Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Сектор із питань запобігання та виявлення корупції
Опубліковано 02 вересня 2021 року о 16:56

Дата оновлення: 03.09.2021

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

_____________О. Кострикін

«30» липня 2021 року

1. Загальні положення

1.1. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується:

1.3. Сектор безпосередньо підзвітний і підконтрольний керівнику апарату.

1.4. Працівників Сектору призначає на посади та звільняє з посад керівник апарату.

1.5. Голова НКРЕКП забезпечує гарантії незалежності Сектору від впливу чи втручання у його роботу.

1.6. Сектор забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань.

1.7. Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються.

1.8. У разі відсутності завідувача Сектору у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, його обов'язки виконує інший спеціаліст Сектору, визначений у наказі керівником апарату.

1.9. Працівникам Сектору забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, встановлених Законом.

 2. Основні завдання Сектору

2.1. Основними завданнями Сектору є:

2.1.1 розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

2.1.2 організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Голові НКРЕКП відповідних пропозицій;

2.1.3 надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

2.1.4 здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови НКРЕКП та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

2.1.5 перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

2.1.6 здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

2.1.7 розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

2.1.8 здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

2.1.9 інформування Голови НКРЕКП, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції  у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

3. Функції Сектору

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції у НКРЕКП;

3.1.2 надає працівникам НКРЕКП, його структурним підрозділам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

3.1.3 здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у НКРЕКП;

3.1.4 взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

3.1.5 за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним;

3.1.6 у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника Сектору повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;

3.1.7 організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить Голові НКРЕКП пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;

3.1.8 забезпечує підготовку антикорупційної програми НКРЕКП, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

3.1.9 здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї;

3.1.10 щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою НКРЕКП;

3.1.11 візує проєкти рішень НКРЕКП, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів та інших документів, що можуть містити корупційні ризики;

3.1.12 вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує керівника апарату та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

3.1.13 надає консультаційну допомогу працівникам НКРЕКП в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3.1.14 проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють у НКРЕКП (працювали) декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

3.1.15 співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

3.1.16 надає працівникам НКРЕКП методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

3.1.17 організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

3.1.18 здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

3.1.19 інформує керівника апарату, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками НКРЕКП;

3.1.20 здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання НКРЕКП вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65Закону;

3.1.21 повідомляє у письмовій формі керівника апарату про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками НКРЕКП з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65Закону;

3.1.22 у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником НКРЕКП корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

3.1.23 організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

3.1.24 інформує Національне агентство у разі ненаправлення службою Управління роботи з персоналом засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на працівника НКРЕКП за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

3.1.25 веде облік працівників НКРЕКП, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

3.1.26 опрацьовує в установленому порядку звернення, заяви, скарги громадян, інших державних органів, повідомлення юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Сектору;

3.1.27 організовує та бере участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах з питань запобігання та виявлення корупції;

 3.1.28 здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

4. Права Сектору

4.1. Сектор має право:

4.1.1 мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є НКРЕКП, з урахуванням обмежень, встановлених Законом, робити чи отримувати їх копії;

4.1.2 витребувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);

4.1.3 здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;

4.1.4. викликати та опитувати посадових осіб НКРЕКП, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів;

4.1.5  звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4.1.6 вносити керівнику апарату подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників НКРЕКП, винних у порушенні Закону;

4.1.7 виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;

4.1.8 отримувати від посадових та службових осіб НКРЕКП письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;

4.1.9 брати участь та проводити для працівників НКРЕКП внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

4.1.10 надсилати за підписом завідувача Сектору запити до територіальних органів НКРЕКП, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань;

4.1.11 проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів НКРЕКП і надавати інформацію про них керівнику апарату;

4.1.12 витребувати від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою НКРЕКП;

4.1.13 вести листування з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції Сектору;

4.1.14 надавати на розгляд керівника апарату пропозиції щодо удосконалення роботи Сектору.

 5. Керівництво діяльністю Сектору 

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату  в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Завідувач Сектору підзвітний і підконтрольний керівнику апарату.

5.5. Завідувач Сектору:

5.5.1 організовує, спрямовує і контролює роботу Сектору;

5.5.2 визначає основні напрями діяльності Сектору відповідно до завдань та функцій, визначених цим положенням;

5.5.3 забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

5.5.4 організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Сектору, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

5.5.5 підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками НКРЕКП, у тому числі Головою НКРЕКП;

5.5.6 подає пропозиції щодо зміни структури Сектору, заохочень, переміщення та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.7 забезпечує належне виконання покладених на Сектор завдань і функцій;

5.5.8 визначає розподіл обов'язків між працівниками Сектору, координує та контролює їх діяльність.

5.6. Завідувач Сектору визначає окрему особу з числа працівників Сектору, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

5.7. Завідувач Сектору підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції порушень вимог Закону працівниками НКРЕКП, у тому числі Головою НКРЕКП.

5.8. У разі відсутності завідувача Сектору (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує один з головних спеціалістів Сектору або провідний спеціаліст Сектору, за наказом керівника апарату, який на цей період несе повну відповідальність за керівництво Сектору.

5.9. Завідувач Сектору може бути звільнений за ініціативою керівництва НКРЕКП, за умови надання згоди Національним агентством у встановленому законодавством порядку.

6. Відповідальність

6.1. Завідувач Сектору та працівники Сектору персонально відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність, або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав Сектор у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Сектору.

Завідувач Сектору із питань

запобігання та виявлення корупції                                 ______________________

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux