Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Департамент ліцензійного контролю
Опубліковано 15 лютого 2022 року о 13:13

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

____________ О. Кострикін

10 лютого 2022 рокуПОЛОЖЕННЯ

про Департамент ліцензійного контролю


1. Загальні положення

1.1. Департамент ліцензійного контролю (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків, підзвітний Голові та керівнику апарату НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Основною метою діяльності Департаменту є забезпечення здійснення належного державного контролю та застосування заходів впливу за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, забезпечення проведення розслідування порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про природні монополії», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Угодою про асоціацією між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Меморандумом про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії, наказами і дорученнями Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП (за погодженням з Головою НКРЕКП) та керівника апарату НКРЕКП, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами.

1.4. Робота Департаменту проводиться відповідно до плану діяльності НКРЕКП на плановий період.

1.5. До складу Департаменту входить:

1.5.1 управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг;

1.5.2 управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу.


2. Основні завдання Департаменту

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.1.2 сприяння ефективному відкриттю ринків для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;

2.1.3 реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.1.4 забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;

2.1.5 сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав шляхом участі у розробленні та впровадження відповідних проектів нормативно-правових актів та змін до них

2.1.6 сприяння розвитку конкуренції та забезпечення прозорості ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.1.7 інші завдання.


3. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє проєкти нормативно-правових актів, зокрема, порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері та ліцензійних умов та впроваджує їх;

3.1.2 бере участь у розробці та впровадженні порядків (правил) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності, форм звітностей суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, форм моніторингу, відповідно до компетенції, з метою реалізації функції контролю та порядку їх подання;

3.1.3 бере участь у встановленні НКРЕКП обмежень для суб’єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.4 бере участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП контролю за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій і суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.5 забезпечує здійснення НКРЕКП контролю додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

3.1.6 забезпечує розгляд НКРЕКП справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду забезпечує підготовку рішень до засідань НКРЕКП про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, про направлення до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;

3.1.7 бере участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП захисту прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляду звернень споживачів та врегулювання спорів, надає роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП в частині здійснення державного контролю та застосування заходів впливу;

3.1.8 відповідно до компетенції, з метою належної реалізації функції контролю, здійснює моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.9 забезпечує проведення НКРЕКП розслідувань порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку;

3.1.10 забезпечує здійснення моніторингу діяльності ліцензіатів, на підставі їх звітності та взаємодії з профільними структурними підрозділами;

3.1.11 здійснює моніторинг рівня прозорості діяльності учасників ринків електричної енергії та природного газу;

3.1.12 забезпечує організацію та координацію роботи з Радою органів регулювання Енергетичного Співтовариства, в частині проведення розслідувань щодо зловживань на енергетичних ринках України;

3.1.13 здійснює організаційно-методичне забезпечення та координацію роботи територіальних органів НКРЕКП;

3.1.14 готує пропозиції щодо вдосконалення системи моніторингу та звітності ліцензіатів НКРЕКП з метою оперативного вирішення покладених на НКРЕКП завдань;

3.1.15 бере участь у засіданнях НКРЕКП;

3.1.16 аналізує та узагальнює інформацію, отриману від територіальних органів НКРЕКП, а також безпосередньо від ліцензіатів щодо усунення порушень законодавства та ліцензійних умов;

3.1.17 розробляє проєкт річного плану здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів та готує звіт про його виконання;

3.1.18 здійснює аналіз порушень суб’єктами господарювання законодавства та ліцензійних умов з метою створення умов для запобігання вчиненню найбільш характерних із них у подальшому;

3.1.19 розробляє пропозиції щодо удосконалення системи державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.20 розглядає звернення та запити, що надійшли від народних депутатів України, депутатів органів місцевого самоврядування, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.21 готує роз’яснення суб’єктам господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо застосування та виконання нормативно-правових актів з питань державного контролю;

3.1.22 готує пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту та територіальних органів НКРЕКП і бере участь у проведенні відповідних навчальних заходів, селекторних нарад;

3.1.23 бере участь у підготовці річного звіту НКРЕКП з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

3.1.24 виконує доручення Голови та членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП;

3.2.25 виконує інші функції в межах повноважень Департаменту.


4. Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1 подавати на розгляд члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівнику апарату НКРЕКП пропозиції щодо удосконалення відповідної сфери регулювання, організації роботи Департаменту, територіальних органів та НКРЕКП;

4.1.2 подавати на розгляд члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівнику апарату НКРЕКП пропозиції щодо зміни структури Департаменту, умов оплати праці персоналу, призначення, переведення, звільнення, надання відпусток, підвищення кваліфікації персоналу тощо;

4.1.3 за дорученням Голови та/або члена НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків, керівника апарату НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.4 залучати в установленому порядку вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розроблення проєктів номативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз з питань, що належать до компетенції Департаменту за погодженням з Головою НКРЕКП;

4.1.5 одержувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент функцій;

4.1.6 опрацьовувати документи, які мають гриф «Для службового користування», «Таємно», «Цілком таємно» та розробляти окремі документи мобілізаційного плану та плану цивільного захисту НКРЕКП

4.1.7 за рішеням НКРЕКП проводити та брати участь у перевірках за дотриманням ліцензіатами законодавства та ліцензійних умов у сферах енергетики та комунальних послуг;

4.1.8 отримувати інформацію, необхідну для забезпечення здійснення моніторингу ринків енергетики та комунальних послуг та аналізу діяльності ліцензіатів НКРЕКП (учасників ринків);

4.1.9 отримувати безоплатно на свій запит від учасників/суб’єктів ринків необхідні копії документів, статистичну та іншу інформацію про їх діяльність, в рамках розслідувань порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу відповідно до затвердженого порядку;

4.1.10 брати участь у засіданнях, семінарах та нарадах НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.11 інші права.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, не допускається.


5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора департаменту, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор департаменту має двох заступників: заступника директора департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг.

5.5. Директор департаменту:

5.5.1 організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту;

5.5.2 забезпечує належне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.5.3 здійснює розподіл обов’язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.5.4 забезпечує виконання в установлені строки завдань і доручень Голови та членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП;

5.5.5 бере участь у засіданнях НКРЕКП;

5.5.6 подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту та територіальних органів НКРЕКП, заохочень та стягнень, підбору працівників, переміщення тощо;

5.5.7 визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників Департаменту та територіальних органів НКРЕКП щодо питань, які належать до компетенції Департаменту, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи;

5.5.8 вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід;

5.5.9 здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію ліцензійного контролю у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема з урахуванням міжнародних договорів, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.10 координує та контролює роботу керівників територіальних органів НКРЕКП;

5.5.11 опрацьовує документи, які мають гриф «Для службового користування», у разі отримання відповідного дозволу за напрямами діяльності Департаменту;

5.5.12 забезпечує в межах компетенції дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю», вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у Департаменті;

5.5.13 реалізує заходи мобілізаційного плану та плану цивільного захисту НКРЕКП;

5.5.14 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.15 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення працівника Департаменту з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду;

5.5.16 забезпечує дотримання працівниками Департаменту Правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.17 організовує внутрішній контроль в межах Департаменту;

5.5.18 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Директор департаменту здійснює керівництво структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.7. У разі відсутності директора департаменту його обов’язки виконує заступник директора департаменту та несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту обов’язки директора департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг в установленому порядку та в межах визначених повноважень.

 

6. Відповідальність

Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність, або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.


7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Для виконання обов’язків та реалізації прав Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.


Директор Департаменту ліцензійного контролю                    Я.Зеленюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux