Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Антикорупційна програма НКРЕКП на 2023-2025 роки
Опубліковано 17 березня 2023 року о 14:31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

14.03.2023 № 16-од


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 – 2025 роки


І. Засади антикорупційної політики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).


1. Цією Антикорупційною програмою (далі – Програма) НКРЕКП, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, дбаючи про власну ділову репутацію, проголошує, що керівництво та працівники НКРЕКП у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, керуються принципом нульової толерантності до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених вимогами чинного законодавства та цією Програмою.

2. Метою прийняття Програми є:

удосконалення системи запобігання і протидії корупції в НКРЕКП, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності;

упровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП та підвищення рівня довіри суспільства;

формування негативного ставлення працівників НКРЕКП до корупції.

3. Принципи антикорупційної політики НКРЕКП:

верховенство права – формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності;

законність – відповідність антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

прозорість – відкритість та публічність процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики;

динамічність – здійснення управління корупційними ризиками на системній та регулярній основі, своєчасне й ефективне корегування заходів впливу на корупційні ризики;

адаптованість – урахування особливостей сфери діяльності НКРЕКП, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і функцій НКРЕКП;

об’єктивність та неупередженість – врахування суспільних інтересів щодо удосконалення системи запобігання та виявлення корупції;

справедливості – забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;

інклюзивність – забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних процедур.

4. Антикорупційна політика НКРЕКП ґрунтується на таких підходах:

дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

нетерпимість до корупції;

розвиток кадрового потенціалу;

ефективність та законність використання бюджетних коштів;

відкритість та прозорість процесів підготовки та прийняття рішень.

5. Заходи з реалізації засад загальної відомчої антикорупційної політики.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в НКРЕКП вживаються такі заходи:

надання консультацій працівникам НКРЕКП стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання, та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон передбачених Законом;

проведення серед посадових осіб НКРЕКП організаційної та роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті НКРЕКП рубрики «Запобігання проявам корупції» та внутрішньої електронної комунікативно-інформаційної системи;

моніторинг та контроль за виконанням працівниками НКРЕКП актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон передбачених Законом;

проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників НКРЕКП, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в НКРЕКП;

здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються посадовими особами НКРЕКП, у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство);

забезпечення співпраці з викривачами, їх захисту, підтримання стійкої роботи внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проведення перевірок інформації за повідомленнями викривачів, організація навчання персоналу культурі повідомлень та толерантного ставлення до осіб, які повідомляють про корупцію;

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

вжиття заходів щодо захисту працівників НКРЕКП, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників НКРЕКП;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень;

зміцнення кадрової політики, а саме забезпечення доброчесності посадових осіб НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у НКРЕКП;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності НКРЕКП;

надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП;

підвищення прозорості, контролю та підзвітності у діяльності НКРЕКП;

погодження(візування) проєктів нормативно-правових актів НКРЕКП з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень;

реалізація антикорупційної програми НКРЕКП та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків;

здійснення заходів, визначених чинним законодавством України.

Положення Програми є обов’язковим для дотримання усіма працівниками НКРЕКП.

6. Перелік розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та протидії корупції в НКРЕКП:

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

Положення про Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, затверджене керівником апарату від 30 липня 2021 року;

Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, у НКРЕКП, затверджений наказом НКРЕКП від 28 квітня 2021 року № 13-од;

Порядок взаємодії головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції з Управлінням роботи з персоналом, затверджений наказом НКРЕКП від 14 вересня 2020 року № 83-а;

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників НКРЕКП, затверджений наказом НКРЕКП від 03 вересня 2019 року № 46-а;

Порядок дій при підготовці до проведення планових заходів контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 02 лютого 2018 року № 38;

інші нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти НКРЕКП.

7. Завдання Голови НКРЕКП, уповноваженого підрозділу та інших працівників НКРЕКП у запобіганні та протидії корупції в НКРЕКП.

7.1 Голова НКРЕКП реалізує антикорупційну політику шляхом:

забезпечення функціонування у структурі НКРЕКП самостійного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення його організаційними, матеріальним та іншими ресурсами достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань;

забезпечення незалежності уповноваженого підрозділу із питань запобігання та виявлення корупції;

прийняття рішень щодо проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, утворення робочої групи, наділення її відповідними повноваженнями;

прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї;

демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі в реалізації антикорупційних заходів НКРЕКП;

здійснення загального керівництва та контролю за реалізацією та виконанням передбачених Програмою заходів, аналізу ефективності управління корупційними ризиками.

7.2 Основними завданнями Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП (далі – Сектор) є:

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Голові НКРЕКП відповідних пропозицій;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови НКРЕКП та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку відповідно до законодавства;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

інформування Голови НКРЕКП, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

візування проєктів рішень НКРЕКП із адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів та інших документів, що можуть містити корупційні ризики.

7.3 Завідувач Сектору:

організовує, спрямовує і контролює роботу Сектору;

визначає основні напрями діяльності Сектору відповідно до завдань та функцій;

забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Сектору, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання та виявлення корупції;

підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог антикорупційного законодавства працівниками НКРЕКП, у тому числі Головою НКРЕКП;

подає пропозиції щодо зміни структури Сектору, заохочень, переміщення та підвищення кваліфікації кадрів;

забезпечує належне виконання покладених на Сектор завдань і функцій;

визначає розподіл обов’язків між працівниками Сектору, координує та контролює їх діяльність.

8. За результатами аналізу виконання Антикорупційної програми НКРЕКП на 2021 – 2022 роки та оцінки корупційних ризиків під час підготовки Програми визначені основні засади антикорупційної політики НКРЕКП, які реалізують шляхом виконання завдань і заходів (Додаток 1) за такими пріоритетними напрямками:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції працівників НКРЕКП;

запобігання корупції в сфері публічних закупівель, посилення управління фінансовими та матеріальними ресурсами;

забезпечення прозорості під час надання адміністративних послуг;

формування єдиного недискримінаційного підходу під час реалізації інвестиційної та тарифної політики НКРЕКП;

забезпечення дотримання працівниками НКРЕКП вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм тощо;

захист прав споживачів, шляхом забезпечення неупередженого та об’єктивного розгляду скарг, звернень тощо;

формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Керівники структурних підрозділів у межах повноважень забезпечують реалізацію антикорупційної політики НКРЕКП шляхом виконання заходів Програми.


ІІ. Оцінювання корупційних ризиків


1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками НКРЕКП, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків прийнято рішення провести оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання згідно із наказом НКРЕКП від 17 жовтня 2022 року № 34-од «Про проведення оцінювання корупційних ризиків», який оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП.

2. Згідно із наказом НКРЕКП від 31 жовтня 2022 року № 36-од «Про створення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків» затверджено персональний склад робочої групи та положення. Згідно із наказом НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 46-од «Про внесення змін до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до персонального складу робочої групи вносились зміни у зв’язку із кадровими змінами.

До складу робочої групи включено працівників самостійних структурних підрозділів НКРЕКП.

3. З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 14 листопада 2022 року для членів робочої групи проведено вступний тренінг посадовими особами Сектору.

Крім того, 14 листопада 2022 року було проведено засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (далі – Робоча група), на якому було затверджено план оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (далі – План оцінювання), у якому визначено етапи діяльності Робочої групи з урахуванням функцій НКРЕКП, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища НКРЕКП (протокол засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП від 14 листопада 2022 року).

4. З метою дослідження середовища НКРЕКП та визначення вразливих до корупції функцій та процесів Робочою групою:

1) проаналізовано результати оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;

2) проведено анонімне опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, проаналізовано та узагальнено отриману інформацію;

3) досліджено стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку, нові проєкти, та програмні документи організації;

4) проаналізовано результати аудитів, перевірок, проведених щодо організації, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнено зібрану інформацію про можливі факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень;

5) проаналізовано звернення та скарги на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнено та задокументовано інформацію про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження таких скарг;

6) проаналізовано: матеріали дисциплінарних проваджень, службових розслідувань; рішення суду у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішення суду у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких була організація або інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники;

7) проаналізовано відомості, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

8) вивчено аналітичні матеріали Національного агентства щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю організації;

9) проаналізовано відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси;

10) зібрано та досліджено інформацію про внутрішнє середовище самостійних структурних підрозділів НКРЕКП та нормативно-правові акти, що використовуються при реалізації покладених функцій Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

5. Під час проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП та розробки заходів впливу на корупційні ризики додатково залучались посадові особи Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг, Департаменту енергоринку та головний спеціаліст із внутрішнього аудиту НКРЕКП.

6. На підставі зібраних та задокументованих відомостей Робочою групою визначено перелік вразливих до корупції функцій НКРЕКП, що затверджений протоколом від 30 грудня 2022 року на засіданні Робочої групи.

7. Джерелами інформації, що використовувались під час оцінювання корупційних ризиків, є:

стратегічний план на 2023 – 2025 роки;

звіти про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи на 2019, 2020, 2021 роки;

аудиторський звіт у 2022 році «Оцінка системи внутрішнього контролю щодо проведеної в НКРЕКП річної інвентаризації активів та зобов’язань»;

аудиторський звіт у 2021 році «За результатами оцінки внутрішнього контролю в процесі здійснення господарських операції з надходження, руху та вибуття запасів в НКРЕКП»;

аудиторський звіт у 2020 році «За результатами оцінки відповідності чинному законодавству України процесів списання в НКРЕКП основних засобів (аудит відповідності)»;

звіт про результати фінансового аудиту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік, затверджений рішенням Рахункової палати від 13 липня 2021 року № 15-3;

план заходів щодо усунення недоліків, зазначених у Звіті Рахункової палати;

звіт про виконання антикорупційної програми НКРЕКП за 2021 рік;

публікації в ЗМІ: Суспільне новини, DSNEWS.ua, Insider Media, Офіційний сайт СБУ, Офіційний сайт ДБР, Офіційний сайт НАБУ тощо, висвітлено інформацію про можливе вчинення працівниками НКРЕКП корупційних правопорушень у частині можливого безпідставного визначення розміру премій та їх встановлення Голові та членам НКРЕКП, наявності конфлікту інтересів під час передачі в управління корпоративних прав та під час розгляду на встановлення тарифів на електричну енергію;

єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

єдиний державний реєстр судових рішень;

службова записка Юридичного департаменту № 754/15-22 від 28 листопада 2022 року;

результати анонімного опитування (анкетування) працівників НКРЕКП;

службова записка від Управління роботи з персоналом № 137/27-22 від 22 листопада 2022 року;

антикорупційний огляд енергетичного сектору в Україні за 2021 рік (у частині, що стосується НКРЕКП);

службова записка Управління адміністративної діяльності № 159/26-22 від 02 грудня 2022 року;

службова записка Відділу забезпечення доступу до публічної інформації, організації роботи та контролю НКРЕКП № 134/09-22 від 20 грудня 2022 року;

журнал обліку викривачів.

8. Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП проведено шляхом:

1) аналізу нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність НКРЕКП;

2) проведення збору думок та ідей шляхом анонімного опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих осіб;

3) моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення осіб, які можуть брати участь у їх вчиненні.

9. За результатами узагальнення отриманої інформації Робочою групою заповнено Реєстр ризиків, що включає у себе ідентифікацію, аналіз та визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики тощо (Додаток 1), затверджений протоколом від 30 грудня 2022 року на засіданні Робочої групи.

Для кожного заходу впливу на кожний корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.


ІІІ. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування


1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури завідувач Сектору забезпечує обов’язкове ознайомлення працівників НКРЕКП із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання, протидію та виявлення корупції в НКРЕКП.

2. Сектор організовує та забезпечує проведення навчальних заходів із питань, що стосуються дотримання працівниками НКРЕКП антикорупційного законодавства.

3. Теми навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції, теми навчальних заходів, графік, цільова аудиторія, форми проведення навчальних заходів та осіб відповідальних за їх проведення, визначається у програмі навчання з антикорупційної тематики НКРЕКП (Додаток 2).

4. Формою проведення навчальних заходів є лекції та інші форми проведення навчальних заходів, передбачені Методологією управління корупційними ризиками.

5. Навчальні заходи можуть проводитись очно або дистанційно.

6. З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування Сектор надає на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із питань запобігання, виявлення і протидії корупції.

7. До відома працівників НКРЕКП на постійній основі доводяться: інформація щодо доступних на платформі масових відкритих онлайн-ресурсів відео курсів; роз’яснення, підготовлені Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством з питань державної служби чи іншими органами державної влади; методичні рекомендації, розроблені Національним агентством, а також інформація про внесення змін до антикорупційного законодавства.

8. Сектор здійснює в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) оприлюднення Програми на офіційному вебсайті НКРЕКП (після її погодження Національним агентством);

2) оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в НКРЕКП.


IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд антикорупційної програми


1. Моніторинг виконання та оцінка ефективності виконання Програми покладається на Сектор згідно із вимогами цього розділу.

2. Моніторинг та оцінка ефективності виконання Програми здійснюється Сектором не рідше одного разу на півріччя. Завідувач Сектору інформує про хід виконання Програми Голову НКРЕКП або особу, яка виконує обов’язки Голови НКРЕКП згідно із затвердженим розподілом обов’язків.

3. Моніторинг виконання Програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу організації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою, а саме заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.

4. З метою підготовки до здійснення моніторингу виконання та оцінки ефективності виконання Програми Сектор із питань запобігання та виявлення корупції має право отримувати від самостійних структурних підрозділів інформацію та необхідні матеріали про стан виконання передбачених заходів контролю.

5. Оцінка результатів здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється Сектором на підставі таких критеріїв:

«Виконано» або «Постійно виконується» – у разі якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

«Не виконано» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу не розпочиналось.

У разі якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

6. Показниками повноти та ефективності виконання антикорупційних заходів є, зокрема:

кількість та якість реалізованих заходів, визначених Антикорупційною програмою НКРЕКП;

кількість проведених превентивних заходів.

7. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті НКРЕКП.

8. Звіт про стан виконання Програми щопівроку надається Голові НКРЕКП або особі, яка виконує обов’язки Голови НКРЕКП згідно із затвердженим розподілом обов’язків, для прийняття рішень, що стосується внесення змін до Програми, у разі необхідності, та розміщується на офіційному вебсайті НКРЕКП.

9. Під час підготовки звіту про стан виконання Програми на розгляд Робочої групи, за ініціативою завідувача Сектору або члена Робочої групи, може виноситись питання про перегляд, внесення змін та доповнень до Програми на підставі наявних питань пов’язаних з:

результатами оцінки ефективності виконання Програми буде встановлено недостатню ефективність вжитих заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП;

проведенням щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (у 2023, 2024, 2025 роках);

виявленням нових корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, у тому числі в разі проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП;

наданням Національним агентством обов’язкових до розгляду пропозицій;

внесенням змін до законодавства, що регулює діяльність НКРЕКП та у сфері запобігання корупції (у разі необхідності).

За результатами розгляду приймається рішення щодо шляхів усунення виявлених недоліків, необхідності та доцільності внесення змін до Програми або застосування інших заходів. Про прийняте рішення Сектор інформує Національне агентство.

У разі прийняття рішення щодо необхідності внесення змін до Програми, відповідні зміни після їх затвердження Головою НКРЕКП або особою, яка виконує обов’язки Голови НКРЕКП згідно із затвердженим розподілом обов’язків, та погодження з Національним агентством включаються до Програми як доповнення.


Завідувач Сектору із питань запобігання та виявлення корупції                     А.САВЧЕНКО


Додатки до Антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux