Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Управління ліцензування
Опубліковано 11 листопада 2021 року о 16:52

          ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

____________О. Кострикін

«10» листопада 2021 року

 

1. Загальні положення

 1.1. Управління ліцензування (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та діє відповідно до цього Положення.

З питань проходження державної служби Управління підпорядковується керівнику апарату та функціонально члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.2. Основною метою діяльності Управління є здійснення належного державного регулювання шляхом ліцензування/сертифікації господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

1.3. Управління має круглу печатку «Управління ліцензування» і штампи.

1.4. Управління у своїй діяльності керується:

1.5. До складу Управління входить:

1.5.1. відділ ліцензування в електроенергетичному комплексі;

1.5.2. відділ ліцензування в нафтогазовому комплексі;

1.5.3.відділ ліцензування у сфері комунальних послуг.

 2. Основні завдання Управління 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах  енергетики та комунальних послуг;

2.1.2 сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;

2.1.3 сприяння інтеграції ринків у сферах енергетики та комунальних послуг з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;

2.1.4 сприяння розвитку конкуренції у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.1.5 створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.

 3. Функції  Управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє та впроваджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензування яких належить до повноважень НКРЕКП;

3.1.2 розробляє та впроваджує порядок сертифікації операторів системи передачі та газотранспортної системи;

3.1.3 надає адміністративні послуги із ліцензування (на підставі заяв про отримання, переоформлення, розширення, звуження, анулювання (за заявою ліцензіата) ліцензій, повідомлення ліцензіатів про зміни даних тощо) господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, з:

 • виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
 • передачі, розподілу та постачання електричної енергії споживачу;
 • трейдерської діяльності;
 • здійснення функцій гарантованого покупця;
 • здійснення функцій оператора ринку;
 • виробництва теплової енергії;
 • транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
 • централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;

3.1.4 надає послуги із сертифікації операторів системи передачі електричної енергії та газотранспортної системи;

3.1.5 здійснює формування, ведення, зберігання, внесення змін, надання відомостей  та документів  щодо:

 • ліцензійних справ;
 • ліцензійного реєстру НКРЕКП;
 • реєстру суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сферах, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП;
 • реєстру об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій);
 • реєстру суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП;
 • реєстру малих систем розподілу;

3.1.6 здійснює інформаційне та методологічне супроводження  процесу ліцензування/сертифікації у сферах енергетики та комунальних послуг, у тому числі доводить до відома Секретаріату Енергетичного Співтовариства інформацію про отримання запиту на сертифікацію та попереднє рішення НКРЕКП про сертифікацію або про відмову у сертифікації разом з усією інформацією, що стосується прийнятого рішення, розглядає висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію;

3.1.7 оприлюднює інформацію щодо адміністративних послуг, які надаються НКРЕКП, на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

3.1.8 оприлюднює відкриті дані з реєстрів;

3.1.9 надає інформацію з ліцензійних справ, зокрема, у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3.1.10 розробляє та впроваджує документи щодо умов, за яких суб’єкти природних монополій і суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг можуть провадити діяльність без ліцензії;

3.1.11 розглядає у встановлені законодавством строки документи, надані до НКРЕКП власниками електричних мереж, які підпадають під критерії, визначені як малі системи розподілу;

3.1.12 бере участь у розробці проектів законів України, проектів постанов Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.13 здійснює формування та подання спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічного ліцензійного звіту в терміни, передбачені законодавством;

3.1.14 бере участь у здійсненні моніторингу за дотриманням оператором системи передачі, оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежності, ініціює проведення перевірки дотримання оператором системи передачі, оператора газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність;

3.1.15 бере участь у засіданнях НКРЕКП з питань ліцензування/сертифікації;

3.1.16 готує відповіді на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, їх посадових осіб, та на звернення громадян стосовно питань ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.17 бере участь у проведенні відкритих обговорень проектів рішень, що мають ознаки регуляторного акта, що стосуються компетенції Управління;

3.1.18 бере участь у підготовці звіту НКРЕКП за попередній рік в межах компетенції Управління;

3.1.19 здійснює інформаційне супроводження порядку застосування чинного законодавства щодо ліцензування, надає консультації в межах повноважень Управління;

3.1.20 бере участь у роботі із документами з грифом "Для службового користування" в межах визначених повноважень;

3.1.21 забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контролю за її збереженням;

3.1.22 бере участь у іншій роботі, пов’язаній із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

4. Права Управління

4.1. Управління має право:

4.1.1 подавати на розгляд члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівнику апарату пропозиції щодо покращення відповідної сфери регулювання, організації роботи Управління та НКРЕКП;

4.1.2 подавати на розгляд члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівнику апарату пропозиції щодо зміни структури Управління, умов оплати праці персоналу, підвищення кваліфікації персоналу тощо;

4.1.3 одержувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління обов'язків;

4.1.4 надавати довідки, пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.5 за дорученням Голови, члена НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків, керівника апарату представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Управління.

5. Керівництво діяльністю Управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має заступника начальника управління – начальника відділу ліцензування в електроенергетичному комплексі Управління ліцензування (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Начальник Управління розподіляє обов’язки між заступником начальника управління – начальником відділу та начальниками відділів Управління, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 забезпечує належне виконання покладених на Управління завдань і функцій;

5.5.2 формує та погоджує положення про Управління  та відділи, що входять до його складу, погоджує посадові інструкції працівників Управління;

5.5.3 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, документів, що належать до компетенції Управління;

5.5.4 безпосередньо контролює роботу керівників відділів, що входять до складу Управління та координує діяльність відділів Управління і їх взаємодію з іншими структурними підрозділами НКРЕКП;

5.5.5 організовує наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.6 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду;

5.5.7 організовує та контролює своєчасний  та належний розгляд звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Управління;

5.5.8 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни,  професійної етики, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.9 завіряє копії рішень НКРЕКП щодо ліцензування/сертифікації господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

5.5.10 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво Управлінням та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу обов’язки начальника Управління виконує один із начальників відділів Управління в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату.

6. Відповідальність

6.1. Начальник та працівники Управління несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням та у інших випадках, визначених законами України.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань ліцензування, сертифікації операторів системи передачі та газотранспортної системи та інших питань, що належать до компетенції Управління.

Начальник Управління      

Ю.Антонюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux