Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Режимно-секретний сектор
Опубліковано 06 березня 2017 року о 14:45

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

___________ Д.В. Вовк

«14 » лютого 2017 року


ПОЛОЖЕННЯ

про Режимно-секретний сектор

 

1. Загальні положення

1.1. Режимно-секретний сектор (далі – РСС), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується Голові НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. РСС у своїй діяльності керується Законом України «Про державну службу», законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про державну таємницю», постановою Кабінету Міністрів від 18 грудня 2013 року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. РСС комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці із ступенем секретності “цілком таємно”, якщо характер виконуваних робіт не вимагає допуску до державної таємниці із ступенем секретності “особливої важливості”, які володіють відповідними діловими якостями, мають необхідні знання та досвід і здатні виконувати обов’язки, покладені на них згідно з цим Положенням.

Прийняття до РСС тимчасових працівників не допускається.

1.4. Передача функцій РСС будь-яким іншим структурним підрозділам або включення РСС до їх складу не допускається.

Покладати на РСС ведення несекретного діловодства, а також інші види діяльності, що не пов’язані з охороною державної таємниці, забороняється.

1.5. У РСС зберігаються усі документи, які стосуються охорони державної таємниці, незалежно від наявності грифа обмеження доступу.

1.6. РСС має свої бланк, печатки і штампи.

1.7. Робота РСС проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.8. Для виконання обов’язків та реалізації прав, РСС у своїй діяльності взаємодіє з органами Служби безпеки України, державними експертами з питань таємниць та режимно-секретними органами центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, установ та організацій.

1.9.РСС звітує про стан забезпечення охорони державної таємниці перед Службою безпеки України.


2. Основні завдання РСС

2.1. Основними завданнями РСС є:

2.1.1 забезпечення діяльності Голови НКРЕКП при вирішенні ним завдань, які покладені на НКРЕКП у сфері захисту державної таємниці;

2.1.2 вжиття невідкладних заходів для запобігання порушень режиму секретності та їх негативних наслідків;

2.1.3 невідкладне інформування Голови НКРЕКП та з його відома орган Служби безпеки України про:

 • спробу або викрадення матеріальних носіїв інформації, виявлення фактів чи ознак розголошення секретної інформації або втрати матеріальних носіїв, у тому числі внаслідок пожеж, аварій, катастроф тощо;
 • факти безпідставної заінтересованості з боку іноземців чи осіб без громадянства або громадян України, яким не надано допуску до державної таємниці, відомостями, що становлять державну таємницю;
 • незаконну передачу або спробу передачі секретної інформації іноземним організаціям або їх представникам;
 • зникнення осіб, обізнаних з державною таємницею;
 • виявлення засобів технічного зняття інформації (пристроїв підслуховування, аудіо-, відеозапису, фотографування тощо) у структурних підрозділах НКРЕКП, які проводять діяльність, пов’язану з державною таємницею;

2.1.4 недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

2.1.5 своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами НКРЕКП заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

2.1.6 запобігання розголошенню секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

2.1.7 виявлення і закриття каналів просочення (витоку) секретної інформації у процесі діяльності НКРЕКП та здійснення контролю за проведенням заходів з технічного захисту інформації;

2.1.8 забезпечення запровадження режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт;

2.1.9 організація та ведення секретного діловодства;

2.1.10 здійснення контролю за станом режиму секретності в НКРЕКП;

2.1.11 здійснення заходів щодо забезпечення внутрішньооб'єктового та пропускного режиму в адміністративній будівлі НКРЕКП та на її території.


