Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Департамент роздрібного ринку електричної енергії
Опубліковано 02 березня 2021 року о 16:25

            ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________О. Кострикін

04 січня 2021 року

1. Загальні положення

1.1. Департамент роздрібного ринку електричної енергії (далі – Департамент), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент  у своїй діяльності керується:

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту  входить:

1.4.1 відділ методологічного забезпечення врегулювання відносин та моніторингу;

1.4.2 відділ із врегулювання платіжно-розрахункових відносин на роздрібному ринку;

1.4.3 відділ із забезпечення захисту прав споживачів роздрібного ринку;

1.4.4. відділ із врегулювання організації вимірювання та обліку електричної енергії.

2. Основні завдання Департаменту

 2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 розробка та супровід проєктів нормативно-правових актів для забезпечення ефективного функціонування роздрібного ринку електричної енергії;

2.1.2 забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії та досудового врегулювання спірних питань;

2.1.3 забезпечення, у межах компетенції, досудового врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, які провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії;

2.1.4 встановлення мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів та постачання електричної енергії суб'єктами господарювання, які провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії;

2.1.5 здійснення дослідження та оперативного моніторингу роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі збір та аналіз інформації щодо підстав звернення до НКРЕКП споживачів зі скаргами на дії суб'єктів господарювання, які провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, та дотримання цими суб'єктами умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії;

2.1.6 участь у розгляді та аналізі проєктів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проєктів регуляторних актів державних органів у межах компетенції Департаменту;

2.1.7 співпраця з представниками міжнародних організацій у межах компетенції Департаменту;

2.1.8 узагальнення практики застосування законодавства на ринку електричної енергії, розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення такого законодавства, опрацювання, у межах компетенції, наданих на погодження проєктів законів та нормативно-правових актів.

3. Функції Департаменту

3.1. Департамент  відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє нормативно-правові акти, якими регулюються відносини на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема, але не виключно:

Правила роздрібного ринку електричної енергії;

Правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, та врегулювання спорів;

Порядок вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії;

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів роздрібного ринку електричної енергії центрами обслуговування;

Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств;

Методику обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж;

3.1.2 розглядає звернення та готує роз'яснення учасникам роздрібного ринку електричної енергії щодо застосування законодавства з питань, що належить до компетенції Департаменту;

3.1.3 розглядає та готує проекти відповідей на звернення споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, та врегульовує між ними спори;

3.1.4 забезпечує досудове врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії;

3.1.5 забезпечує, під час розгляду скарг споживачів роздрібного ринку електричної енергії та врегулювання спорів між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, проведення попередніх слухань;

3.1.6 бере участь, у межах компетенції Департаменту, у розгляді звернень споживачів та врегулювання спорів між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, у тому числі під час проведення попередніх слухань;

3.1.7 бере участь, у межах компетенції Департаменту, у підготовці проєктів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проєктів регуляторних актів НКРЕКП і державних органів України та готує висновки та пропозиції до них;

3.1.8 здійснює, у межах компетенції Департаменту, аналіз проєктів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проєктів регуляторних актів НКРЕКП і державних органів України та готує висновки та пропозиції до них;

3.1.10 бере участь, у межах компетенції Департаменту, у позапланових перевірках суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії;

3.1.11 бере участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.12 надає консультативну допомогу з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.13 бере, у межах компетенції Департаменту, участь у виконанні доручень Кабінету Міністрів України;

3.1.14 бере, у межах компетенції Департаменту, участь у встановленні мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання електричної енергії;

3.1.15 виконує, у межах компетенції Департаменту, доручення Голови, членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП;

3.1.16 здійснює роботу із документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

3.1.17 проводить іншу роботу, пов'язану із розробкою та застосуванням нормативно-правових актів у сфері електроенергетики.

4. Права Департаменту

4.1. Департамент  має право:

4.1.1 запитувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, від суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент завдань, в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

4.1.2 одержувати від структурних підрозділів НКРЕКП документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

4.1.3 співпрацювати в установленому порядку з вченими, спеціалістами органів державної влади, підприємствами, установами і організаціями, консультативними та експертними організаціями (за погодженням з їх керівниками), експертами для розроблення проєктів, проведення консультацій та експертиз;

4.1.4 за згодою керівників інших структурних підрозділів НКРЕКП залучати відповідних спеціалістів для підготовки проєктів нормативно-правових актів з врегулювання питань, які належать до компетенції відповідних структурних підрозділів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

4.1.5 подавати пропозиції Голові та Членам НКРЕКП щодо утворення робочих комісій та робочих груп з метою опрацювання певних питань;

4.1.6 готувати матеріали та брати участь у конференціях, семінарах, нарадах, засіданнях науково-технічних рад тощо з питань функціонування та розвитку електроенергетичної галузі;

4.1.7 брати участь у підготовці та реалізації заходів НКРЕКП в рамках програм співробітництва України з ЄС, Світовим банком, Міжнародним Валютним Фондом, іншими міжнародними фінансовими, енергетичними та екологічними організаціями, органами регулювання енергетики інших країн;

4.1.8 за дорученням Голови, членів НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції Департаменту.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту призначається особа зі ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має 2 заступників: заступника директора Департаменту – начальника відділу методологічного забезпечення врегулювання відносин та моніторингу і заступника директора Департаменту – начальника відділу із врегулювання платіжно-розрахункових відносин на роздрібному ринку. Директор Департаменту розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 організовує роботу Департаменту;

5.5.2 погоджує розподіл обов'язків працівників Департаменту, контролює їх діяльність;

5.5.3 забезпечує розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань врегулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії;

5.5.4 вносить пропозиції щодо формування планів роботи Департаменту;

5.5.5 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.6 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду;

5.5.7 вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

5.5.8 звітує перед Головою НКРЕКП та/або членом НКРЕКП згідно з розподілом функціональних обов'язків про виконання покладених на Департамент  завдань відповідно до затверджених планів роботи Департаменту;

5.5.9 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового  розпорядку,  трудової та  виконавчої  дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.10 визначає потреби і пріоритетні напрями з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи;

5.5.11 здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері енергетики, зокрема захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;

5.5.12 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник директора Департаменту – начальник відділу методологічного забезпечення врегулювання відносин та моніторингу, який на цей період несе відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника відділу методологічного забезпечення врегулювання відносин та моніторингу, обов'язки директора Департаменту виконує заступник директора   Департаменту – начальник відділу із врегулювання платіжно-розрахункових відносин на роздрібному ринку, який на цей період несе відповідальність за керівництво Департаментом, в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

6. Відповідальність

6.1 Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Директор Департаменту роздрібного ринку 

електричної енергії                               І. Городиський

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux