Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Управління роботи з персоналом
Опубліковано 06 березня 2017 року о 17:25

               

Дата оновлення: 19.03.2018

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

____________С. В. Христюк

«06» березня 2018 року

1. Загальні положення

1.1. Управління роботи з персоналом (далі – Управління), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику державної служби НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується:

1.3. Управління має свої бланк, печатки і штампи.

1.4. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Управління входить:

1.4.1 відділ кадрового забезпечення;

1.4.2 відділ забезпечення проходження державної служби.

2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління  є:

2.1.1 реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

2.1.2 забезпечення здійснення керівником державної служби НКРЕКП своїх повноважень з питань управління персоналом;

2.1.3 забезпечення організаційного розвитку НКРЕКП;

2.1.4 добір персоналу державного органу;

2.1.5 прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

2.1.6 здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.1.7 організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах;

2.1.8 документальне оформлення вступу, проходження, припинення державної служби та трудових відносин;

2.1.9 задоволення потреби НКРЕКП у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

3. Функції Управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1.1 організовує роботу щодо розробки структури державного органу;

3.1.2 розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань Управління, службових відносин та державної служби;

3.1.3 вносить пропозиції керівнику державної служби НКРЕКП з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3.1.4 здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби НКРЕКП з питань управління персоналом;

3.1.5 контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

3.1.6 проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;

3.1.7 вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби НКРЕКП;

3.1.8 у випадках, передбачених законодавством, приймає документи від кандидатів на посаду категорії «А», перевіряє на відповідність встановленим законом вимогам, передає до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;

3.1.9 приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

3.1.10 розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

3.1.11 надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

3.1.12 за дорученням керівника державної служби НКРЕКП перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в НКРЕКП;

3.1.13 разом з іншими структурними підрозділами НКРЕКП:

 • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
 • опрацьовує штатний розпис державного органу;
 • спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу НКРЕКП;
 • забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;
 • організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

3.1.14 організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату НКРЕКП;

3.1.15 здійснює планування професійного навчання державних службовців НКРЕКП;

3.1.16 узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби НКРЕКП;

3.1.17 разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

3.1.18 веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

3.1.19 аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

3.1.20 надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів НКРЕКП;

3.1.21 обчислює стаж роботи та стаж державної служби;

3.1.22 здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах;

3.1.23 розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

3.1.24 організовує склад ання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

3.1.25 ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку НКРЕКП, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

3.1.26 оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

3.1.27 забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу НКРЕКП;

3.1.28 здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

3.1.29 формує графік відпусток персоналу НКРЕКП, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

3.1.30 здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників НКРЕКП;

3.1.31 здійснює заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ працівників НКРЕКП, використання даних у межах повноважень НКРЕКП, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи «Кадри»;

3.1.32 оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

3.1.33 опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

3.1.34 у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу НКРЕКП;

3.1.35 забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

3.1.36 забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки  щодо осіб, які претендують на державну службу у НКРЕКП;

3.1.37 забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

3.1.38 розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

3.1.39 здійснює в установленому порядку збір, обробку та захист персональних даних, що належить до компетенції Управління;

3.1.40 проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

4. Права Управління

4.1. Управління має право:

4.1.1 спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку,  вимог законодавства про працю та державну службу в НКРЕКП та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у територіальних підрозділах;

4.1.2 взаємодіяти зі структурними підрозділами НКРЕКП, територіальними органами, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

4.1.3 одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу НКРЕКП та працівників територіальних органів інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

4.1.4 за погодженням з керівником державної служби НКРЕКП брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань Управління;

4.1.5 на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на Управління повноважень;

4.1.6 за дорученням керівника державної служби НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладання на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має заступника начальника управлінняначальника відділу кадрового забезпечення Управління (далі – заступник начальника управлінняначальник відділу). Начальник Управління розподіляє обов'язки між заступником начальника управління – начальником відділу та начальником відділу забезпечення проходження державної служби Управління виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 організовує планування роботи Управління та забезпечує виконання покладених на н ього завдань і функцій;

5.5.2 забезпечує планування службової кар'єри державних службовців;

5.5.3 забезпечує планування навчання персоналу НКРЕКП;

5.5.4 вносить керівнику державної служби НКРЕКП пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису НКРЕКП, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників НКРЕКП;

5.5.5 визначає розподіл обов'язків між працівниками Управління, координує та контролює їх діяльність;

5.5.6 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.7 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.8 вносить на затвердження керівнику державної служби НКРЕКП посадові інструкції працівників Управління;

5.5.9 підписує інформаційні листи в межах компетенції Управління (довідки з місця роботи, стаж роботи та ін.).

5.5.10 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.11 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу. 

5.7. У разі відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу обов'язки начальника Управління виконує начальник відділу забезпечення проходження державної служби Управління в установленому порядку та в межах визначених повноважень.

6. Відповідальність

6.1. Начальник та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань підбору та розстановки кадрів, підвищення кваліфікації, оплати праці, підготовки нормативно-розпорядчих документів, з питань протидії корупції та інших питань, що відносяться до компетенції Управління.

Начальник Управління роботи з персоналом

І. Євченко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux