Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.09.2018

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.09.2018
Постанова
від 04 вересня 2018 р. № 954
Київ
Про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

04.09.2018                    № 954

 

Про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок погодження будівництва та експлуатації прямої лінії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

04.09.2018 № 954

 

Порядок погодження будівництва та експлуатації прямої лінії

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та процедуру погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), будівництва прямої лінії між електроустановками виробника електричної енергії та електроустановками споживача або юридичних/фізичних осіб, умови щодо будівництва та експлуатації прямої лінії.

1.2. Цей Порядок поширюється на виробників електричної енергії, споживачів електричної енергії та юридичних/фізичних осіб, які повідомили виробника електричної енергії про намір приєднати власні електроустановки до електричних мереж виробника шляхом будівництва прямої лінії.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник на будівництво прямої лінії (далі – заявник) – споживач, виробник або юридична/фізична особа, яка звернулася до НКРЕКП з метою отримання погодження будівництва прямої лінії;

оператор прямої лінії – юридична особа, визначена договором між виробником електричної енергії та споживачем електричної енергії по прямій лінії, відповідальна за експлуатацію, диспетчеризацію та забезпечення технічного обслуговування прямої лінії.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), Кодексі системи передачі, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – КСП), Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР), Кодексі комерційного обліку, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО).

 

2. Будівництво прямої лінії

2.1. Пряма лінія може бути побудована після погодження цього будівництва НКРЕКП у випадках необхідності забезпечення виробником живлення електричною енергією по прямій лінії:

1) власних приміщень (електроустановок) та/або електроустановок дочірніх компаній;

2) споживача у разі відмови оператора системи передачі (далі – ОСП)/ оператора системи розподілу (далі – ОСР) у доступі до електричних мереж відповідно до статті 22 Закону;

3) заявника, якщо техніко-економічним обґрунтуванням доведено економічні переваги приєднання його електроустановок до електроустановок виробника по прямій лінії порівняно із загальним порядком приєднання, визначеним КСП або КСР.

2.2. Якщо власні приміщення виробника (електроустановки) та/або електроустановки дочірніх компаній розташовані на території земельної ділянки електростанції виробника, то будівництво прямої лінії не потребує погодження з НКРЕКП.

 

3. Порядок погодження НКРЕКП будівництва прямої лінії

3.1. Для отримання погодження будівництва прямої лінії в частині відсутності перешкод виконанню спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав споживачів відповідно до Закону заявник надає до НКРЕКП такі документи:

1) заяву (за формою, наведеною в додатку до цього Порядку);

2) техніко-економічне обґрунтування, що доводить економічні переваги приєднання по прямій лінії порівняно із загальним порядком приєднання, визначеним КСР або КСП (у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку);

3) проект технічних умов та однолінійну схему приєднання по прямій лінії, видані виробником електричної енергії, до якого планується будівництво прямої лінії;

4) проект договору про встановлення меж балансової належності та експлуатаційної відповідальності, а також організацію експлуатації прямої лінії та визначення оператора прямої лінії;

5) проект договору про розподіл витрат на будівництво прямої лінії між сторонами.

3.2. Документи, подані заявником, розглядаються відповідним структурним підрозділом НКРЕКП протягом 30 робочих днів з дня їх отримання на предмет відсутності перешкод виконанню спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав споживачів відповідно до Закону. Проект рішення щодо погодження будівництва прямої лінії виноситься на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання.

3.3. У разі ненадання до НКРЕКП документів, передбачених пунктом 3.1 цієї глави, або надання неналежним чином оформлених документів НКРЕКП протягом 20 робочих днів письмово повідомляє заявника про необхідність усунення недоліків та повертає надані документи заявнику.

3.4. НКРЕКП може відмовити в погодженні будівництва прямої лінії, якщо будівництво та експлуатація прямої лінії перешкоджає виконанню виробником спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав споживачів відповідно до Закону, з наданням заявнику відповідного обґрунтування.

3.5. Постанова про погодження будівництва прямої лінії приймається НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, після розгляду та опрацювання НКРЕКП наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

 

4. Умови будівництва та експлуатації прямої лінії

4.1. Заявник, який отримав погодження будівництва прямої лінії, зобов’язаний, починаючи з дня набрання чинності рішенням про погодження будівництва прямої лінії, через кожні 12 місяців письмово інформувати НКРЕКП про стан підготовки та процес будівництва прямої лінії.

Заявник, який отримав погодження будівництва прямої лінії, повинен повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві на погодження будівництва прямої лінії та документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

4.2. Погодження будівництва прямої лінії надається на строк до 24 місяців до дати введення прямої лінії у промислову експлуатацію та може бути продовжене за письмовим зверненням заявника до НКРЕКП.

4.3. Після завершення будівництва прямої лінії заявник оформляє акт готовності до експлуатації, затверджений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, та надає його до НКРЕКП.

4.4. Постанова про будівництво прямої лінії може бути скасована у разі письмового звернення заявника до НКРЕКП.

4.5. Електроустановки споживача електричної енергії, приєднані до виробника по прямій лінії, та генеруюче обладнання виробника для забезпечення потреб відповідного споживача повинні бути електрично роз’єднані з електроустановками, що приєднані до електричних мереж системи передачі або системи розподілу, та мати окремі точки комерційного обліку.

Приєднання електроустановок нових споживачів, виробників, інших електричних мереж до прямої лінії не дозволяється.

4.6. Оператор прямої лінії повинен дотримуватись вимог КСП, КСР та інших нормативно-правових актів щодо експлуатації, диспетчеризації та забезпечення технічного обслуговування прямої лінії.

4.7. Виробник та споживач електричної енергії, електроустановки яких з’єднує пряма лінія, зобов’язані забезпечити комерційний облік електричної енергії для визначення обсягів електроенергії, що відпускається, передається через пряму лінію та споживається, а також повинні забезпечити збір, обробку та передачу даних вимірювань згідно з ККО.

4.8. Виробник, споживач, оператор прямої лінії повинні забезпечувати обмін інформацією відповідно до умов договору(ів), укладеного(их) між ними.

Виробник, споживач, оператор прямої лінії повинні надавати інформацію та технічні дані на запит відповідного ОСП/ОСР, якщо частина електроустановок виробника та/або споживача приєднана до системи передачі/розподілу відповідного ОСП/ОСР.

Виробник, оператор прямої лінії повинні надавати інформацію на запит НКРЕКП.

4.9. Проект будівництва прямої лінії має забезпечити заявлену споживачем категорію надійності електропостачання та інші умови електропостачання виключно щодо прямої лінії.

Виробник повинен забезпечувати відповідність показників якості електричної енергії показникам, визначеним КСП, КСР, якщо інше не визначено у відповідному договорі між сторонами, електроустановки яких з’єднує пряма лінія.

4.10. Витрати, пов’язані з експлуатацією прямої лінії, несе оператор прямої лінії, якщо інше не визначено у договорі між сторонами, електроустановки яких з’єднує пряма лінія.

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                              А.Гудаченко

 

Додаток

до Порядку погодження

будівництва та експлуатаці

 прямої лінії

 

 

 

Заява про отримання погодження будівництва прямої лінії

1

Дані Заявника

Для фізичної особи

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Серія та номер паспорта, ким і коли виданий

 

 

Адреса місця проживання

 

 

Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)

 

Для юридичної особи


Повне найменування

 

 

Код ЄДРПОУ 

 

 

Місцезнаходження 

 

 

Номер телефону, факсу (за наявності) 

 

 

Адреса електронної пошти 

 

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника  юридичної  особи

 

2

Дані особи, уповноваженої подавати заяву від імені Заявника

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Посада

 

 

Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)

 

3

Дані другої Сторони (електроустановки якої буде з’єднано по прямій лінії з електроустановками Заявника) Не заповнюється, якщо заяву на погодження будівництва прямої лінії для живлення власних приміщень подає виробник.

 

Повне найменування

 

 

Код ЄДРПОУ 

 

 

Місцезнаходження 

 

 

Номер телефону, факсу (за наявності) 

 

 

Адреса електронної пошти

 

4

Характеристика об’єкта споживання по прямій лінії

 

Місце розташування об’єкта

 

 

Потужність об’єкта споживання, електроживлення якого планується забезпечувати по прямій лінії, кВт

 

 

Заплановане річне споживання електричної енергії, кВт*год

 

 

Чи приєднана частина електроустановок споживача до системи передачі/розподілу? (так/ні)

 

5

Характеристика об’єкта виробництва по прямій лінії

 

Місце розташування об’єкта

 

 

Встановлена потужність, кВт

 

 

Джерело енергії, що використовується для виробництва електричної енергії

 

 

Чи приєднана частина генеруючих установок виробника до системи передачі/розподілу? (так/ні)

 

6

Характеристика прямої лінії

 

Номінальна напруга прямої лінії, кВ

 

 

Довжина прямої лінії, км

 

7

Інша інформація

 

Власність земельної ділянки, на території якої планується будівництво прямої лінії 

 Власність Заявника

 Власність другої Сторони

 Інший власник (зазначити)

 

Витрати на будівництво прямої лінії покриваються

 Заявником

 Другою Стороною

 Спільно (зазначити частки фінансування кожною стороною)

 

Заплановані строки будівництва та введення в експлуатацію

Початок будівництва 

 

Завершення будівництва

 

Введення в експлуатацію

 

8

Опис документів, що додаються до заяви

 

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Надана в заяві інформація точна та достовірна.

 

_________________________   _____________      ______________

(посада уповноваженої особи Заявника)             (підпис)              прізвище, ініціали)

 

«___» _______________ 20__ р. 

 Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 01.11.2018, № 205

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux