 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 100 кВА з розподільною шафою», 1.1.5.3.4 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 160 кВА з розподільною шафою» та 1.1.5.3.5 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 250 кВА з розподільною шафою» у розмірі 25 590,45 тис. грн (без ПДВ);

суму профінансованих та освоєних АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» коштів станом на 31 грудня 2020 року по заходах Інвестиційної програми на 2020 рік «Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-228 в с. Кобижча, Бобровицького району, Чернігівської області», «Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-2 в с. Єрків Козелецького району Чернігівської області» та «Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3  від КТП-4 в с. Сираї, Козелецького району, Чернігівської області» у розмірі 13 273,25 тис. грн (без ПДВ).

4. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) у разі неврахування АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2022 рік суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 та 2020 роках, зазначеної у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму;

2) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься
у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму 26 394,56 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності
з розподілу електричної енергії за 2019 рік у розмірі 30 096,22 тис. грн (без ПДВ),

суму непрофінансованих коштів за заходами ІП на 2020 рік:

1.1.5.3.1 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 40 кВА з розподільною шафою», 1.1.5.3.2 «Технічне переоснащення
ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 63 кВА з розподільною шафою», 1.1.5.3.3 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 100 кВА з розподільною шафою», 1.1.5.3.4 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 160 кВА з розподільною шафою» та 1.1.5.3.5 «Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 250 кВА з розподільною шафою» у розмірі 3 701,66 тис. грн (без ПДВ);

3) при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» врахувати величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж у 2019 – 2020 роках, у розмірі 25 286,29 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                 В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux