Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Опубліковано 02 березня 2021 року о 15:06

               ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________О. Кострикін

04 січня 2021 року

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується;

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління тарифної політики;

1.4.2 управління інвестиційної політики;

1.4.3 управління регулювання відносин.

2. Основні завдання Департаменту

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.2 підготовка пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.3 участь в забезпеченні прозорості та відкритості діяльності на ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, розвитку конкурентних відносин у цій сфері;

2.1.4 формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.5 розроблення порядків (методик) формування, розрахунку та встановлення тарифів для суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

2.1.6 участь у контролі за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб'єктами природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

2.1.7 участь у контролі за додержанням ліцензіатами НКРЕКП законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вжиття заходів до запобігання порушенням ліцензійних умов;

2.1.8 здійснення контролю за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій;

2.1.9 здійснення контролю за виконанням суб'єктами природних монополій у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності;

2.1.10 підготовка та внесення на розгляд членів НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення суб'єктам природних монополій, якщо відповідні повноваження надані НКРЕКП законом;

2.1.11 забезпечення захисту прав та законних інтересів споживачів послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які виробляються (надаються) ліцензіатами НКРЕКП, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП у цій сфері;

2.1.12 здійснення моніторингу та аналізу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.1.13 підготовка та внесення на розгляд членів НКРЕКП пропозицій щодо схвалення інвестиційних програм (планів розвитку) суб'єктів, діяльність яких регулюється НКРЕКП, у випадках, встановлених законом, та внесення змін до них відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП;

2.1.14 забезпечення досудового розгляду спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

2.1.15 забезпечення відповідно до закону доступу споживачів до інформації про тарифи у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

3. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 бере участь у реалізації повноважень НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.2 розробляє проєкти порядків (методик) формування та встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

3.1.3 здійснює розгляд документів ліцензіатів з метою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, схвалення інвестиційних програм у цій сфері, визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

3.1.4 проводить постійний моніторинг тарифів та звітності, їх застосування у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для суб'єктів природних монополій та прогнозування таких тарифів;

3.1.5 веде облік та аналізує показники діяльності ліцензіатів, враховує звітні дані при встановленні або перегляді тарифів;

3.1.6 контролює надання форм звітності в установлені терміни, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються ліцензіатами, повідомляє ліцензіатів щодо виявлених помилок та контролює їх усунення;

3.1.7 готує та вносить пропозиції щодо змін до правил організації звітності у зв'язку зі змінами в законодавстві України;

3.1.8 узагальнює показники підприємств щодо цільового використання коштів, передбачених структурою тарифу, і у разі виявлення нецільового використання вносить пропозиції щодо внесення змін до структур тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;

3.1.9 розглядає звернення та запити, що надійшли від народних депутатів України, депутатів органів місцевого самоврядування, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань з питань, що стосуються регулювання сфери централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.10 здійснює контроль за виконанням суб'єктами природних монополій інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.11 готує проєкти рішень НКРЕКП для розгляду на засіданнях НКРЕКП з питань, що належить до компетенції Департаменту, зокрема щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатам НКРЕКП;

3.1.12 бере участь в опрацюванні та підготовці проєктів нормативно-правових актів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.13 бере участь у здійсненні моніторингу положень діючих ліцензійних умов на відповідність законодавству України, надає пропозиції щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства;

3.1.14 готує роз'яснення щодо застосування чинних норм і правил надання споживачам послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.15 готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.16 надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.17 здійснює виконання доручень Кабінету Міністрів України, листування з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.18 виконує доручення Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.19 надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

3.2. Департамент в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

4. Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції для розгляду на засіданнях НКРЕКП питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання завдань Департаменту;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 забезпечувати ділове листування за дорученням Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.5 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

4.1.6 за дорученням Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП представляти НКРЕКП в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має двох заступників: заступника директора Департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління інвестиційної політики. Директор Департаменту розподіляє обов'язки між заступником директора Департаменту та керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.5.2 розподіляє обов'язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП;

5.5.4 організовує розробку проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.5 визначає ступінь відповідальності заступника директора Департаменту та керівників підрозділів у складі Департаменту, погоджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Департаменту;

5.5.6 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

5.5.7 забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

5.5.8 контролює дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також виконання вимог охорони праці;

5.5.9 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами державної влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, які належать до компетенції Департаменту;

5.5.10 подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву НКРЕКП про призначення на посади, переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності;

5.5.11 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.12 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду;

5.5.13 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво самостійним структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник директора Департаменту, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов'язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління інвестиційної політики в установленому порядку та в межах визначених повноважень. В інших випадках виконання обов'язків директора Департаменту покладається на відповідального працівника Департаменту в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Директор Департаменту із регулювання відносин

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення                                             А. В. Чумак

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux