Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
2017 рік
Опубліковано 19 серпня 2017 року о 12:53

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

14.08.2017 № 56

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, та наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 липня 2017 року № 50 «Про організацію підготовки антикорупційної програми НКРЕКП на 2017 рік» з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Повноваження НКРЕКП визначені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та іншими актами законодавства.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в НКРЕКП.

Антикорупційна програма ґрунтується на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості у діяльності НКРЕКП, залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

За результатами впровадження Антикорупційної програми передбачається усунення наступних проблем та вирішення питань:

 • виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб НКРЕКП, забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;
 • вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних із корупцією, у центральному апараті НКРЕКП та її територіальних органах;
 • здійснення контролю за дотриманням та запобігання порушень посадовими особами НКРЕКП під час виконання ними посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;
 • зміцнення кадрової політики, а саме: забезпечення доброчесності працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;
 • запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;
 • проведення серед посадових осіб НКРЕКП організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті НКРЕКП рубрики «Запобігання проявам корупції»;
 • вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб НКРЕКП;
 • проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
 • виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, у центральному апараті НКРЕКП та її територіальних органах та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;
 • створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства;
 • забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
 • забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності НКРЕКП;
 • надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП;
 • забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами НКРЕКП декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Також у 2017 році НКРЕКП продовжить виконання завдань і заходів з втілення Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, які на цей час залишаються невиконаними, але є актуальними (додаток 1).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП затверджено звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, а також перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб НКРЕКП навчань, організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Уповноваженою особою проводитимуться такі заходи:

 • проведення для працівників НКРЕКП навчання щодо заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та надання допомоги в заповненні декларацій;
 • проведення щоквартальних навчань для новопризначених працівників НКРЕКП з вивчення норм та дотримання антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми НКРЕКП;
 • проведення тренінгів з питань із запобігання корупції, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю;
 • проведення раз на півріччя семінарів-нарад щодо організації роботи із запобігання корупції для керівників структурних підрозділів та територіальних органів;
 • проведення постійної роз’яснювальної роботи щодо застосування антикорупційного законодавства для працівників НКРЕКП.

Крім того, питання підвищення кваліфікації працівників НКРЕКП є пріоритетним напрямом роботи з персоналом у 2017 році.

Відповідальним за цей напрямок роботи є Управління роботи з персоналом.

Так, на II півріччя 2017 року заплановано підвищення кваліфікації для державних службовців НКРЕКП, посади яких належать до 1 – 5 групи оплати праці (7 осіб), та для державних службовців, посади яких належать до 6 – 9 групи оплати праці (43 особи), в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

Також заплановано на II півріччя 2017 року підвищення кваліфікації для державних службовців НКРЕКП, посади яких належать до 6 – 9 групи оплати праці (7 осіб), в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України за програмою тематичних короткострокових семінарів з питань запобігання корупції.

Заплановано участь у тренінгах, організованих  Національним агентством з питань запобігання корупції, за темами щодо дотримання антикорупційного законодавства, провадження уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції своєї діяльності.

З метою підвищення особистої відповідальності та суворого додержання антикорупційного законодавства, усунення причин та умов, що можуть сприяти вчиненню цих порушень, заходами з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування є:

 • систематичний розгляд на нарадах НКРЕКП питання щодо запобігання і протидії корупції серед працівників НКРЕКП, а також попередження про їхню персональну кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • постійне доведення до відома працівників змін, які відбуваються в антикорупційному законодавстві.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Згідно з наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50 «Про організацію підготовки антикорупційної програми НКРЕКП на 2017 рік», яким створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія) та затверджено положення про неї, ця Комісія не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності.

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом НКРЕКП. Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів апарату НКРЕКП необхідну інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів НКРЕКП, які не входять до її складу.

Антикорупційна програма підлягає перегляду Комісією у разі ідентифікації нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, що регулює діяльність НРКЕКП, або коли виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою НКРЕКП, у процесі їх реалізації, а також з урахуванням наданих Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються Головою НКРЕКП за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Керівник апарату НКРЕКП                                          С.Христюк

Додаток 1

до Антикорупційної програми

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг,

на 2017 рік

(розділ I)

 ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 − 2017 роки 

Найменування   завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за   виконання

Індикатор виконання

Джерела   фінансування

I. Формування та реалізація державної антикорупційної   політики

1.   Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації   державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Агентства,   сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної   політики (завдання 1)

2б)   підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)   з питань запобігання та виявлення корупції

грудень 2016 року

Управління роботи з   персоналом

У липні 2017 року   призначено уповноважену особу, яка спроможна забезпечувати виконання Закону   України «Про запобігання корупції»

У межах коштів   державного бюджету

 

Проведення   аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та на його   основі:

червень 2016 року

Управління роботи з   персоналом

Аналіз роботи   уповноваженої особи та розроблення організаційно-методичних рекомендацій на   наступний рік

У межах коштів   державного бюджету

 

Забезпечення   проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених   осіб) не рідше ніж двічі на рік

відповідно до   строків, визначених НАЗК

Головний спеціаліст   із питань запобігання та виявлення корупції

Заплановано участь   уповноваженої особи у тренінгах, організованих НАЗК

У межах коштів   державного бюджету

II. Запобігання корупції

1.   Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту   інтересів (завдання 8)

5)   забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення   моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення   до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування   шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або   діями, вчиненими в таких умовах

2016 − 2017 роки

Головний спеціаліст   із питань запобігання та виявлення корупції

Статистичні дані   щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності,   відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів

У межах коштів   державного бюджету

2.   Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і   протидії корупції (викривач) (завдання 12)

3)   забезпечення можливості внесення повідомлень про корупцію, зокрема через   спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

січень 2016 року

Управління   інноваційних технологій

Управління   документального забезпечення

Відділ інформації   та комунікацій з громадськістю

Головний спеціаліст   із питань запобігання та виявлення корупції

У липні 2017 року   на офіційному веб-сайті НКРЕКП у рубриці «Запобігання проявам корупції»   створено підрубрику «Повідом про корупцію», у якій зазначено всю необхідну   інформацію про можливі шляхи внесення повідомлень

У межах коштів   державного бюджету

Додаток 2

до Антикорупційної програми

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, на

2017 рік (розділ II)

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних

послуг

Д.В. Вовк

«_____» _____________ 2017 року

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Згідно із наказом Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 липня 2017 року № 43 в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розпочато оцінку корупційних ризиків у її діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище НКРЕКП та мають досвід у сфері її діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП зазначений наказ 14 липня 2017 року опубліковано на її офіційному веб-сайті.

З цього моменту в НКРЕКП розпочалася робота щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50 «Про організацію підготовки антикорупційної програми НКРЕКП на 2017 рік» утворено комісію   з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія), затверджено Положення про Комісію та її персональний склад.

Комісією відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягала у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявленні чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності НКРЕКП, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і у зв'язку з власною необізнаністю.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків та

моніторингу виконання антикорупційної програми в НКРЕКП                                     С.Христюк 

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків  у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією 

Ідентифікований   корупційний ризик

Опис   ідентифікованого корупційного ризику

Чинники   корупційного ризику

Можливі наслідки   правопорушення, спричиненого цим ризиком

1.   Участь посадових осіб територіальних підрозділів  НКРЕКП, яким делеговано право на підставі   довіреностей представляти інтереси НКРЕКП у судах України, без сповіщення   Юридичного департаменту та надання пояснень, неузгоджених з відповідним   структурним підрозділом НКРЕКП, що можуть суперечити правовій позиції НКРЕКП

Надання   права посадовим особам територіальних підрозділів НКРЕКП, яким делеговано   право представляти інтереси НКРЕКП  в   судах України, на підставі довіреностей, одноосібно визначати правову позицію   НКРЕКП щодо спірних питань

Відсутність   інструкції з обміну та передачі інформації стосовно судових справ, до участі   у яких залучено територіальні підрозділи НКРЕКП

Нанесення   територіальним підрозділом НКРЕКП шкоди, у тому числі матеріальної, шляхом   прийняття судових рішень, які суперечать інтересам НКРЕКП

2.   Недостатній рівень обізнаності співробітників апарату НКРЕКП та її   територіальних органів з питань практичного застосування антикорупційного   законодавства

Низький   рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних   правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Низький   рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних   правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Несвоєчасне   та не в повному обсязі виконання вимог Закону України «Про запобігання   корупції» в частині фінансового контролю. Неправильне трактування поняття   «конфлікт інтересів» як наслідок невжиття заходів щодо його усунення та   подальшого уникнення

3.   Порушення під час здійснення    закупівель товарів, робіт і     послуг, на закупівлю яких не розповсюджується сфера застосування   Закону України «Про публічні закупівлі»

Лобіювання   особами, залученими до організації процедури закупівлі, інтересів певних   компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у   тендерній документації.

Можливість   використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.

Можливість   навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих   цілях

Приховування   особами, залученими до організації процедури закупівлі, наявного конфлікту   інтересів, бажання отримати вигоду.

Складна   та документально обтяжена процедура закупівлі

Можливі   фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата   репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

4.   Можливість нераціонального використання бюджетних коштів при проведенні   закупівель товарів, робіт, послуг (за винятком публічних закупівель)

Недостатній   рівень поточного контролю за здійсненням договірних відносин

Недостатній   рівень поточного контролю за здійсненням договірних відносин

Нераціональне   використання коштів державного бюджету

5.   Ймовірність нецільового використання фінансових ресурсів

Недосконалість   регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог   бухгалтерського обліку

Недостатній   контроль та аналіз напрямків використання фінансових ресурсів

Втрата   репутації НКРЕКП, фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

6.   Неналежний контроль за використанням державних коштів

Неналежний   контроль під час використання державних коштів, передбачених для реалізації   проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових   зловживань та отримання неправомірної вигоди

Недосконалість   регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог   бухгалтерського обліку

Втрата   репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення посадових осіб до   відповідальності

7.   Вплив з боку посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або нерозголошення   інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Втручання   у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього   аудиту, з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені   порушення

Недосконалість   системи внутрішнього контролю як інструменту державного управління

Фінансові   втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

8.   Можливість зловживань при використанні матеріальних ресурсів (персональних   комп’ютерів, офісної техніки, засобів комунікації) та нематеріальних ресурсів   (програмного забезпечення) у власних цілях, у тому числі з метою   неправомірної вигоди

Використання   ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди

Недостатній   рівень обізнаності співробітників через відсутність порядку використання   інформаційно-телекомунікаційної системи

Можливі   фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

9.   Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів під час   виконання службових обов’язків щодо розгляду та розрахунку тарифів у сферах   енергетики, газу та комунальних послуг; інвестиційних програм суб’єктів   господарювання

Неповідомлення   посадовою особою про наявність у неї приватного інтересу по відношенню до суб'єкта   господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість   прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання   зазначених повноважень

Наявність   у посадової особи конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків   щодо розгляду та розрахунку тарифів у сферах енергетики, газу та комунальних   послуг; інвестиційних програм суб'єктів господарювання

Притягнення   посадової особи до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти   НКРЕКП

10.   Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях службової   інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Неправомірне   використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації,   отриманої під час виконання службових обов’язків, зокрема з метою одержання   неправомірної вигоди

Можливість   використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації,   отриманої під час виконання службових обов’язків

Притягнення   посадової особи до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти   НКРЕКП

11.   Неврегульованість процедури подання, розгляду та затвердження плану розвитку   газотранспортної системи на наступні 10 років

Неврегульованість   процедури подання, розгляду та затвердження плану розвитку газотранспортної   системи на наступні 10 років надає можливість посадовим особам НКРЕКП, які   здійснюють опрацювання плану розвитку газотранспортної системи, готувати на   власний розсуд проект рішення НКРЕКП щодо затвердження/незатвердження плану   розвитку, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією   правопорушення

Неврегульованість   процедури в НКРЕКП

Притягнення   посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси   проти НКРЕКП

12.   Неврегульованість процедури подання, розгляду та затвердження плану розвитку   газосховищ на наступні 10 років

Неврегульованість   процедури подання, розгляду та затвердження плану розвитку газосховищ на   наступні 10 років надає можливість посадовим особам НКРЕКП, які здійснюють   опрацювання плану розвитку газосховищ, готувати на власний розсуд проект   рішення НКРЕКП щодо затвердження/незатвердження плану розвитку, що може   сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Неврегульованість   процедури в НКРЕКП

Притягнення   посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси   проти НКРЕКП

13.   Можливість особистого спілкування (контакту) приватної особи-споживача   адміністративної послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну   послугу (безпосередній виконавець).

Проведення   зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах   енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними   відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за   умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу

Наявність   дискреційного повноваження (прийняття рішення на власний розсуд), можливість   прямого спілкування посадової особи НКРЕКП із споживачами адміністративної   послуги, що може призвести до корупційного правопорушення (вимагання   неправомірної вигоди)

Притягнення   посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси   проти НКРЕКП

14.   Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну   службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів   на посаду про конфлікт інтересів

Втручання   в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею   рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт   інтересів може призвести до вжиття ним заходів з переконання інших членів   приймати те чи інше рішення

Наявність   дискреційного повноваження конкурсної комісії (прийняття рішення на власний   розсуд), незазначення у документації за результатами проведення конкурсу   мотивів прийняття рішення

Притягнення   посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси   проти НКРЕКП

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність   корупційного ризику (низька/середня/висока) висока

Заходи щодо   усунення корупційного ризику

Особа (особи),   відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання   заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для   впровадження заходів ресурси

Очікувані   результати

1. Участь посадових осіб територіальних   підрозділів НКРЕКП, яким делеговано право на підставі довіреностей   представляти інтереси НКРЕКП у судах України, без сповіщення Юридичного   департаменту та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним   підрозділом НКРЕКП, що можуть суперечити правовій позиції НКРЕКП

Середня

Розробка та   затвердження інструкції з обміну та передачі інформації стосовно судових   справ, до участі у яких залучено територіальні підрозділи НКРЕКП

Терещенко С.І.   (Юридичний департамент)

Гайдак В.В   (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Жовтень 2017   року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Усунення можливості зловживань посадовими   особами територіальних органів та підрозділів НКРЕКП службовим становищем під   час участі у судових засіданнях

2. Недостатній рівень обізнаності   співробітників центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів з   питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низька

Проведення серед   посадових осіб центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів   навчань із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Підвищення   кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного   законодавства в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів   Національної академії державного управління при Президентові України,

в Інституті   післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України

Гайдак В.В. (головний   спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Євченко І.О.   (Управління роботи з персоналом)

Протягом II   півріччя 2017 року

Протягом II   півріччя 2017   року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Мінімізація серед співробітників   центрального апарату та територіальних органів НКРЕКП проявів правопорушень,   пов'язаних з корупцією (у частині фінансового контролю, обмеження спільної   роботи близьких осіб, конфлікту інтересів тощо)

3. Порушення під час здійснення закупівель   товарів, робіт і  послуг, на закупівлю   яких не розповсюджується сфера застосування Закону України «Про публічні   закупівлі»

Середня

Проведення   публічних закупівель виключно в системі публічних закупівель ProZorro із   залученням незалежних спеціалістів

 

Христюк С.В.   (голова тендерного комітету)

Ніколайчук В.В.   (Управління державним майном)

Ступаковська І.О.   (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та   звітності)

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Зменшення ймовірності виникнення корупційного   правопорушення

4. Можливість нераціонального використання   бюджетних коштів при проведенні закупівель товарів, робіт, послуг (за   винятком публічних закупівель)

Середня

Максимізація частки   закупівель, здійснених через систему    публічних закупівель ProZorro, у загальній кількості проведених  НКРЕКП закупівель товарів, робіт, послуг за   кошти державного бюджету

Ніколайчук В.В.   (Управління державним майном)

Ступаковська І.О.   (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та   звітності)

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Підвищення рівня прозорості процедур   закупівель товарів, робіт, послуг. Економія бюджетних коштів

5. Ймовірність нецільового використання   фінансових ресурсів

Низька

Підвищення контролю   та аналізу напрямків використання фінансових ресурсів

Ступаковська І.О.   (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та   звітності)

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Більш ефективне та раціональне використання   фінансових ресурсів, зменшення можливих фінансових, якісних та кількісних   збитків

6. Неналежний контроль за використанням   державних коштів

Низька

Здійснення   керівництвом вищої ланки постійного внутрішнього контролю за цільовим та   ефективним використанням державних коштів, у тому числі шляхом проведення   внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об’єктивних висновків та   рекомендацій за результатами)

Ступаковська І.О.   (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та   звітності)

Ніколайчук В.В. (Управління   державним майном)

Верес О.Г. (Сектор   внутрішнього аудиту)

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику або   попередження можливості виникнення корупційного ризику

7. Вплив з боку           посадових осіб НКРЕКП з метою   приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час   внутрішнього аудиту

Низька

Колегіальне   обговорення і фіксація висновків та рекомендацій результатів внутрішнього   аудиту

Верес О.Г. (Сектор   внутрішнього аудиту)

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Мінімізація наслідків  корупційного ризику

8. Можливість зловживань при використанні   матеріальних ресурсів (персональних комп’ютерів, офісної техніки, засобів   комунікації) та нематеріальних ресурсів (програмного забезпечення) у власних   цілях, у тому числі з метою неправомірної вигоди

Низька

Інформування   співробітників щодо порядку використання ресурсів   інформаційно-телекомунікаційної системи НКРЕКП. Розробка та затвердження   положення про інформаційно-телекомунікаційну систему в НКРЕКП

Попович В.І.   (Управління інноваційних технологій)

Листопад 2017   року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення   ймовірності виникнення корупційного правопорушення

9. Неповідомлення посадовою особою про   наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків щодо   розгляду тарифів у сферах енергетики, газу та комунальних послуг;   інвестиційних програм суб’єктів господарювання

Низька

Проведення   інформування посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено розгляд   тарифів у сферах енергетики, газу та комунальних послуг; інвестиційних   програм суб’єктів господарювання, з питань дотримання   норм Закону України «Про запобігання   корупції» в частині недопущення виникнення конфлікту інтересів. Вжиття   заходів щодо недопущення виникнення або ж врегулювання потенційного чи   реального конфлікту інтересів, проведення відповідних заходів

Гайдак В.В.   (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Керівники   структурних підрозділів

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення   ймовірності виникнення корупційного правопорушення

10. Неправомірне використання посадовими   особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання   службових обов’язків

Низька

Посилення контролю   з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП та її територіальних   органів

Керівники   структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

 

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення   ймовірності виникнення корупційного правопорушення

11. Неврегульованість процедури подання,   розгляду та затвердження плану розвитку газотранспортної системи на наступні   10 років

Середня

Розробити та   затвердити зміни до постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 щодо порядку   подання, розгляду та затвердження плану розвитку газотранспортної системи на   наступні 10 років

Рябуха Т.В.   (Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері)

Грудень 2017   року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Виконання зазначеного заходу дозволить   врегулювати процедуру подання, розгляду та затвердження плану розвитку   газотранспортної системи на наступні 10 років

12. Неврегульованість процедури подання,   розгляду та затвердження плану розвитку газосховищ на наступні 10 років

Середня

Розробити та   затвердити зміни до постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495 щодо порядку   подання, розгляду та затвердження плану розвитку газосховищ на наступні 10   років

Рябуха Т.В.   (Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері)

Грудень 2017   року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Виконання зазначеного заходу дозволить   врегулювати процедуру подання, розгляду та затвердження плану розвитку   газосховищ на наступні 10 років

13. Можливість особистого спілкування   (контакту) приватної особи-споживача адміністративної послуги з посадовою   особою, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)

Низька

Проведення зустрічі   з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та   комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю,   з питань провадження такими суб’єктами діяльності за умови участі не менше   двох інших працівників структурного підрозділу

Антонюк Ю.В.   (Управління ліцензування)

Протягом 2017 року

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Усунення передумов вчинення корупційних   правопорушень під час здійснення адміністративних процедур. Відсутність   прямого контакту з виконавцем або проведення зустрічі за умови участі не   менше двох інших працівників структурного підрозділу зменшує ймовірність   отримання неправомірної вигоди

14. Вплив з боку посадових або інших осіб з   метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення   членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Низька

Проведення   інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного   законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів

Євченко І.О.   (Управління роботи з персоналом

За один робочий   день до початку роботи комісії

Не потребує   виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення   ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux