UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Сектор контролю за виконавською дисципліноюверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.20170

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________ С.В. Христюк

 «03» січня 2017 року

 

 

Положення

про Сектор контролю за виконавською дисципліною

 

1. Загальні положення

 

1.1. Сектор контролю за виконавською дисципліною є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику державної служби НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Сектор контролю за виконавською дисципліною (далі – Сектор) у своїй діяльності керується Законом України «Про державну службу», Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг», актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Типовим положенням про структурний підрозділ з контролю апарату міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2037, іншими актами Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Голови НКРЕКП та цим Положенням.

1.3. Сектор має свої бланк та штампи.

1.4. Робота Сектору проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

 

2. Основні завдання Сектору

 

2.1. Основним завданням Сектору є організація і забезпечення своєчасного виконання законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів  України, запитів і звернень народних депутатів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, запитів на публічну інформацію, звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, планових завдань та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП та дотримання виконавської дисципліни в НКРЕКП, шляхом:

2.1.1 здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП; 

2.1.2 проведення аналізу причин порушень виконання вимог актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП та внесення пропозицій щодо усунення таких порушень;

2.1.3. підготовки інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП;

2.1.4 інформування Голови НКРЕКП про стан виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень  та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП самостійними структурними підрозділами НКРЕКП;

2.1.5 проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень, доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП та своєчасне інформування Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП у разі неможливості їх виконання у визначені строки;

2.1.6 підготовки проектів наказів, розпоряджень та доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП  з питань, що належать до компетенції Сектору.

 

3. Функції Сектору

 

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. здійснює контроль за виконанням актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.2 аналізує та веде облік завдань, реалізація яких передбачена актами законодавства, дорученнями органів державної влади, наказами, розпорядженнями та дорученнями Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП, контроль за виконанням яких покладено на Сектор;

3.1.3 перевіряє стан виконання структурними підрозділами актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.4 здійснює випереджувальний моніторинг стану виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень, доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП та своєчасно інформує Голову НКРЕКП, членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП, керівників самостійних структурних підрозділів НКРЕКП про їх виконання чи неможливість виконання у визначені строки;

3.1.5 готує аналітичні та інформаційні матеріали для Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП про хід виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП, вносить пропозиції про притягнення до відповідальності працівників самостійних структурних підрозділів НКРЕКП за їх невиконання або неналежне виконання;

3.1.6 аналізує причини порушень строків виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП та вносить пропозиції щодо усунення таких порушень;

3.1.7 забезпечує своєчасне надходження інформаційних, довідникових та інших матеріалів від структурних підрозділів НКРЕКП  про хід виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.8 готує та систематично надає структурним підрозділам НКРЕКП, інформаційні матеріали щодо строків виконання вимог актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень  та доручень керівництва НКРЕКП;

3.1.9 розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за виконанням документів в НКРЕКП;

3.1.10 здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

3.1.11 в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції;

3.1.12 проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права Сектору

 

4.1. Сектор має право:

4.1.1 проводити в структурних підрозділах НКРЕКП перевірки виконання актів законодавства, доручень органів державної влади,  наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП;

4.1.2 здійснювати контроль за виконанням доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП за результатами проведених особистих прийомів.

4.1.3 одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів НКРЕКП;

4.1.4 перевіряти усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;

4.1.5 одержувати від структурних підрозділів НКРЕКП, письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірки виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП;

4.1.6 залучати в установленому порядку за дорученням Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП спеціалістів структурних підрозділів НКРЕКП для проведення перевірки в структурних підрозділах НКРЕКП щодо виконання актів законодавства, доручень органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень Голови,  членів та керівника апарату НКРЕКП та вжиття необхідних заходів у разі їх виявлення;

4.1.7 за дорученням керівника державної служби НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Сектор завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Сектору, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Сектору

 

5.1. Сектор очолює завідувач Сектору, який в установленому порядку призначається і звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Завідувач Сектору:

5.4.1 організовує роботу Сектору, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладаннях на Сектор завдань і здійснення ним своїх функції;

5.4.2 вживає заходів щодо забезпечення ефективності роботи Сектору;

5.4.3 вносить пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за виконанням документів в НКРЕКП;

5.4.4 забезпечує в межах своєї компетенції збереження у підрозділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженням доступом відповідно до законодавства, дотримання працівниками Сектору порядку роботи з службовими документами;

5.4.5 визначає розподіл обов’язків між працівниками Сектору, координує та контролює їх діяльність;

5.4.6 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Сектору;

5.4.7 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.4.8 забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

 5.4.9 взаємодіє з Секретаріатом Адміністрації Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Відділом контролю Апарату Верховної Ради України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, а також із структурними підрозділами з контролю інших органів державної влади, місцевих державних адміністрацій;

5.4.10 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.5. У разі відсутності завідувача Сектору (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує головний спеціаліст Сектору, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Сектору.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Завідувач та працівники Сектору відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Сектор у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань забезпечення своєчасного та належного виконання документів та дотримання виконавської дисципліни в НКРЕКП та інших питань, що відносяться до компетенції Сектору.

 

Завідувач Сектору контролю за виконавською дисципліною                                                Я.Лівінська

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)