3. Функції РСС

3.1. РСС відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє на основі вимог законодавства і здійснює спільно з іншими структурними підрозділами заходи щодо:

 • забезпечення діяльності Голови НКРЕКП при вирішенні ним завдань, які покладені на НКРЕКП у сфері захисту державної таємниці;
 • охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування секретними документами та виробами, іншими матеріальними носіями секретної інформації, відвідування НКРЕКП іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями та проведення роботи з ними;
 • запобігання просоченню (витоку) секретної інформації технічними каналами;

3.1.2 вивчає з метою виявлення та закриття каналів просочення (витоку) секретної інформації стан діяльності НКРЕКП, проводить аналітичну роботу з цих питань; за результатами спільно з іншими структурними підрозділами розробляє і вживає необхідних режимних заходів;

3.1.3 розробляє спільно з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на основі вимог законодавства та за результатами вивчення стану діяльності НКРЕКП перспективні та поточні плани охорони державної таємниці, а також плани заходів щодо вирішення питань забезпечення режиму секретності, які затверджуються Головою НКРЕКП;

3.1.4 організовує і забезпечує контроль за виконанням у НКРЕКП вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, станом пропускного і внутрішньооб'єктового режиму, охороною режимних приміщень (зон, територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації, виконанням запланованих заходів щодо запобігання розголошенню секретної інформації під час підготовки і проведення нарад, конференцій, виставок, а також відвідування НКРЕКП іноземними делегаціями, групами чи окремими іноземцями та проведення роботи з ними;

3.1.5 контролює дотримання встановленого в НКРЕКП порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю, у зв’язку з чим перевіряє відповідність форми наданого їм допуску до державної таємниці ступеню секретності відомостей, до яких надається доступ, візує проекти наказів Голови НКРЕКП про призначення осіб на посади, включені до номенклатури посад працівників НКРЕКП, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, та накази про звільнення з таких посад;

3.1.6 контролює стан охорони державної таємниці, яка була передана іншим установам, організаціям і підприємствам у зв’язку з виконанням замовлень;

3.1.7 контролює стан і організацію роботи з питань охорони державної таємниці у структурних підрозділах НКРЕКП;

3.1.8 готує документи для отримання НКРЕКП дозволу на продовження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

3.1.9 погоджує проекти штатних розписів у частині, що стосується РСС НКРЕКП;

3.1.10 організовує за розпорядженням Голови НКРЕКП службові розслідування за фактами розголошення державної таємниці та втрати її матеріальних носіїв, а також інших порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та бере в них участь. Веде облік та проводить аналіз цих фактів;

3.1.11 погоджує заходи щодо охорони державної таємниці в структурних підрозділах НКРЕКП та заходи, передбачені технічними завданнями на проведення секретних робіт, а також бере участь у розробленні спільних заходів щодо забезпечення режиму секретності під час проведення секретних робіт спільно з іншими підприємствами, установами, організаціями та з організаціями іноземних держав;

3.1.12 організовує та веде секретне діловодство й архівне зберігання секретних документів;

3.1.13 розробляє в разі потреби спільно з керівниками структурних підрозділів легенди прикриття НКРЕКП, окремих робіт, а також заходи щодо впровадження, підтримання та оцінки ефективності легенд прикриття;

3.1.14 веде облік матеріальних носіїв секретної інформації, режимних приміщень і ключів від них, робочих папок, спецпортфелів, особистих номерних печаток працівників, яким надано допуск до державної таємниці, а також контролює виготовлення, облік та порядок знищення бланків службових перепусток;

3.1.15 розробляє спільно з керівниками структурних підрозділів та спеціалістами НКРЕКП розгорнуті переліки відомостей, що становлять державну таємницю, а також переліки посад, зайняття яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації гриф секретності;

3.1.16 формує на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів номенклатуру посад працівників НКРЕКП, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, оформляє спільно з кадровим підрозділом необхідні документи щодо оформлення працівникам допуску до державної таємниці;

3.1.17 оганізовує навчання працівників НКРЕКП, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, а також перевірку знання ними вимог нормативних документів з питань охорони державної таємниці;

3.1.18 проводить роз’яснювальну роботу з метою запобігання порушенням законодавства у сфері охорони державної таємниці особами, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, у тому числі у зв’язку з їх виїздом за межі України у службові відрядження та в особистих справах, а також участю у міжнародних заходах на території України та в приміщенні НКРЕКП;

3.1.19 бере участь у роботі експертних комісій, у тому числі у підготовці матеріалів для експертних висновків державних експертів з питань таємниць щодо фактичної обізнаності з державною таємницею працівників, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці;

3.1.20 забезпечує на підставі наказів Голови НКРЕКП внесення інформації щодо накладення дисциплінарних стягнень за порушення режиму секретності до облікової картки громадянина про надання допуску до державної таємниці;

3.1.21 розробляє плани заходів щодо забезпечення режиму секретності на особливий період та випадок надзвичайних ситуацій;

3.1.22 бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення охорони державної таємниці;

3.1.23 здійснює інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці;

3.1.24 проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права РСС

4.1. РСС має право:

4.1.1 вимагати від усіх працівників НКРЕКП, а також працівників інших підприємств, установ, організацій, які прибули у відрядження до НКРЕКП та її структурних підрозділів, виконання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

4.1.2 брати участь у розгляді проектів штатних розписів НКРЕКП у частині, що стосується РСС, вносити відповідні пропозиції щодо структури та чисельності працівників РСС НКРЕКП;

4.1.3 брати участь у проведенні атестації працівників, які проводять секретні роботи, а також у розгляді пропозицій щодо виплати їм в установленому порядку компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;

4.1.4 залучати спеціалістів НКРЕКП до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

4.1.5 проводити перевірки стану і організації роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах НКРЕКП, надавати відповідні рекомендації;

контролювати стан охорони державної таємниці, яка була передана іншим підприємствам, установам, організаціям у зв’язку з виконанням замовлення;

4.1.6 перевіряти додержання режиму секретності працівниками, яким надано допуск до державної таємниці, на своїх робочих місцях, вміст сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, робочих папок, спецпортфелів, наявність документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

4.1.7 порушувати перед керівництвом НКРЕКП питання про призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавством, а також давати рекомендації щодо обов’язкових до виконання вказівок керівникам підрозділів НКРЕКП з питань забезпечення режиму секретності;

4.1.8 брати участь у службових розслідування у встановленому порядку вимагати від працівників НКРЕКП письмових пояснень щодо фактів розголошення ними секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв, інших порушень режиму секретності;

4.1.9 вносити Голові НКРЕКП пропозиції щодо зупинення секретних робіт у структурних підрозділах НКРЕКП, в яких умови для їх виконання не відповідають вимогам режиму секретності, опечатувати приміщення, в яких ведуться такі роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації;

4.1.10 отримувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, власноручно заповнену анкету встановленого зразка;

4.1.11 використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими підприємствами, установами, організаціями та їх режимно-секретними органами з питань забезпечення режиму секретності в межах наданих повноважень;

4.1.12 за дорученням Голови НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на РСС завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань РСС, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.


5. Керівництво діяльністю РСС

5.1. РСС очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку за погодженням з органами Служби безпеки України та за умови надання вказаній особі Службою безпеки України допуску до державної таємниці.

5.2. На посаду завідувача РСС призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду завідувача РСС, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, досвідом роботи у сфері охорони державної таємниці не менше 1 року, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Завідувач РСС НКРЕКП проходить навчання за професійними програмами на курсах підвищення кваліфікації у сфері охорони державної таємниці.

5.5. До складу РСС можуть за необхідності входити підрозділи технічного захисту інформації. У разі потреби за погодженням з органом Служби безпеки України РСС може підпорядковуватися підрозділ, який здійснює пропускний режим.

5.6. Про подання завідувачем РСС заяви про звільнення з роботи за власним бажанням чи з інших підстав НКРЕКП завчасно інформує органи Служби безпеки України через РСС.

5.7. Завідувач РСС:

5.7.1 розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх дотриманням під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями секретної інформації;

5.7.2 контролює виконання заходів щодо усунення причин та умов витоку секретної інформації;

5.7.3 розробляє та подає на затвердження Голові НКРЕКП інструкції, положення та інші організаційно-методичні документи, що регламентують діяльність, пов’язану із забезпеченням режиму секретності в НКРЕКП;

5.7.4 подає Голові НКРЕКП на розгляд документи та кореспонденцію, що надходить на його адресу, а також пропозиції з питань удосконалення діяльності РСС;

5.7.5 забезпечує необхідні умови для роботи працівників РСС і виконавців секретних робіт НКРЕКП;

5.7.6 проводить інструктажі та здійснює попереджувально-профілактичні заходи щодо осіб, допущених до роботи з матеріальними носіями секретної інформації;

5.7.7 погоджує проекти наказів Голови НКРЕКП щодо призначення осіб на посади, включені до Номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск та доступ до державної таємниці;

5.7.8 погоджує режимно-секретні заходи структурних підрозділів НКРЕКП;

5.7.9 порушує перед Головою НКРЕКП питання щодо призначення службового розслідування за фактами розголошення секретної інформації або втрати матеріальних носіїв такої інформації, проводить в установленому порядку службові розслідування та вимагає від працівників пояснення щодо фактів розголошення ними секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, а також інших порушень режиму секретності;

5.7.10 організовує та забезпечує:

 • роботу РСС НКРЕКП згідно з перспективними і поточними планами, контроль за їх виконанням та подання звітів;
 • проведення заходів щодо недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
 • підготовку документів для отримання або переоформлення НКРЕКП дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею
 • контроль за дотриманням пропускного та внутрішньооб’єктового режиму;
 • роботу із секретного діловодства;
 • проведення обліку виїздів працівників НКРЕКП за межі України та здійснення відповідного інструктажу;
 • приймання заліків із знання працівниками вимог щодо захисту секретної інформації;
 • роботу щодо підвищення кваліфікації працівників РСС НКРЕКП, їх добору і розстановки, формування кадрового резерву підрозділу;
 • розробку та здійснення заходів щодо виявлення і закриття можливих каналів витоку секретної інформації, проведення аналітичної роботи з цих питань;
 • контроль за організацією та провадженням НКРЕКП міжнародної діяльності;
 • контроль за станом режиму секретності в НКРЕКП;
 • роботу з формування номенклатури посад працівників НКРЕКП, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, та оформлення документів на допуск працівників до цієї інформації;

5.7.11 бере участь:

 • у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення режиму секретності в процесі зовнішньоекономічної діяльності НКРЕКП;
 • у розгляді проектів штатних структур і штатних розписів в частині, що стосується РСС;
 • у розробці розгорнутого переліку відомостей, що становить державну таємницю, а також переліку посад, за якими посадовим особам, що їх займають, дається право надавати матеріальним носіям секретної інформації гриф секретності;
 • у здійсненні експертними комісіями заходів щодо забезпечення виконання державними експертами з питань таємниць своїх повноважень, узагальненні та аналізі пропозицій про віднесення відомостей до державної таємниці;
 • у знищенні матеріальних носіїв секретної інформації;

5.7.12 має право:

 • за дорученням Голови НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших підприємствах, установах, організаціях, державних органах, органах місцевого самоврядування з питань охорони державної таємниці;
 • вести в межах своїх повноважень ділове листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
 • проводити перевірку забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах НКРЕКП, надавати пропозиції щодо вдосконалення роботи РСС НКРЕКП.

5.7.13 визначає розподіл обов’язків між працівниками РСС, координує та контролює їх діяльність;

5.7.14 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції РСС;

5.7.15 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.7.16 забезпечує дотримання працівниками РСС правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.7.17 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.8. Завідувач РСС здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.9. У разі відсутності завідувача РСС (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує головний спеціаліст РСС, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво РСС за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

6.1. Завідувач та головний спеціаліст РСС відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

7.1. Під час виконання своїх завдань і функцій РСС взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, постійно діючими технічними, експертними та іншими комісіями з питань організації забезпечення охорони державної таємниці та інших питань, що відносяться до компетенції РСС.


Завідувач Режимно-секретного сектору            О.Є. Церковна

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux