Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання
Опубліковано 02 вересня 2021 року о 14:16

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

_____________О. Кострикін

«30» липня 2021 року

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується:

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входять:

1.4.1 відділ інвестиційно-технічної політики та моніторингу проєктів з міжнародними фінансовими організаціями;

1.4.2 відділ методологічного забезпечення;

1.4.3 відділ балансів та питомих норм;

1.4.4 відділ регулювання відносин та звітності.

 2. Основні завдання Департаменту 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення виконання основних завдань НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики, державного регулювання та нагляду у сфері теплопостачання, у частині проведення єдиної тарифної політики у сфері теплопостачання, методологічного забезпечення у питаннях здійснення інвестиційної діяльності та технічного розвитку, приєднань до теплових мереж, сприяння залученню інвестицій та формування механізмів інноваційно-технічного розвитку, сприяння  впровадженню заходів з енергоефективності, збалансування інтересів  суб’єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання,  забезпечення моніторингу функціонування сфери теплопостачання;

2.1.2 участь в нормативно-правовому регулюванні сфери, яка відноситься до компетенції Департаменту. 

3. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 бере, в межах визначених законодавством повноважень, участь у формуванні державної політики у сфері теплопостачання у частині  забезпечення прозорості та відкритості її функціонування;

3.1.2  бере, в межах визначених законодавством повноважень, участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері теплопостачання, шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів у сфері теплопостачання, у частині проведення єдиної тарифної політики у сфері теплопостачання;

3.1.3  здійснює, в межах визначених законодавством повноважень, діяльність щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері теплопостачання з питань формування єдиної тарифної політики (у тому числі на принципах стимулюючого регулювання), інвестиційної діяльності, технічного   розвитку, забезпечення, сприяння впровадженню заходів з   енергоефективності, залучення інвестицій у сфері теплопостачання,   регулювання відносин, які виникають у процесі приєднання до теплових мереж у сфері теплопостачання та користування тепловою енергією,   організації (проведення) моніторингу функціонування сфери теплопостачання, сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, організації (здійснення) звітності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері теплопостачання, збалансування інтересів   суб'єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання;

3.1.4  здійснює, в межах визначених законодавством повноважень, державне   регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, у частині аналізу та оцінки показників витрат і втрат паливно-енергетичних ресурсів;

3.1.5  бере, в межах визначених законодавством повноважень, участь у   реалізації тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії та суміжних ринках у сфері теплопостачання, зокрема шляхом сприяння впровадженню стимулюючого регулювання;

3.1.6  бере, в межах визначених законодавством повноважень, участь у визначенні параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для цілей стимулюючого тарифоутворення;

3.1.7  здійснює, в межах визначених законодавством повноважень, державне   регулювання та нагляд у сфері теплопостачання, зокрема у створенні   рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів   господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання;

3.1.8  здійснює, в межах визначених законодавством повноважень, регуляторну діяльність у сфері теплопостачання, у частині розробки методології   приєднання до теплових мереж, розрахунку плати за приєднання та фінансування послуг з приєднання, правил користування тепловою енергією,  порядку визначення витрат і втрат  паливно-енергетичних ресурсів, організації (проведення) моніторингу функціонування сфери теплопостачання, стратегій (програм)  щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку сфери теплопостачання,  організації звітності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання та порядку їх подання;  

3.1.9  бере участь в опрацюванні (надання зауважень і пропозицій) проектів   законів та нормативно-правових актів державних органів влади, які регулюють сферу теплопостачання;

3.1.10 забезпечує, в межах визначених законодавством повноважень,  моніторинг (аналіз) дотримання суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання вимог законодавства щодо методології тарифоутворення, правил приєднання до теплових мереж (надання та погодження технічних умов,   фактичної плати за приєднання до теплових мереж) та недопущення перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності у   сфері теплопостачання;

3.1.11 бере, в межах визначених законодавством повноважень, участь у контролі  за дотриманням місцевими державними адміністраціями законодавства у  процесі ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

3.1.12  забезпечує, в межах визначених чинним законодавством повноважень,   моніторинг (систематизацію, узагальнення) освоєння кредитних коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями (зокрема МБРР, ЄБРР,  НЕФКО) суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання, цільового   використання коштів на погашення тіла кредиту та відсотків за   користування кредитами (позиками) за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з НКРЕКП;

3.1.13 здійснює співпрацю у частині реалізації проєктів,  що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, з питань, що стосуються сфери теплопостачання;

3.1.14 забезпечує проведення, в межах наданих законодавством повноважень, моніторингу та аналізу норм чинного законодавства, що регулює сферу  теплопостачання;

3.1.15 здійснює, в межах наданих законодавством повноважень, аналіз  виконання схвалених НКРЕКП інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання;

3.1.16 здійснює, в межах наданих законодавством повноважень, моніторинг   (аналіз) виконання прийнятих рішень НКРЕКП, зокрема щодо обов’язку   довиконання та/або дофінансування заходів, передбачених інвестиційними   програмами суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;

3.1.17  здійснює, в межах визначених законодавством повноважень, методологічну  та консультаційно-роз’яснювальну роботу із суб'єктами господарювання у  сфері теплопостачання, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування з питань методології тарифоутворення, інвестиційної  діяльності та технічного розвитку, які виникають у процесі приєднання  до теплових мереж та користування тепловою енергією, та інших питань;

3.1.18  опрацьовує звернення та запити народних депутатів України, звернення суб'єктів господарювання всіх форм власності, громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, та здійснює підготовку відповідей;

3.1.19 розглядає звернення (скарги) споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб'єктами  господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, та надає, в межах компетенції, роз'яснення;

3.1.20 забезпечує взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.21 готує, в межах визначених законодавством повноважень, для оприлюднення  на офіційному вебсайті НКРЕКП інформацію щодо функціонування сфери   теплопостачання та здійснює інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю;

3.1.22 здійснює, за дорученням керівництва НКРЕКП, підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів (довідок)  з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.23 проводить консультаційну роботу із споживачами (громадянами) з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.24 бере участь в підготовці щорічного звіту діяльності НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.25 здійснює, в межах визначених законодавством повноважень, заходи щодо запобігання корупції;

3.1.26 забезпечує, в межах наданих законодавством повноважень, реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням;

3.1.27 здійснює роботу з документами з грифом «Для службового користування».

4. Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції керівництву НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.2  отримувати  від інших структурних підрозділів НКРЕКП документи, матеріали та іншу  інформацію, що необхідні для виконання покладених на Департамент завдань та функцій;

4.1.3  за погодженням з керівництвом НКРЕКП отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій матеріали, статистичну та іншу інформацію, що необхідні для виконання покладених на Департамент завдань та функцій;

4.1.4  за погодженням із керівництвом НКРЕКП отримувати від суб'єктів  господарювання, які провадять діяльність у сфері теплопостачання, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент завдань та функцій;

4.1.5 за погодженням з керівництвом НКРЕКП брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

4.1.6 за дорученням керівництва НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.7 вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На  посаду директора Департаменту призначається особа зі ступенем вищої  освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має двох заступників: заступника директора департаменту – начальника відділу інвестиційно-технічної політики та моніторингу  проєктів з міжнародними фінансовими організаціями та заступника директора департаменту – начальника відділу методологічного забезпечення. 

5.5. Директор  Департаменту розподіляє обов'язки між заступниками та керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, виходячи із покладених  завдань і функцій.

5.6. Директор Департаменту:

5.6.1  організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень керівництва НКРЕКП;

5.6.2 організовує та координує підготовку проєктів рішень і документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.3 візує проєкти рішень та документи, підготовлені Департаментом в межах наданих йому повноважень;

5.6.4  забезпечує взаємодію Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами НКРЕКП з питань, які потребують спільного вирішення;

5.6.5 підписує листи інформаційного характеру в межах компетенції Департаменту;

5.6.6  виносить на розгляд керівництва НКРЕКП пропозиції щодо організації роботи Департаменту та вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.7  організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів Департаменту та управлінням роботи з персоналом діяльність з кадрових питань (переміщення кадрів, підвищення їх кваліфікації тощо);

5.6.8  погоджує заяви працівників Департаменту з кадрових питань (про призначення, переведення, звільнення) та заяви про надання їм відпусток;

5.6.9  вносить подання про заохочення працівників структурних підрозділів   Департаменту, накладення дисциплінарних стягнень, а також про дострокове  присвоєння чергових рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

5.6.10  за дорученням керівництва НКРЕКП представляє НКРЕКП в органах державної  влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.11 погоджує розподіл обов'язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.6.12 організовує та проводить наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.13 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.6.14  забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.6.15  забезпечує в межах компетенції дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю», вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в Департаменті;

5.6.16 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.7. Директор Департаменту здійснює керівництво самостійним структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.8.  У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник директора департаменту – начальник відділу методологічного забезпечення, який на цей період несе відповідальність за керівництво Департаментом. У  разі відсутності директора Департаменту та заступника директора  департаменту – начальника  відділу методологічного забезпечення, обов'язки директора Департаменту  виконує заступник директора департаменту – начальник відділу  інвестиційно-технічної політики та моніторингу проєктів з міжнародними  фінансовими організаціями в установленому порядку та в межах  визначених повноважень.

6. Відповідальність

6.1.  Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1.  Для виконання обов'язків та реалізації прав Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань щодо формування та реалізації державної політики, державного регулювання та нагляду у частині проведення єдиної тарифної політики у сфері теплопостачання, методологічного забезпечення у питаннях здійснення інвестиційної діяльності та технічного розвитку, приєднань до теплових мереж та  користування тепловою енергією, сприяння залученню інвестицій та  формування механізмів інноваційно-технічного розвитку, сприяння  впровадженню заходів з енергоефективності, збалансування інтересів  суб'єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання, забезпечення моніторингу функціонування сфери теплопостачання.

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                                                 Р. Овчаренко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux