Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності
Опубліковано 01 грудня 2020 року о 17:13

  ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

______________О. Кострикін

01 жовтня 2020 року

1. Загальні положення

1.1. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності (далі – Управління), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується;

1.3. В Управлінні знаходиться на збереженні кругла гербова печатка НКРЕКП.

1.4. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП

1.4. До складу Управління входить:

1.4.1 відділ бухгалтерського обліку та звітності;

1.4.2 фінансово-економічний відділ;

1.4.3 відділ публічних закупівель.

2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління  є:

2.1.1 забезпечення реалізації державної бюджетної політики відповідно до Бюджетного кодексу України, здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів та фінансове забезпечення діяльності НКРЕКП;

2.1.2 ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2.1.3 складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної, державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому законодавством;

2.1.4 забезпечення методичної та організаційної роботи, пов'язаної із здійсненням публічних  закупівель  відповідно до вимог законодавства.

3. Функції Управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.1.2 забезпечує складання, на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної, державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому законодавством;

3.1.3 забезпечує, на підставі пропозицій структурних підрозділів НКРЕКП, підготовку та розробку бюджетних запитів та бюджетних пропозицій за бюджетними програмами НКРЕКП, та подає в установленому порядку до Міністерства фінансів України для формування проєкту державного бюджету;

3.1.4 забезпечує, на підставі пропозицій структурних підрозділів НКРЕКП, підготовку паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання та подає їх до Міністерства фінансів України;

3.1.5 складає, на підставі пропозицій структурних підрозділів НКРЕКП,  та подає на затвердження Голові НКРЕКП проєкти кошторису з відповідними розрахунками та плану асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету;

3.1.6 щоквартально, у визначені законодавством терміни, розробляє проєкт постанови «Про визначення ставки внеску на регулювання»;

3.1.7 бере учать у розробці організаційної структури НКРЕКП і забезпечує складання штатного розпису НКРЕКП та подання його на погодження до Міністерства фінансів України;

3.1.8 складає та подає до органів Державної казначейської служби України мережу розпорядників бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, вносить в установленому порядку зміни до них;

3.1.9 готує і подає, в установленому порядку, до органів Державної казначейської служби України розподіли відкритих асигнувань державного бюджету для оплати видатків НКРЕКП;

3.1.10 готує щомісячно оперативну інформацію щодо стану розрахунків із соціальних виплат і подає до Міністерства фінансів України;

3.1.11 розглядає проєкти господарських договорів, обгрунтувань до них на відповідність кошторисним призначенням та бюджетній класифікації; веде реєстр  договорів;

3.1.12 розглядає та погоджує, в межах компетенції, проєкти наказів, підготовлених структурними підрозділами НКРЕКП;

3.1.13 забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

3.1.14 забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що здійснюються за бюджетні кошти, повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

3.1.15 в межах затверджених кошторисом НКРЕКП бюджетних призначень, встановлює ліміти  поточних витрат територіальним структурним підрозділам НКРЕКП. Складає відповідні проєкти документів, подає на затвердження керівнику апарату та доводить ліміти поточних витрат до зазначених структурних підрозділів;

3.1.16 здійснює економічний аналіз використання коштів виділених на утримання НКРЕКП. На підставі щоквартального аналізу використання коштів та дотримання лімітів територіальними підрозділами НКРЕКП, а також стану заборгованості вносить пропозиції щодо внесення змін до кошторису та  плану асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету НКРЕКП;

3.1.17 забезпечує здійснення видатків на утримання НКРЕКП відповідно до кошторису та помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету;

3.1.18 систематично аналізує встановлений рівень  заробітної плати у розрізі структурних підрозділів НКРЕКП, розробляє проєкти наказів з питань оплати праці в межах затвердженого фонду оплати праці з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів НКРЕКП;

3.1.19 здійснює, в межах компетенції, контроль щодо наказів про зарахування на роботу працівників НКРЕКП згідно із штатним розписом;

3.1.20 проводить нарахування та виплату заробітної плати працівникам НКРЕКП;

3.1.21 здійснює аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.1.22 забезпечує своєчасне проведення інвентаризації, визначення результатів інвентаризації та відображення їх у бухгалтерському обліку;

3.1.23 забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву фінансових документів, господарських договорів, оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності;

3.1.24 бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.1.25 здійснює інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх відповідальному збереженні;

3.1.26 здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділом НКРЕКП, уповноважений здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

3.1.27 здійснює щоквартально аналіз сплати внесків на регулювання на підставі зведеного звіту про сплату внеску на регулювання ліцензованої діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг та доповідає про наявність боржників;

3.1.28 здійснює щоквартально зведення доходів в частині надходжень від виданих НКРЕКП ліцензій і внесків на регулювання, готує пропозиції та довідки;

3.1.29 бере участь в організації та проведенні процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно із Законом України «Про публічні  закупівлі» (далі – Закон);

3.1.30 формує, на підставі пропозицій структурних підрозділів НКРЕКП, річний план закупівель та зміни і доповнення до нього;

3.1.31 забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель, визначених Законом;

3.1.32 координує та контролює діяльність уповноважених осіб НКРЕКП та осіб, відповідальних за оприлюднення звіту про договір про закупівлю, що укладений без використання електронної системи закупівель;

3.1.33 здійснює оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог законодавства;

3.1.34 забезпечує складання необхідних документів з питань публічних закупівель відповідно до вимог законодавства;

3.1.35 бере участь в розробці проєктів нормативно-правових актів, методичних та інших інструктивних документів з питань бухгалтерського обліку, фінансів, публічних закупівель та інших питань, що входять до компетенції Управління;

3.1.36 готує пропозиції з питань, що відносяться до компетенції Управління:

 • за дорученнями керівництва;
 • за наказами, доповідними записками, поданнями, проєктами листів, іншими документами;

3.1.37 проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

4. Права Управління

4.1. Управління має право:

4.1.1 здійснювати організаційну та координуючу роботу структурних підрозділів з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Управління структурними підрозділами НКРЕКП первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.1.3 одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання покладених на Управління завдань;

4.1.4 залучати фахівців інших структурних підрозділів НКРЕКП до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.5 брати участь у нарадах та інших заходах з питань фінансово-господарської діяльності, що проводяться у НКРЕКП;

4.1.6 організовувати наради з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.7 вносити керівництву НКРЕКП пропозиції щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності НКРЕКП;

4.1.8 користуватися відповідними статистичними звітами та іншими нормативними актами для вирішення питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.9 надавати практичну допомогу структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Управління;

4.1.10 представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції, за дорученням  керівництва.

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Управління

5.1. Управління очолює начальник управління – головний бухгалтер, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника управління – головного бухгалтера призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника управління – головного бухгалтера, призначається особа з ступенем освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник управління – головний бухгалтер має заступника начальника управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності та заступника начальника управління – начальника фінансово-економічного відділу.  Начальник управління – головний бухгалтер розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів Управління, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5Начальник управління – головний бухгалтер:

5.5.1 організовує, спрямовує і контролює роботу Управління, забезпечує виконання у встановлені строки завдань та доручень керівника апарату;

5.5.2 визначає та забезпечує єдині методологічні засади обліково-фінансової політики в НКРЕКП, з питань оплати праці та штатного регулювання, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, проведення публічних закупівель;

5.5.3 розглядає, погоджує проєкти договорів (контрактів) та угод, в тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Погоджує призначення та звільнення матеріально відповідальних осіб НКРЕКП;

5.5.4 погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати;

5.5.5 погоджує розподіл обов'язків між працівниками Управління, координує та контролює їх діяльність;

5.5.6 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.7 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.8 забезпечує збереження фінансових, бухгалтерських документів, документів з питань публічних закупівель, оформлення та передачу їх у встановленому порядку до архіву НКРЕКП;

5.5.9 забезпечує взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами;

5.5.10 бере участь у засіданнях, нарадах, які проводить керівництво НКРЕКП, з питань, що належать до компетенції Управління, а також візує накази, постанови та розпорядження з питань, які розглядалися на цих нарадах;

5.5.11 погоджує кандидатури працівників НКРЕКП, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

5.5.12 підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, приймання і видачі грошових коштів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій;

5.5.13 відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника апарату про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

5.5.14 має другий підпис бухгалтерських і фінансових документів, звітів до відповідних органів, первинних документів на здійснення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, іншого майна та інших документів відповідно до компетенції;

5.5.15 має право запитувати та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП необхідну інформацію та довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Управління. Вимоги начальника Управління щодо порядку оформлення та проведення господарських операцій, операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна є обов'язковими до виконання працівниками, яким надається право складати та підписувати первинні документи з зазначених питань;

5.5.16 надає відомості, пропозиції, зауваження структурним підрозділам НКРЕКП, іншим державним та недержавним органам, громадянам з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.17 вносить пропозиції керівнику апарату щодо застосування заохочень, дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу до працівників Управління;

5.5.18 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання  корупції;

5.5.19 здійснює інші функції, передбачені законодавством .

5.6. Начальник управління – головний бухгалтер здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника управління – головного бухгалтера (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки  виконує заступник начальника управління – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності начальника управління – головного бухгалтера та заступника начальника управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності обов'язки начальника управління – головного бухгалтера виконує заступник начальника управління – начальник  фінансово-економічного відділу.

6. Відповідальність

6.1. Начальник управління – головний бухгалтер та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань фінансового забезпечення, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, збереження державного майна, проведення публічних закупівель та інших питань, що відносяться до компетенції Управління.

Начальник управління – головний бухгалтер

Управління з фінансово-економічних питань, 

бухгалтерського обліку та звітності                                     І. Ступаковська

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux