Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Управління інформації та комунікації
Опубліковано 04 червня 2019 року о 17:57

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

____________С.В. Христюк

«03» червня 2019 року

1. Загальні положення

1.1. Управління інформації та комунікації (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується:

1.3. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Управління входить:

1.4.1 відділ інформації та комунікації з громадськістю;

1.4.2 відділ зв'язків із засобами масової інформації.

2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 інформування громадськості про діяльність НКРЕКП;

2.1.2 сприяння прозорості і відкритості діяльності НКРЕКП;

2.1.3 сприяння висвітленню діяльності НКРЕКП у засобах масової інформації (далі – ЗМІ) та інформаційних інтернет-ресурсах, підготовка й поширення інформаційних матеріалів, прес-релізів;

2.1.4 організація та проведення заходів для ЗМІ (прес-конференції, брифінги тощо);

2.1.5 сприяння формуванню позитивної громадської думки щодо діяльності НКРЕКП з основних напрямів державної політики;

2.1.6 сприяння залученню громадськості до процесу формування і реалізації державної політики у сфері діяльності НКРЕКП;

2.1.7 ведення офіційного веб-сайту НКРЕКП, розміщення інформації за поданням структурних підрозділів та адміністрування сайту;

2.1.8 організація опублікування рішень НКРЕКП у друкованих ЗМІ;

2.1.9 проведення у встановленому законодавством порядку видавничої діяльності.

3. Функції Управління

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

3.1.1 систематичне інформування громадськості та ЗМІ про діяльність НКРЕКП;

3.1.2 ведення офіційного веб-сайту НКРЕКП, його адміністрування та розміщення на сайті:

 • порядків денних засідань НКРЕКП у формі відкритих слухань та матеріалів до них, результатів засідань, відео та протоколів засідань;
 • проектів рішень НКРЕКП, що мають ознаки регуляторних актів, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом їх впливу;
 • проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм та протоколів відкритих обговорень;
 • зауважень і пропозицій до проектів рішень НКРЕКП та інформації про результати їх розгляду;
 • актів перевірок ліцензіатів;
 • рішень (постанов, розпоряджень) НКРЕКП;
 • окремих наказів та листів НКРЕКП;
 • річного звіту про результати діяльності НКРЕКП;
 • річного кошторису НКРЕКП, у тому числі проекту, та звіту про його виконання;
 • планів здійснення заходів державного контролю на відповідний плановий період та річного звіту про виконання планів державного контрою суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • результатів моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • річного плану проведення консультацій з громадськістю;
 • відповідей/роз`яснень на актуальні запитання громадян, організацій та установ;
 • постійне оновлення рубрики «Новини»;
 • іншої інформації;

3.1.3 ведення бази електронних версій рішень (постанов, розпоряджень), наказів та окремих листів НКРЕКП («Norm_Akt»);

3.1.4 інформаційну підтримку та оновлення Інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН;

3.1.5 інформаційну підтримку та оновлення Юридичної інформаційно-пошукової системи «Законодавство» Верховної Ради України;

3.1.6 організацію офіційного опублікування постанов НКРЕКП в газеті «Урядовий кур'єр»;

3.1.7 організацію опублікування рішень НКРЕКП в щомісячному друкованому засобі масової інформації – «Інформаційному бюлетені НКРЕКП»;

3.1.8 адміністрування та наповнення інформацією сторінок НКРЕКП у соціальних мережах Facebook і Twitter;

3.1.9 адміністрування та наповнення відеоматеріалами каналу НКРЕКП інтернет-ресурсу YouTube;

3.1.10 адміністрування інтернет-ресурсу SlideShare та розміщення на ньому презентацій та документів з різних тематик;

3.1.11 адміністрування Форуму НКРЕКП в мережі Інтернет;

3.1.12 організацію висвітлення діяльності НКРЕКП у ЗМІ;

3.1.13 підготовку і розповсюдження інформаційних матеріалів, прес-релізів та інших повідомлень (в електронному вигляді шляхом розсилки електронною поштою);

3.1.14 планування, організацію і проведення прес-конференцій, брифінгів та інтерв'ю;

3.1.15 інформування ЗМІ про публічні заходи, які планує НКРЕКП;

3.1.16 сприяння представникам ЗМІ у здійсненні ними службових обов'язків щодо інформування про діяльність НКРЕКП;

3.1.17 координацію роботи структурних підрозділів НКРЕКП на територіях з регіональними ЗМІ;

3.1.18 здійснення постійного моніторингу публікацій ЗМІ та інтернет- ресурсів, що стосуються діяльності НКРЕКП;

3.1.19 ведення бази ЗМІ, які взаємодіють з НКРЕКП та висвітлюють її діяльність;

3.1.20 організацію публікацій оголошень та інших матеріалів в ЗМІ;

3.1.21 участь в організації прямих телефонних ліній («гарячих» ліній) Голови та членів НКРЕКП;

3.1.22 організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської ради при НКРЕКП;

3.1.23 забезпечення висвітлення діяльності Громадської ради на офіційному веб-сайті НКРЕКП;

3.1.24 участь в організації консультацій з громадськістю (публічних громадських обговорень, вивчення громадської думки);

3.1.25 співпрацю з об'єднаннями громадян, громадськими організаціями з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.26 підготовку та супроводження щорічного плану проведення консультацій з громадськістю;

3.1.27 ведення електронного (файлового) фото/відео/аудіо архіву про діяльність НКРЕКП («Foto_pr»);

3.1.28 ведення телефонного довідника НКРЕКП (в електронному вигляді);

3.1.29 виконання іншої роботи, пов'язаної із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

4. Права Управління

4.1. Управління має право:

4.1.1 вносити пропозиції на розгляд Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП і брати участь у розробці заходів, спрямованих на виконання основних завдань, поліпшення умов праці, підвищення ефективності роботи;

4.1.2 одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4.1.3 одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію про заплановані та проведені заходи для висвітлення діяльності НКРЕКП;

4.1.4 користуватися необхідними для роботи технічними засобами для аудіо-, відеозапису та фотозйомки;

4.1.5 за дорученням керівництва НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має заступника начальника управління– начальника відділу інформації та комунікації з громадськістю (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Начальник Управління розподіляє обов'язки між заступником начальника управління – начальником відділу та начальником відділу зв'язків із засобами масової інформації, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП, несе відповідальність за стан виконавчої дисципліни в Управлінні;

5.5.2 у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці; здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

5.5.3 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Управління;

5.5.4 організовує разом з Управлінням роботи з персоналом роботу щодо підбору, переміщення кадрів Управління, підвищення їх кваліфікації;

5.5.5 готує керівнику апарату НКРЕКП подання про присвоєння державним службовцям достроково чергових рангів, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

5.5.6 розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Управління;

5.5.7 за дорученням Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП здійснює представництво в інших державних органах, на підприємствах, в організаціях і установах, громадських організаціях з питань, що належать до повноважень Управління;

5.5.8 погоджує питання щодо надання працівникам відпусток, інших днів відпочинку відповідно до законодавства України;

5.5.9 у межах своєї компетенції дає працівникам Управління доручення, обов'язкові для виконання;

5.5.10 погоджує і візує документи з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.11 погоджує Положення про відділи та посадові інструкції працівників відділів;

5.5.12 визначає розподіл обов'язків між працівниками Управління, координує та контролює їх діяльність;

5.5.13 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.14 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.15 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.16 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальник відділу, обов'язки начальника Управління виконує начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

6. Відповідальність

6.1. Начальник та працівники Управління персонально відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП під час виконання функцій, передбачених цим Положенням, а саме:

7.1.1 організації прес-конференцій, брифінгів, інтерв`ю щодо надання представникам ЗМІ роз`яснень, проведення інформаційних кампаній, розміщення інформації на офіційному веб-сайті НКРЕКП, у соціальних мережах Facebook і Twitter, каналу на інтернет-ресурсі YouTube, адміністрування Форуму НКРЕКП, консультацій з громадськістю та в рамках співпраці з Громадською радою при НКРЕКП;

7.1.2 координації роботи територіальних органів НКРЕКП з регіональними ЗМІ;

7.1.3 отримання від структурних підрозділів електронних версій постанов, розпоряджень, наказів, листів для ведення бази електронних версій рішень НКРЕКП (постанов, розпоряджень, наказів, окремих листів), оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП, офіційного публікування в газеті «Урядовий кур'єр», друкування в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП»;

7.1.4 оновлення в центральному апараті та територіальних органах НКРЕКП інформаційно-правових систем «Ліга:Закон» і «Законодавство» та інших питань, що відносяться до компетенції Управління.

Начальник Управління інформації та комунікації 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux