Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Департамент енергоринку
Опубліковано 18 лютого 2022 року о 08:29

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

____________О. Кострикін

14 лютого 2022 року


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент енергоринку

 

1. Загальні положення


1.1. Департамент енергоринку (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та діє відповідно до цього Положення.

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про запобігання корупції», «Про природні монополії», постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і дорученнями Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП (за погодженням з Головою НКРЕКП) та керівника апарату НКРЕКП, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до плану діяльності НКРЕКП на плановий період і заходів Департаменту.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 відділ запровадження та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії;

1.4.2 відділ моніторингу роботи організованих сегментів та торгівельних систем ринку електричної енергії;

1.4.3 відділ нормативно-правового забезпечення ринків електричної енергії;

1.4.4 відділ супроводження розвитку та забезпечення функціонування ринку електричної енергії.


2. Основні завдання Департаменту

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 участь у формуванні та забезпеченні ефективного функціонування та розвитку ринку електричної енергії, в межах повноважень НКРЕКП;

2.1.2 участь у формуванні цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики;

2.1.3 моделювання роботи ринку електричної енергії;

2.1.4 участь у здійсненні моніторингу безпеки постачання електричної енергії ти сприяння розвитку безпечної, надійної та ефективно функціонуючої ОЕС України;

2.1.5 участь у запровадженні, здійсненні моніторингу та контролю державної допомоги та механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії та вдосконалення функціонування системи державної підтримки;

2.1.6 забезпечення моніторингу ефективності роботи та рівня відкриття ринку електричної енергії та рівня цін на організованих сегментах ринку електричної енергії та організованих торгівельних системах;

2.1.7 моніторинг здійснення міжнародної торгівлі електричної енергії та розподілу пропускної спроможності;

2.1.8 вдосконалення конкурентних засад роботи виробників, постачальників та трейдерів електричної енергії на ринку електричної енергії (крім сегменту роздрібного ринку електричної енергії);

2.1.9 сприяння інтеграції ринку електричної енергії до ринків електричної енергії інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства;

2.1.10 сприяння розвитку платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії);

2.1.11 забезпечення розвитку підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до вимог діючого законодавства;

2.1.12 здійснення аналізу, узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розроблення та внесення у встановленому порядку пропозицій до проєктів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів НКРЕКП, міністерств і відомств в межах компетенції Департаменту;

2.1.13 інші завдання.


3. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 здійснює опрацювання проєктів законів України, які регулюють відносини в сфері електроенергетики, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органів державної влади стосовно організації роботи учасників ринку електричної енергії та суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку електричної енергії;

3.1.2 бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до органів державної влади щодо вдосконалення законодавства у межах компетенції Департаменту, у тому числі у частині імплементації у національне законодавство норм законодавства Європейського союзу, що регулює діяльність ринку електричної енергії;

3.1.3 здійснює нагляд за виконанням функцій та обов'язків учасниками ринку електричної енергії відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії у межах компетенції Департаменту;

3.1.4 бере участь у розробці нормативно-правових актів та змін до них, необхідних для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

3.1.5 здійснює моделювання роботи ринку електричної енергії, яке застосовується для оцінки впливу змін у діючі нормативно-правові документи, запровадженні нових сегментів ринку електричної енергії та прогнозу цін, що складатимуться на них;

3.1.6 готує інформацію з метою подання Уповноваженому органу з питань державної допомоги (далі – Уповноважений орган) повідомлення про нову державну допомогу та пропозицій щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги на ринку електричної енергії;

3.1.7 збирає та здійснює аналіз інформації про надання та отримання державної допомоги на ринку електричної енергії та готує для надання Уповноваженому органу інформацію про заходи з підтримки учасників ринку електричної енергії (крім сегменту роздрібного ринку електричної енергії) за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, необхідну для прийняття ним відповідних рішень;

3.1.8 здійснює аналіз обов’язкових для розгляду рекомендацій Уповноваженого органу про внесення змін до умов надання державної допомоги на ринках електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії) з метою усунення або мінімізації негативного впливу державної допомоги на конкуренцію та готує відповідні пропозиції щодо внесення змін до умов чинної державної допомоги;

3.1.9 бере участь у заходах міжнародного співробітництва;

3.1.10 бере участь у здійсненні аналізу та опрацюванні матеріалів в ході підготовки до затвердження НКРЕКП плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;

3.1.11 бере участь у здійсненні моніторингу безпеки постачання та надання на запит профільного центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі інформації, отриманої в результаті зазначеної діяльності, з метою підготовки Звіту про результати моніторингу безпеки постачання електричної енергії;

3.1.12 опрацьовує матеріали та здійснює підготовку пропозицій щодо обсягів та умов покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії щодо надання послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та готує узгоджені пропозиції НКРЕКП щодо умов застосування стимулів, визначених положеннями статті 29 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

3.1.13 опрацьовує та здійснює аналіз матеріалів щодо погодження НКРЕКП матеріалів, необхідних для проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, та бере участь у розгляді питання стосовно включення до тарифу на послуги з передачі електричної енергії окремої складової витрат на плату за придбання послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності;

3.1.14 здійснює методологічний та операційний контроль за реалізацією послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей;

3.1.15 бере участь у здійсненні моніторингу функціонування ринку електричної енергії та його сегментів;

3.1.16 бере участь у здійсненні моніторингу ефективності роботи та відкриття ринку електричної енергії, прозорості та конкуренції на ринку електричної енергії, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку електричної енергії;

3.1.17 забезпечує здійснення моніторингу рівня прозорості діяльності учасників ринку, в тому числі дотримання учасниками ринку (крім споживачів) зобов'язань щодо розміщення/оприлюднення інформації;

3.1.18 бере участь у здійсненні моніторингу застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку електричної енергії, та підготовці відповідних зауважень та пропозицій до нормативно-правової бази;

3.1.19 здійснює моніторинг стану застосування Правил управління обмеженнями міждержавних перетинів та дотримання Правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

3.1.20 здійснює адміністрування електронної бази даних, з метою моніторингу функціонування ринку електричної енергії та його сегментів та формування аналітичних матеріалів;

3.1.21 готує на розгляд НКРЕКП проєкти нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення функціонування балансуючого ринку, механізму врегулювання небалансів, допоміжних послуг, ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

3.1.22 готує на розгляд НКРЕКП пропозиції стосовно зобов’язання постачальника допоміжних послуг надавати допоміжні послуги за ціною, розрахованою за Методикою формування цін на допоміжні послуги, затвердженою НКРЕКП;

3.1.23 бере участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення:

 • підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до вимог діючого законодавства;
 • організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України;

3.1.24 бере участь у підготовці матеріалів та пропозицій, необхідних для інтеграції відповідних сегментів ринку електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії) до регіональних ринків електричної енергії держав - сторін Енергетичного Співтовариства;

3.1.25 здійснює опрацювання, аналіз матеріалів та подання пропозицій на розгляд НКРЕКП щодо затвердження статей кошторису суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність зі здійснення функцій гарантованого покупця, та здійснює методологічний і оперативний контроль використання коштів за статтями витрат затвердженого кошторису;

3.1.26 здійснює методологічний і оперативний контроль стану розрахунків учасників ринку за куповану електричну енергію та послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність зі здійснення функцій гарантованого покупця, та постачальниками універсальних послуг;

3.1.27 розробляє та готує проєкти рішень НКРЕКП щодо:

 • затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої гарантованим покупцем та постачальниками універсальної послуги у розрахунковому місяці, та виносить такі рішення на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих слухань;
 • погодження розміру фіксованого платежу за участь на РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР та здійснює методологічний і оперативний контроль відповідності витрат такого суб’єкта господарювання вимогам, що визначаються порядком розрахунку, який зазначений у правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
 • врегулювання заборгованості, що утворилася на Оптовому ринку електричної енергії України, та виносить такі рішення на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих слухань;
 • інших питань, що належить до компетенції Департаменту;

3.1.28 готує пропозиції щодо вдосконалення платіжно-розрахункових відносин на ринках електричної енергії (крім роздрібного ринку електричної енергії);

3.1.29 здійснює методологічний і оперативний контроль стану розрахунків учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за послуги оператора ринку;

3.1.30 забезпечує підготовку матеріалів та пропозицій, необхідних для сприяння запровадження торгівельних систем, на яких здійснюється купівля-продаж електричної енергії, з використанням відповідних фінансових похідних та запровадження клірингу;

3.1.31 готує пропозиції щодо внесення змін до алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників;

3.1.32 здійснює нагляд за розрахунками електропостачальників за небаланси електричної енергії на балансуючому ринку та аналіз у частині надходження коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників;

3.1.33 готує проєкти відповідей на запити Комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державної та місцевої влади, ліцензіатів, підприємств, установ, організацій в межах компетенції Департаменту;

3.1.34 забезпечує в межах компетенції дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю», вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у Департаменті; реалізує заходи мобілізаційного плану та плану цивільного захисту НКРЕКП;

3.1.35 бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП;

3.1.36 проводить іншу роботу, в межах повноважень Департаменту.


Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1 звертатися та отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП всю необхідну для його роботи інформацію і матеріали, а також надавати відповідну інформацію і матеріали іншим структурним підрозділам;

4.1.2 взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами і підприємствами України та іноземних держав, міжнародними організаціями за погодженням з Головою та/або членами НКРЕКП, керівником апарату НКРЕКП;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП, нарадах, семінарах, конференціях;

4.1.4 надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.5 опрацьовувати документи, які мають гриф «Для службового користування», «Таємно» та розробляти окремі документи мобілізаційного плану та плану цивільного захисту НКРЕКП;

4.1.6 інші права, з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, не допускається.


5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора департаменту – начальника відділу запровадження та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії і заступника директора департаменту – начальника відділу нормативно-правового забезпечення ринків електричної енергії.

5.5. Директор департаменту:

5.5.1 здійснює координацію діяльності Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань, розподіляє обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу та організовує і забезпечує виконання в установлені терміни функцій Департаменту, закріплених цим Положенням;

5.5.2 організовує та забезпечує виконання в установлені терміни доручень Голови та членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП;

5.5.3 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту;

5.5.4 організовує розробку проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.5 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами НКРЕКП;

5.5.6 підписує документи, що підготовлені Департаментом з питань, що належать до його компетенції;

5.5.7 забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, забезпечує виконання вимог технічної безпеки та охорони праці;

5.5.8 бере участь в опрацюванні питань удосконалення організаційної структури Департаменту, подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту, оплати праці працівників, заохочень і стягнень, підбору, переміщення, призначення та підвищення кваліфікації кадрів тощо;

5.5.9 організовує внутрішній контроль в межах Департаменту.

5.6. У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора департаменту – начальник відділу запровадження та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії, який на цей період несе відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту – начальника відділу запровадження та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії, обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник відділу нормативно-правового забезпечення ринків електричної енергії. В іншому випадку виконання обов’язків директора Департаменту покладаються на працівника Департаменту (в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП).


6. Відповідальність

Директор та працівники Департаменту несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм Правил професійної етики, що застосовуються до членів, працівників центрального апарату і територіальних органів НКРЕКП та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.


7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту енергоринку _____________

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux