UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТНовини  >>  Архів новин15.02.2018 16:32
версія для друку


Проект ЄС допоміг Україні розпочати реформу ринку електричної енергії / EU project helps Ukraine launch electricity market reform


Дворічний проект Твіннінг «Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в процесі реформування ринку електричної енергії» добігає кінця. Європейським партнером проекту виступив словацький національний регулятор (RONI), повідомили на закритті проекту 15 лютого. Словацькі колеги допомагали українському регулятору (НКРЕКП) в реалізації Закону України «Про ринок електричної енергії», прийнятого Верховною Радою України в квітні 2017 року. Проект тісно співпрацював з Агентством ЄС із взаємодії регуляторів у сфері енергетики (ACER).

 

Реформування ринку електричної енергії в Україні – ключове завдання. Без функціонального та незалежного регулятора ця реформа не спрацює. Мета даного проекту полягала в підтримці українського регулятора в процесі реформи, щоб забезпечити впровадження в Україні найкращої практики ЄС. На жаль, через затримку в прийнятті закону про ринок електричної енергії та зволікання з реалізацією закону про регулятора у сфері енергетики, проект Твіннінг був змушений змінити свій робочий план. В результаті − величезний потенціал даного проекту так і не вдалося використати повністю. Як і раніше, ми готові конструктивно працювати з регулятором у впровадженні реформ у сферах природного газу, електричної енергії та центрального опалення”, − сказав Йоганнес Баур, перший радник, Керівник відділу програм допомоги "Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище" Представництва ЄС в Україні.

 

Зокрема, в межах проекту партнери спільно працювали над впровадженням в Україні вільного доступу третіх сторін до електричних мереж, над покращенням конкуренції шляхом розукрупнення електророзподільних компаній, а також над забезпеченням регулятором захисту прав споживачів. Партнери з RONI поділилися досвідом у регулюванні та моніторингу ринку електричної енергії у Словацькій Республіці та у країнах Вишеградської четвірки, а також надали відповідні рекомендації до проектів вторинного законодавства.

 

«Ми вдячні нашим словацьким колегам за цінну допомогу. НКРЕКП буде використовувати отримані рекомендації у процесі реформування ринку електричної енергії, який тільки розпочинається», − додав Дмитро Вовк, Голова НКРЕКП, керівник Проекту від країни-бенефіціара.

 

Довідкова інформація: Проекти Твіннінг, що фінансуються ЄС, об’єднують українські державні органи та органи держав-членів ЄС для обміну досвідом та найкращими практиками.

Даний проект Твіннінг у сфері електричної енергії реалізовувався в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з використанням досвіду Словацької Республіки, а також досвіду інших держав-членів ЄС з Вишеградської групи: Польщі, Чеської Республіки та Угорщини. Проект тривав 2 роки.

Цей проект є частиною ініціативи EU4Energy, яка підтримує країни Східного партнерства у покращенні енергозабезпечення, енергетичної безпеки та взаємозв'язків, а також у просуванні енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Ця ініціатива охоплює Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Республіку Молдова та Україну. Вона реалізується через фінансування проектів і програм, що допомагають реформувати енергетичні ринки та зменшити національну енергозалежність та споживання. У довгостроковій перспективі це зробить енергопостачання більш надійним, прозорим та доступним, і, таким чином, зменшить енергетичну бідність та рахунки за енергію як для громадян, так і для приватного сектору.

У секторі енергетики Україна взяла на себе зобов’язання прийняти Директиву ЄС з електричної енергії № 2009/72/EC, яка є частиною так званого «Третього енергетичного пакету ЄС», через приєднання до Договору про заснування Енергетичного співтовариства та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Прийняття цієї Директиви ЄС має призвести до ефективної та регульованої конкуренції на ринку електричної енергії та інших найкращих пропозицій для споживачів.

За додатковою інформацією звертайтеся до прес-секретаря НКРЕКП Івана Слободянюка, тел.: +38(044)204-70-20, або e-mail: press@nerc.gov.ua.

 

---------------------------------

 

The 2-year Twinning Project “Support the National Energy and Utilities Regulatory Commission of Ukraine in the Process of Electricity Market Reform” comes to an end. As it was announced at the closing event on February 15, the EU Member State Partner for the project was the Slovak National Regulatory Authority (RONI). It helped the Ukrainian Regulator (NEURC) to implement the Electricity Market Law adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine in April 2017. The project worked closely with the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).

 

We consider the electricity market reform in Ukraine as key. Without a functioning and independent Regulator, this reform will not work. This project is aimed at accompanying the Ukrainian regulator in this reform process to ensure that best EU practices are implemented in Ukraine. Unfortunately, due to the delay with the adoption of the Electricity Market law and the postponed implementation of the Energy Regulator law, our Twinning project had to adapt its implementation plan. As a result, the huge potential of this project could not be used to the full extent. We remain ready to constructively work with the Regulator in the implementation of gas, electricity and district heating reforms”, - Mr. Johannes Baur, First Counsellor, Head of Operations Section "Economic cooperation, energy, infrastructure and environment", the EU Delegation to Ukraine, said.

 

In particular, the project partners worked together to introduce in Ukraine a non-discriminatory third party access to electricity grids, to improve competition through unbundling of electricity distribution companies, as well as to ensure protection of consumer rights by the Regulator. Counterparts from RONI shared experience on electricity market regulation and monitoring in the Slovak Republic and in Visegrad countries providing recommendations to the relevant draft secondary legislation.

 

We are grateful for the valuable assistance received from our Slovak colleagues. The NEURC will use the recommendations of the colleagues from Slovakia in the electricity market reform, which still lies ahead,Mr. Dmytro Vovk, Chairman of the NEURC and Beneficiary Country Project Leader, added.

 

Background information: The EU-funded Twinning projects are an instrument to bring together public agencies of Ukraine and those of the EU member states to share experience and best practices.

The Electricity Twinning Project was implemented in the National Energy and Utilities Regulatory Commission of Ukraine and was based upon the experience of the Slovak Republic as well as the experience of other EU member states from the Visegrad Group: Poland, the Czech Republic and Hungary. The project lasted 2 years.

This project is a part of EU4Energy Initiative that supports Eastern Partnership countries in improving energy supply, security and connectivity, as well as in promoting energy efficiency and the use of renewable energy. These countries are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. It does this through financing projects and programmes that help to reform energy markets and to reduce national energy dependence and consumption. In the long run, this makes energy supply more reliable, transparent and affordable, thus reducing energy poverty and energy bills for both citizens and the private sector.

In energy sector, Ukraine has taken the commitment to adopt the EU Electricity Directive 2009/72/EC, part of the so-called 3rd EU Energy Package, via the Energy Community Treaty and the EU-Ukraine Association Agreement. Adoption of this EU Directive should lead to effective and properly regulated competition on electricity market and other best deals for consumers.

For additional information, please contact press secretary of NEURC, Ivan Slobodianyuk, tel.: +38044 204 70 20 or e-mail: press@nerc.gov.ua.