Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Антикорупційна програма на 2021-2022 роки
Опубліковано 08 жовтня 2021 року о 13:38

Дата оновлення: 21.01.2022


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

09.09.2021 № 38-од

(у редакції наказу НКРЕКП

від 01.12.2021 № 51-од)


 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 – 2022 роки

 

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання

 

Антикорупційна програма Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 – 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) з дотриманням вимог розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31.

Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків.

Антикорупційна програма враховує сферу діяльності НКРЕКП, передбачає заходи відповідно до всіх повноважень і функцій згідно із Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в НКРЕКП ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, об’єктивності та неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, невідворотності покарання за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання та виявлення корупції.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в НКРЕКП вживаються такі заходи:

надання консультацій працівникам НКРЕКП стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

проведення серед посадових осіб НКРЕКП організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті НКРЕКП рубрики «Запобігання проявам корупції» та внутрішньої електронної комунікативно-інформаційної системи;

моніторинг та контроль за виконанням працівниками НКРЕКП актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників НКРЕКП, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в НКРЕКП;

здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками НКРЕКП, у порядку, визначеному Національним агентством;

забезпечення співпраці з викривачами, їх захисту, підтримання стійкої роботи внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проведення перевірок інформації за повідомленнями викривачів, організація навчання персоналу культурі повідомлень та толерантного ставлення до осіб, які повідомляють про корупцію;

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

вжиття заходів щодо захисту працівників НКРЕКП, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників НКРЕКП;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

зміцнення кадрової політики, а саме забезпечення доброчесності працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у НКРЕКП;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності НКРЕКП;

надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП;

підвищення прозорості, контролю та підзвітності у діяльності НКРЕКП;

погодження (візування) проєктів нормативно-правових актів НКРЕКП, з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

реалізація антикорупційної програми НКРЕКП та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків;

здійснення інших заходів, визначених чинним законодавством України.

Положення Антикорупційної програми є обов’язковим для дотримання усіма працівниками НКРЕКП.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання до Антикорупційної програми протягом 30 календарних днів до Антикорупційної програми НКРЕКП будуть включені заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.


II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 (далі – Методологія), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, постійно діючою Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія), Положення про яку затверджено наказом НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50, здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

З цією метою наказом Голови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 42 ухвалено рішення про проведення оцінки корупційних ризиків.

З метою забезпечення всебічної та об’єктивної оцінки корупційних ризиків, залучення до неї представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище НКРЕКП та мають досвід у сфері її діяльності, зазначений наказ 03 грудня 2020 року розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у рубриці «Запобігання проявам корупції». Крім того, у тій же рубриці розміщено анонімну Анкету для ідентифікації корупційних ризиків у НКРЕКП.

Комісією взято до уваги, що, незважаючи на розміщення зазначеної Анкети на офіційному вебсайті НКРЕКП, громадськість та експерти не виявили бажання взяти участь в ідентифікації корупційних ризиків шляхом анонімного анкетування.

Також з метою ідентифікації корупційних ризиків проведено опитування працівників НКРЕКП. Результати цього опитування враховано Комісією під час підготовки Звіту.

Комісією складено робочий план (далі – Робочий план), у якому визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності НКРЕКП, строки та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту, а також джерела інформації (у тому числі перелік нормативно-правових актів, якими керується НКРЕКП під час виконання чи забезпечення виконання визначених законодавством функцій та завдань), методи та способи оцінки корупційних ризиків.

Оцінці корупційних ризиків передує їх ідентифікація. Ідентифікацію корупційних ризиків здійснено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища НКРЕКП на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових документах і організаційно-управлінській діяльності НКРЕКП.

Поетапно та з дотриманням термінів, визначених Робочим планом, Комісія ідентифікувала корупційні ризики у діяльності НКРЕКП, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала наявні заходи контролю, здійснила оцінку пріоритетності (ступеня) корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, у тому числі з урахуванням обгрунтувань Національного агентства, що містились у додатку до наказу від 18 жовтня 2021 року № 649/21, Комісія схвалила Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (додаток 1), який містить ідентифіковані корупційні ризики, їх опис, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП є невід’ємною частиною Антикорупційної програми.


ІII. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у НКРЕКП проводяться з метою підтримання рівня знань працівників НКРЕКП, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП (далі – Уповноважений підрозділ) надає на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із питань запобігання, виявлення і протидії корупції.

До відома працівників НКРЕКП доводяться: інформація щодо доступних на платформі масових відкритих онлайн-ресурсів відеокурсів; роз’яснення, підготовлені Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством з питань державної служби чи іншими органами державної влади; методичні рекомендації, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції, а також інформація про внесення змін до антикорупційного законодавства.

Також Уповноваженим підрозділом надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій, а також здійснюється моніторинг дотримання інших заходів фінансового контролю, передбачених чинним законодавством.

Для досягнення цілей, поставлених цією Антикорупційною програмою, та для належного залучення всіх працівників НКРЕКП у 2021 – 2022 роках заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції. Додаток 2 до Антикорупційної програми НКРЕКП включає навчання за такими темами: «Конфлікт інтересів. Механізми ідентифікації, уникнення та врегулювання.»; «Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці.»; «Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що зазначаються в таких деклараціях.»;

«Відповідальність за корупційне та пов’язане із корупцією правопорушення»; «Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію.».

Також у додатку 2 до Антикорупційної програми НКРЕКП визначено інші заходи із запобігання та протидії корупції в НКРЕКП.

Крім того, Управлінням роботи з персоналом регулярно відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців проводиться організаційна робота із забезпечення проведення навчань з питань підвищення кваліфікації працівників НКРЕКП, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, які організовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». У разі організації Національним агентством України з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції чи Міністерством юстиції України навчальних заходів, що стосуються запобігання і протидії корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів тощо), НКРЕКП забезпечує участь працівників у таких навчаннях.

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування не є вичерпним та буде доповнюватися за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми, аналізу нових тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.


ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у Антикорупційній програмі, а саме: заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення моніторингу Антикорупційної програми, є Комісія.

Комісія не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми.

Особи, відповідальні за виконання заходів, визначених у додатку 2 до Звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають Сектору із питань запобігання та виявлення корупції інформацію про результати виконання відповідних заходів.

Сектор із питань запобігання та виявлення корупції узагальнює надану інформацію та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає її на розгляд Комісії.

Оцінка виконання Антикорупційної програми

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми, є Комісія.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до 30 січня кожного календарного року.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання поставлених перед нею завдань, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів НКРЕКП, які не входять до її складу.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі «Запобігання проявам корупції».

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких критеріїв:

1) своєчасність виконання;

2) повнота реалізації закріплених у ній заходів;

3) ефективність виконання.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання, визначених Антикорупційною програмою.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

У разі порушення строків, невиконання чи часткового виконання заходу, виявлення неефективності вжитих заходів Комісія з’ясовує обставини, що стали причиною такого невиконання чи часткового виконання, неефективності заходів, та готує пропозиції щодо здійснення корегування Антикорупційної програми.

Періодичний перегляд Антикорупційної програми

Періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється Комісією у визначених Антикорупційною програмою випадках, але не рідше одного разу на рік за результатами щорічної оцінки її виконання.

Антикорупційна програма переглядається в таких випадках:

за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної програми (у разі потреби);

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми неефективності передбачених нею заходів;

внесення змін до законодавства, у тому числі антикорупційного, що впливають на діяльність НКРЕКП;

затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання (протягом 30 календарних днів з дня затвердження);

ідентифікації (виявлення) нових корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП за результатом оцінки корупційних ризиків;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій.

Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає Голова НКРЕКП, яке підлягає погодженню з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до відома всіх працівників апарату НКРЕКП та її територіальних органів, розміщується на офіційному вебсайті НКРЕКП для вільного доступу громадськості.


Головний спеціаліст Сектору із питань запобігання та виявлення корупції            В.Гайдак


Додатки до Антикорупційної програми на 2021 - 2022 роки.


(Із змінами, внесеними наказом НКРЕКП від 19.01.2022 № 6-од)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux