Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Інформація для побутових споживачів щодо постачання електроенергії неналежної якості
Опубліковано 16 травня 2018 року о 11:31Останнім часом збільшилась кількість звернень до НКРЕКП щодо постачання електричної енергії неналежної якості у зв’язку з чим звертаємо увагу на наступне.

 

Відносини між побутовими споживачами та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (із змінами) (далі – ПКЕЕН).

 

Пунктом 3 Типового договору про користування електричною енергією, що є додатком 1 до ПКЕЕН, визначено, що параметри якості електричної енергії повинні відповідати державним стандартам.

 

Згідно з положеннями пункту 19 Типового договору у разі відпуску Споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі електропостачальник сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.

 

Так, відповідно до ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення», норми встановленні даним Стандартом, підлягають включенню в технічні умови на приєднання користувачів електричної енергії і в договори на постачання електричної енергії між електропередавальною організацією та користувачами електричної енергії.

 

Зазначеним ГОСТ визначено 11 показників якості електроенергії та 6 допоміжних параметрів електроенергії, зокрема, визначено нормально допустимі і гранично допустимі значення установленого відхилення напруги на виходах приймачів електроенергії на рівні відповідно ± 5% ±10% від номінальної напруги електричної мережі.

 

Відповідно до положень пункту 38 ПКЕЕН енергопостачальник, зокрема зобов'язаний забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором; приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) побутових споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів.

 

Пунктом 43 ПКЕЕН визначено, що енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну побутовому споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених відповідно до законодавства.

 

Згідно з пунктом 44 ПКЕЕН у разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника він несе відповідальність згідно з умовами договору у розмірі двократної вартості недовідпущеної побутовому споживачу електричної енергії.

 

Відповідно до пунктів 45 – 47 ПКЕЕН у разі відпуску побутовому споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.

 

У разі порушення прав побутових споживачів (відмова побутовому споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором.

 

Енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну побутовому споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини побутового споживача.

 

Згідно з положеннями пунктів 49 – 51 ПКЕЕН у разі порушення енергопостачальником умов договору побутовий споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії побутового споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2 до ПКЕЕН).

 

Акт-претензія складається побутовим споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів - у сільській місцевості побутовий споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі. У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три побутові споживачі або побутовий споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

 

Акт-претензія побутового споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає побутовому споживачеві обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій.

 

Відповідно до положень пункту 52 ПКЕЕН у разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії побутовий споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати побутового споживача.

 

Враховуючи зазначене вище, у випадку підтвердження факту постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають Стандарту та договору, енергопостачальник має сплатити побутовому споживачу 25 відсотків вартості такої енергії.

 

Відповідно до пункту 1.2.20 глави 1.2 Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476, для електроприймачів III категорії електропостачання може виконуватися від одного джерела живлення за умови, що час переривання електропостачання, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби.

 

Постановою НКРЕКП від 18.10.2016 № 1841 затверджено Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання (далі – Порядок), який визначає загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює порядок компенсації споживачам за недотримання компанією гарантованих стандартів якості надання послуг.

 

Перелік гарантованих стандартів якості надання послуг та розмірів компенсації за їх недотримання наведений у додатку 2 до Порядку. Відповідно до Порядку компенсація надається, зокрема у випадку порушення строку відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин.

 

Відповідно до пункту 6 Порядку енергопостачальник сплачує споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період.

 

У разі невиконання енергопостачальником вимог пункту 6 Порядку сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.

 

У той же час, згідно з пунктом 11 Порядку компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання не надається у випадках, якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання було спричинено доведеними:

 • форс-мажорними обставинами;  
 • діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах;
 • діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах;
 • застосуванням графіків і протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України.

Таким чином, у разі підтвердження факту недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг, а саме порушення строку відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин енергопостачальник має здійснити заходи щодо виконання вимог Порядку та надати побутовому споживачу компенсацію у розмірі, визначеному Порядком.

 

Одночасно зазначаємо, що відповідно до пункту 22 Типового договору про користування електричною енергією (додаток 1 до ПКЕЕН) спори та розбіжності, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

 

Разом з тим, відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України (далі – Держенергонагляд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 77, Держенергонагляд відповідно до покладених на нього завдань здійснює державний енергетичний нагляд, зокрема, за електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів).

 

Враховуючи вищенаведене, у разі сумнівів щодо належного функціонування електричних мереж певного населеного пункту доцільно звертатися до Держенергонагляду для вжиття заходів у межах його компетенції.

 

Разом з тим, згідно з Порядком формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13.12.2012 № 1627 (далі – Порядок), НКРЕКП в межах своєї компетенції розглядає та схвалює інвестиційні програми.

 

Інвестиційні програми формуються ліцензіатами з передачі та постачання електричної енергії відповідно до вимог Порядку, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіатів, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів на передачу і постачання електричної енергії та роздрібних тарифів на електричну енергію, затверджуються в установленому порядку, погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетиці, та схвалюються НКРЕКП.

 

У зв’язку з цим, повідомляємо, що фінансування робіт з реконструкції/заміни електричних мереж до яких підключені будинки побутових споживачів, може бути здійснене за рахунок інвестиційної програми енергопостачальника в межах діючого тарифу у разі внесення змін до інвестиційної програми Товариства відповідно до Порядку.

 

Таким чином, у разі звернення енергопостачальника до НКРЕКП щодо включення до Інвестиційної програми товариства заходів з реконструкції мереж певного населеного пункту відповідно до вимог Порядку, НКРЕКП розгляне відповідні документи в межах своєї компетенції.

 

Крім того, повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» енергокомпанії проводять відкрите обговорення питань схвалення інвестиційних програм.

 

Інформація щодо проведення відкритого обговорення із посиланням на матеріали, необхідні для прийняття рішення, оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті компанії.

 

Виходячи із вищезазначеного, споживачі електричної енергії мають можливість взяти участь у обговоренні інвестиційних програм та надати свої пропозиції та зауваження до проекту певної інвестиційної програми з урахуванням нагальних потреб споживачів.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux