Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Юридичний департамент
Опубліковано 31 січня 2020 року о 15:49

               ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. керівника апарату

______________ С. Терещенко

«31» січня 2020 року

1. Загальні положення

1.1. Юридичний департамент (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), і безпосередньо підпорядковується Голові НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується:

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів діяльності НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 відділ взаємодії з Верховною Радою України та застосування законодавства;

1.4.2 відділ представництва в судах;

1.4.3 відділ координації правової роботи та співпраці із правоохоронними і контролюючими органами;

1.4.4 відділ експертизи проєктів нормативно-правових актів;

1.4.5 відділ з питань адаптації законодавства та регуляторної діяльності.

  2. Основні завдання Департаменту

2.1. Основними завданнями Департаменту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів працівниками та іншими посадовими особами НКРЕКП під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів і захисту прав НКРЕКП в судах.

3. Функції Департаменту

3.1. Відповідно до покладених завдань Департамент:

3.1.1 організує роботу згідно з планом роботи НКРЕКП та дорученнями Голови, членів НКРЕКП (за погодженням з Головою) та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.2 організує та бере участь:

 • у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної правової політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;
 • у реалізації державної правової політики з питання адаптації енергетичного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ЄС) як пріоритетної сфери законодавства, та взаємодії з Верховною Радою України;
 • у представленні інтересів НКРЕКП в судах;

3.1.3 розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції НКРЕКП;

3.1.4 забезпечує правильне застосування законодавства, інформує Голову та членів НКРЕКП про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

3.1.5 разом із структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства в межах повноважень НКРЕКП, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд НКРЕКП для вирішення питання про підготовку проєктів нормативно-правових актів та інших документів;

3.1.6 здійснює правову експертизу проєктів нормативно-правових актів, що надходять на розгляд НКРЕКП, підготовку проєктів нормативно-правових актів та їх погодження, в тому числі розроблених з урахуванням основних положень законодавства ЄС;

3.1.7 надає Голові та членам НКРЕКП пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів у відповідність до законодавства, які є обов'язковими для розгляду, та висуває вимоги до начальників структурних підрозділів щодо приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів, дій, що суперечать чинному законодавству, які є обов'язковими для виконання.

Прийняття нормативно-правового акта, а також оприлюднення проєкту нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою отримання зауважень та пропозицій без попереднього розгляду та погодження з Департаментом не допускається;

3.1.8 взаємодіє із структурними підрозділами Міністерства юстиції України, до компетенції яких віднесені питання координації роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

3.1.9 забезпечує організацію виконання заходів в межах повноважень НКРЕКП щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України;

3.1.10 організовує роботу із забезпечення в установленому порядку та в межах компетенції НКРЕКП здійснення державної регуляторної політики;

3.1.11 залучається до розроблення документів, що визначають права, обов'язки і відповідальність керівників і працівників структурних підрозділів НКРЕКП;

3.1.12 проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо перегляду нормативних актів з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, готує пропозиції щодо їх зміни, визнання такими, що втратили чинність чи скасування;

3.1.13 бере участь у підготовці проєктів актів законодавства, міжнародних, господарських договорів (контрактів), розглядає проєкти нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції НКРЕКП;

3.1.14 спільно з відповідними структурними підрозділами бере участь в опрацюванні та підготовці проєктів договорів (контрактів) та у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (віз) керівників відповідних структурних підрозділів;

3.1.15 забезпечує підготовку матеріалів у зв'язку з дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

3.1.16 організовує взаємодію НКРЕКП з Верховною Радою України, її комітетами, депутатськими фракціями (групами), народними депутатами України, а також координацію заходів, пов'язаних з такою взаємодією. Здійснює моніторинг законопроєктів, що належать до компетенції НКРЕКП, внесених до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засіданнях комітетів;

3.1.17 проводить інформаційно-довідкову роботу щодо чинного законодавства, оперативно доводить до відома НКРЕКП інформацію про зміни в законодавстві, роз'яснення Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, готує для НКРЕКП довідкові матеріали щодо законодавства, надає консультації з правових питань;

3.1.18 розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, юридичних осіб, звернення та запити народних депутатів України;

3.1.19 організує та здійснює претензійно-позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням, забезпечує у встановленому порядку представництво інтересів НКРЕКП в судах України та інших органах при розгляді правових питань, господарських та адміністративних спорів.

Працівники Департаменту є уповноваженими особами щодо представництва в судах України інтересів НКРЕКП, в межах повноважень визначених цим положенням.

3.1.20 аналізує наслідки розгляду претензій, позовів, судових справ, практику укладання та виконання договорів і контрактів, вносить Голові НКРЕКП пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення правового забезпечення діяльності НКРЕКП;

3.1.21 забезпечує правильне застосування норм трудового, пенсійного законодавства, законодавства про державну службу, що зачіпають права і законні інтереси працівників НКРЕКП, вносить пропозиції про поновлення у порушених правах і законних інтересів працівників НКРЕКП.

У разі порушення законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, Департамент надає пропозиції щодо порядку вирішення питання;

3.1.22 сприяє своєчасному застосуванню заходів за протестами, приписами, поданнями і постановами  прокуратури, окремими ухвалами, рішеннями, постановами суду, документами інших правоохоронних і контролюючих органів, виданими відповідно до вимог чинного законодавства;

3.1.23 забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням у відповідному підрозділі.

Здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

3.1.24 здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників НКРЕКП.

4. Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1 перевіряти дотримання законодавства структурними підрозділами НКРЕКП;

4.1.2 надавати пропозиції, висновки та заявляти обов'язкові для виконання вимоги до посадових осіб, керівників структурних підрозділів і спеціалістів з питань, які входять до компетенції Департаменту;

4.1.3 розробляти та візувати документи як виконавці цих документів;

4.1.4 представляти інтереси НКРЕКП в державних органах, організаціях, установах, підприємствах, судах;

Працівники Департаменту мають право представляти та захищати інтереси НКРЕКП в судах України, з правами та обов'язками сторін та третіх осіб в обсязі, визначеному в положеннях Цивільного процесуального кодексу УкраїниКримінального процесуального кодексу УкраїниГосподарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України:

 • брати участь у судових засіданнях;
 • знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, одержувати копії судових рішень;
 • подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
 • заявляти клопотання та відводи;
 • давати усні та письмові пояснення суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу;
 • заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу;
 • знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;
 • оскаржувати ухвали, рішення та постанови суду;
 • підписувати необхідні для здійснення наданих цим положенням повноважень процесуальні документи – позови, відзиви, заперечення, клопотання, заяви, скарги (в тому числі апеляційні, касаційні) пояснення і таке інше;
 • брати участь у процедурі врегулювання спорів за участю судді;
 • засвідчувати копії документів, що подаються до судів України;
 • користуватися іншими процесуальними правами, наданими зазначеними кодексами (крім права повністю або частково відмовлятись від позовних вимог, залишати позов НКРЕКП без розгляду, визнавати позов, підписувати заяву про примирення, укладати мирову угоду);

4.1.5 одержувати у встановленому порядку від посадових осіб НКРЕКП документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання посадових обов'язків;

4.1.6 при виявленні порушень законодавства доповідати Голові НКРЕКП для застосування заходів щодо їх усунення;

4.1.7 залучати фахівців інших структурних підрозділів для підготовки проєктів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього обов'язків;

4.1.8 брати участь у всіх засіданнях НКРЕКП, нарадах, семінарах, конференціях тощо та давати пояснення з питань, винесених на обговорення, якщо вони належать до компетенції Департаменту;

4.1.9 інформувати Голову, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП про покладання на Департамент виконання роботи, що не належить до його функцій чи виходить за його межі.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент НКРЕКП очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту призначається особа зі ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою. 

5.4. Директор Департаменту має двох заступників: заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з Верховною Радою України та застосування законодавства та заступника директора департаменту – начальника відділу координації правової роботи та співпраці із правоохоронними і контролюючими органами Департаменту. Директор Департаменту розподіляє обов'язки між заступниками директора департаменту – начальниками відділів та керівниками структурних підрозділів Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 організує, спрямовує і контролює роботу Департаменту;

5.5.2 забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови, членів НКРЕКП (за погодженням з Головою) та керівника апарату НКРЕКП;

5.5.3 бере участь у реалізації державної регуляторної політики в межах компетенції НКРЕКП;

5.5.4 забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її зберіганням в Департаменті;

5.5.5 подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту, оплати праці працівників, заохочення, підбору, переміщення та підвищення кваліфікації працівників Департаменту;

5.5.6 підписує висновки Департаменту за результатами проведення юридичної експертизи проєктів рішень НКРЕКП;

5.5.7 візує проєкти нормативно-правових актів, що розроблені НКРЕКП та які надійшли на розгляд НКРЕКП;

5.5.8 візує проєкти договорів (контрактів), що укладаються НКРЕКП;

5.5.9 візує в межах повноважень Департаменту проєкти листів,  підготовлених Департаментом та іншими структурними підрозділами, за результатами розгляду звернень громадян, юридичних осіб, звернень та запитів народних депутатів України;

5.5.10 підписує листи інформаційного характеру, що надсилаються підприємствам, установам, організаціям, громадянам, а також листи, що надсилаються органам державної влади та які не пов'язані із здійсненням членами НКРЕКП своїх функцій;

5.5.11 погоджує розподіл обов'язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.5.12 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.13 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.14 забезпечує дотримання працівниками Департаменту Правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.15 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник директора департаменту – начальник відділу взаємодії з Верховною Радою України та застосування законодавства, який на цей період несе повну відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з Верховною Радою України та застосування законодавства обов'язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник відділу координації правової роботи та співпраці із правоохоронними і контролюючими органами. У разі відсутності директора Департаменту заступника директора департаменту – начальника відділу взаємодії з Верховною Радою України та застосування законодавства та заступника директора департаменту – начальника відділу координації правової роботи та співпраці із правоохоронними і контролюючими органами обов'язки директора Департаменту виконує один з начальників структурних підрозділів у складі Департаменту в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 7.1. У процесі здійснення своїх функцій Департамент взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП.

Директор Юридичного департаменту 

С. Терещенко 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux