Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, організації роботи та контролю
Опубліковано 01 грудня 2020 року о 13:05

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________ О. Кострикін

01 жовтня 2020 рокуПОЛОЖЕННЯ

про Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, організації роботи та контролю 

1. Загальні положення

1.1. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, організації роботи та контролю (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України», Типовим положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2037, наказами і дорученнями Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Відділу проводиться відповідно до планів діяльності НКРЕКП.


2. Основні завдання Відділу 

2.1. Основним завданням Відділу є організація, координація та забезпечення:

2.1.1 додержання порядку надання публічної інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю надання відповідей на запити на публічну інформацію в НКРЕКП;

2.1.2 якісного опрацювання та розгляду вхідної кореспонденції, спрямованого на підвищення ефективності взаємодії між структурними підрозділами НКРЕКП та прискорення проходження документів, ефективної співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами та громадськістю;

2.1.3 своєчасного виконання законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, завдань та доручень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату з метою своєчасного та належного виконання документів та дотримання виконавської дисципліни в НКРЕКП.


3. Функції Відділу

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 забезпечує та контролює виконання НКРЕКП обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3.1.2 забезпечує своєчасне опрацювання та надання відповідей на запити на публічну інформацію в порядку та в строки, визначені законодавством;

3.1.3 надає запитувачам форми запитів на публічну інформацію та консультації під час їх оформлення, оформлює запити на публічну інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може самостійно подати письмовий запит;

3.1.4 узагальнює, систематизує та здійснює аналіз запитів на публічну інформацію за галузевою та іншими ознаками;

3.1.5 готує проєкти рахунків щодо відшкодування фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, під час підготовки відповідей на запит на публічну інформацію;

3.1.6 забезпечує направлення запиту на публічну інформацію належному розпоряднику інформації;

3.1.7 координує та надає методичну допомогу посадовим особам НКРЕКП з питань доступу до публічної інформації;

3.1.8 бере участь в підготовці та оприлюдненні публічної інформації про діяльність НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.1.9 проводить аналіз та узагальнює інформацію про забезпечення доступу до публічної інформації структурними підрозділами НКРЕКП;

3.1.10 надає пропозиції щодо розміщення публічної інформації на офіційному вебсайті НКРЕКП та розміщує інформацію на інформаційних стендах у приміщені НКРЕКП;

3.1.11 забезпечує доступ до системи обліку публічної інформації, яка містить інформацію про документи, що знаходяться в структурних підрозділах за запитами та шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП;

3.1.12 опрацьовує та узагальнює вхідну кореспонденцію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадськості;

3.1.13 готує проєкти резолюцій до підпису Голови НКРЕКП та керівника апарату, із визначенням до виконання відповідальних керівників структурних підрозділів;

3.1.14 опрацьовує звернення громадян та готує проєкти резолюції до підпису Голови НКРЕКП, із визначенням до виконання відповідальних керівників структурних підрозділів;

3.1.15 організовує, координує та контролює стан підготовки проєктів документів до нарад, за участю Голови НКРЕКП, в органах державної влади, за дорученням Голови НКРЕКП;

3.1.16 здійснює, організовує, координує та контролює підготовку проєктів документів, інформаційно-аналітичних та презентаційних матеріалів до нарад, за участю керівника апарату, в органах державної влади, за дорученням керівника апарату;

3.1.17 організовує, координує проведення нарад, за участю Голови НКРЕКП та керівника апарату;

3.1.18 забезпечує підготовку проєктів наказів, доручень Голови НКРЕКП та керівника апарату з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.1.19 здійснює контроль за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, звернень від органів державної влади, правоохоронних органів, запитів і звернень адвокатів, органів місцевого самоврядування, завдань та доручень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату (далі – контрольних завдань, документів та доручень);

3.1.20 аналізує, обліковує та узагальнює завдання, документи та доручення, контроль за виконанням яких покладено на Відділ;

3.1.21 готує та щотижнево надає інформаційні матеріали щодо строків виконання контрольних завдань, документів та доручень самостійним структурним підрозділам НКРЕКП;

3.1.22 перевіряє стан виконання структурними підрозділам контрольних завдань, документів і доручень та інформує керівників самостійних структурних підрозділів НКРЕКП про виявлені порушення термінів виконання та необхідності їх усунення;

3.1.23 вносить пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів НКРЕКП за недотримання виконавської дисципліни;

3.1.24 готує інформаційно-аналітичні та презентаційні матеріали Голові НКРЕКП, членам НКРЕКП та керівнику апарату щодо розподілу кореспонденції за напрямами діяльності та навантаженню структурних підрозділів НКРЕКП;

3.1.25 вносить пропозиції щодо удосконалення організації діловодства (системи електронного діловодства), спрощенню процедури розгляду вхідної кореспонденції в НКРЕКП;

3.1.26 розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення забезпечення доступу до публічної інформації, організації поточної роботи Голови НКРЕКП та керівника апарату, та здійснення контролю за виконанням документів в НКРЕКП;

3.1.27 здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування».

 

4. Права Відділу

4.1. Відділ має право:

4.1.1 перевіряти дотримання законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації структурними підрозділами НКРЕКП;

4.1.2 перевіряти стан виконання структурними підрозділами контрольних завдань, документів та доручень;

4.1.3 розробляти та візувати документи як виконавці (співвиконавці) цих документів;

4.1.4 представляти НКРЕКП в органах державної влади за дорученням Голови НКРЕКП та керівника апарату, з питань, що належать до компетенції Відділу;

4.1.5 одержувати у встановленому порядку від посадових осіб НКРЕКП документи, інформацію, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання посадових обов'язків;

4.1.6 залучати фахівців інших структурних підрозділів для підготовки проєктів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

4.1.7 брати участь у засіданнях НКРЕКП, нарадах, семінарах, конференціях тощо та давати пояснення з питань, винесених на обговорення, якщо вони належать до компетенції Відділу;

4.1.8 доповідати Голові НКРЕКП та керівнику апарату при виявленні порушень законодавства для застосування заходів щодо їх усунення, з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2. Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Відділу, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.


5. Керівництво діяльністю Відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Відділу призначається особа зі ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Відділу:

5.4.1 організує, спрямовує і контролює роботу Відділу;

5.4.2 вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи Відділу;

5.4.3 забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату;

5.4.4 подає пропозиції керівнику апарату щодо призначення, переміщення або звільнення працівників Відділу, заохочення та стягнення;

5.4.5 подає пропозиції щодо зміни структури Відділу, підбору, розстановки та підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.4.6 візує в межах повноважень Відділу проєкти нормативно-правових актів, наказів, листів, підготовлених Відділом та іншими структурними підрозділами;

5.4.7. взаємодіє з Апаратом Офісу Президента України, Апаратом Верховної ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами з контролю міністерств та інших органів виконавчої влади;

5.4.8 погоджує розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність;

5.4.9 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.4.10 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.4.11 забезпечує дотримання працівниками Відділу Правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.4.12 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.5. Начальник Відділу здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.6. У разі відсутності начальника Відділу (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує один з головних спеціалістів Відділу, який на цей період несе повну відповідальність за керівництво Відділом, за наказом керівника апарату.


6. Відповідальність 

6.1. Начальник та працівники Відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.


7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Відділ у своїй діяльності взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП.


Начальник Відділу забезпечення доступу

до публічної інформації, організації роботи та контролю            Я.Лівінська

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux