UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Сектор внутрішнього аудитуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________ С.В. Христюк

«03» січня 2017 року

 

 

Положення 

про Сектор внутрішнього аудиту

Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1.Загальні положення

 

1.1. Сектор внутрішнього аудиту (далі – Сектор), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Законом України «Про державну службу», Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції», Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (далі – Порядок № 1001), Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (далі – Стандарти), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Сектору проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

 

2. Основні завдання Сектору 

 

2.1. Основними завданнями Сектору є:

2.1.1 проведення внутрішніх аудитів в НКРЕКП та надання керівнику апарату НКРЕКП за їх результатами об’єктивних і незалежних висновків;

2.1.2 надання рекомендацій для поліпшення функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління;

2.1.3 запобігання фактам незаконного та не результативного використання бюджетних коштів;

2.1.4 запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності НКРЕКП.

 

З. Функції Сектору 

 

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 проводить оцінку щодо: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в НКРЕКП; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності, бюджетних програмах; ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання; якості надання адміністративних послуг; завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації; стану управління державним майном; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання завдань і функцій Регулятора; 

3.1.2 проводить за дорученням керівника апарату НКРЕКП розгляд та аналіз  проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання; 

3.1.3 складає та веде базу динних про об’єкти внутрішнього аудиту, яка містить дані про об’єкти, забезпечує повноту і достовірність цих динних та їх оновлення;

3.1.4 планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів;

3.1.5 здійснює моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій;

3.1.6 подає керівнику апарату НКРЕКП аудиторські звіти і рекомендації для  прийняття ним відповідних управлінських рішень;

3.1.7 звітує керівнику апарату НКРЕКП і органу, на якого покладено функції гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, про результати  діяльності Сектору  відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів;

3.1.8 організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, відповідає за збереження, передачу до архіву і знищення документів з питань внутрішнього аудиту;

3.1.9 проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права Сектору

 

4.1. Сектор має право:

4.1.1 розробляти та затверджувати внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту в НКРЕКП;

4.1.2 під час здійснення діяльності з внутрішнього аудиту проводити анкетування, опитування, інтерв’ювання працівників НКРЕКП за їх згодою;

4.1.3 готувати запити на отримання у встановленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП, державних органів, підприємств, установ та  організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань інформацію, документи та матеріали з питань внутрішнього аудиту;

4.1.4 одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів НКРЕКП, інших державних органів, підприємств,  установ та організацій інформацію, документи і матеріали з питань внутрішнього аудиту;

4.1.5 використовувати всю інформацію загального користування,  яка є в розпорядженні Регулятора, яка необхідна для виконання завдань, покладених на Сектор, а також інформаційні бази, засоби зв'язку та комунікацій, інші технічні та інформаційні засоби.

4.1.6 визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання службового завдання;

4.1.7 перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних даних фактичному стану справ в НКРЕКП;

4.1.8 інформувати керівника апарату НКРЕКП про випадки перешкоджання співробітниками виконанню працівниками сектору професійних обов’язків;

4.1.9 працівники сектору НКРЕКП мають право на підвищення службової кваліфікації в установах які організовують та проводять навчальні заходи з державного аудиту;

4.1.10 за дорученням  керівника апарату представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

4.2. покладення на Сектор завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Сектору, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Сектору

 

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду завідувача Сектору, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Завідувач Сектору підпорядковується і звітує безпосередньо керівнику апарату НКРЕКП.

5.5. Завідувач Сектору:

5.5.1 у межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності Сектору;

5.5.2  контролює виконання завдань, покладених на Сектор, згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів НКРЕКП;

5.5.3 здійснює аналіз стану і тенденції розвитку внутрішнього аудиту в державному секторі та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків;

5.5.4 розробляє внутрішні документи, з дотриманням норм Порядку № 1001 та Стандартів, з питань проведення внутрішнього аудиту, надання інформації про результати внутрішнього аудиту;

5.5.5 розробляє та подає на затвердження керівнику апарату НКРЕКП піврічні плани внутрішніх аудитів, у відповідності до вимог Порядку № 1001 та Стандартів;

5.5.6 інформує орган, на якого покладено функції гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, про плани діяльності Сектору на півріччя;

5.5.7 підписує програми внутрішнього аудиту та подає їх на затвердження керівнику апарату НКРЕКП до початку її виконання;

5.5.8 проводить планові та позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у Стандартах, та у відповідності до порядку, визначеного внутрішніми документами НКРЕКП з  питань проведення внутрішнього аудиту;

5.5.9 подає керівнику апарату НКРЕКП аудиторські звіти і рекомендації для  прийняття ним відповідних управлінських рішень;

5.5.10 організовує здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій за наслідками проведених внутрішніх аудитів;

5.5.11 підготовлює звіти про результати діяльності Сектору, забезпечує своєчасне їх подання керівнику апарату НКРЕКП та до органу, на якого покладено функції гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, у визначені терміни, (але не пізніше 20 січня та 20 липня);

5.5.12 у разі надходження звернень від Держаудитслужби, направляє протягом 10 робочих днів інформацію про результати внутрішнього аудиту та інші відомості, що стосуються його проведення;

5.5.13 невідкладно інформує керівника апарату НКРЕКП про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;

5.5.14 не розголошує інформацію, яка стала йому відома під час виконання покладених на Сектор завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

5.5.15 забезпечує формування, збереження, передачу до архіву і знищення справ внутрішніх аудитів;

5.5.16 визначає обов’язки працівника Сектору, координує і контролює його діяльність та вирішує інші питання службової діяльності;

5.5.17 вживає необхідних заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників Сектору з питань державного управління та аудиту;

5.5.18 у процесі виконання покладених на Сектор завдань, у межах наданих повноважень, забезпечує ділове листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Сектору;

5.5.19 забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.20 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Завідувач Сектору здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності завідувача Сектору (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує головний спеціаліст Сектору, за наказом керівника апарату НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Завідувач та працівник Сектору відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Сектор у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Сектору.

 

Завідувач Сектору внутрішнього аудиту                                                       Верес О.Г.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)