UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Управління роздрібного ринку електричної енергіїверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

_____________ Д.Вовк

«06 » лютого 2017 року 

 

 

 

положення

про Управління роздрібного ринку електричної енергії

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління роздрібного ринку електричної енергії (далі – Управління), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), який безпосередньо підпорядковується Члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Законом України «Про державну службу», Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про запобігання корупції», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про природні монополії», «Про захист економічної конкуренції», «Про звернення громадян», «Про захист прав споживачів», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», цим Положенням та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.3. До складу Управління входить:

1.3.1 відділ методологічного забезпечення;

1.3.2 відділ моніторингу відносин;

1.3.3 відділ забезпечення захисту прав споживачів.

 

2. Основні завдання Управління

 

2.1. Основними завданнями Управління  є:

2.1.1 розробка та супровід проектів нормативно-правових актів, які забезпечать ефективне функціонування роздрібного ринку електричної енергії;

2.1.2 забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії, та досудового врегулювання спірних питань;

2.1.3 встановлення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання електричної енергії, здійснення моніторингу їх дотримання;

2.1.4 організація у межах компетенції Управління проведення Регулятором попередніх слухань спірних питань, із залученням заінтересованих осіб;

2.1.5 здійснення, в межах компетенції, дослідження та моніторингу роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі збір та аналіз інформації щодо діяльності суб’єктів електроенергетики та їх взаємовідносини зі споживачами електричної енергії; дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергії;

2.1.6 участь у розгляді та аналізі проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проектів регуляторних актів державних органів, у межах компетенції Управління;

2.1.7 співпраця з представниками міжнародних організацій, у межах компетенції Управління;

2.1.8 узагальнення практики застосування законодавства, розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства, опрацювання наданих на погодження проектів нормативно-правових актів, з питань, що належать до компетенції Управління;

2.1.9 моніторинг дотримання електропостачальниками правил розгляду звернень споживачів електричної енергії.

3. Функції Управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє нормативно-правові акти, якими регулюються відносини на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема:

- правила користування (постачання) електричною енергією;

- типові та примірні договори про постачання (користування) електричною енергією;

- порядок розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики, та врегулювання спорів;

- порядок вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики;

- мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії;

- порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств;

- порядок проведення попередніх слухань спірних питань;

- методику обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж.

3.1.2 розглядає звернення та готує роз’яснення суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики щодо застосування нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Управління;

3.1.3 забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики;

3.1.4 розглядає звернення споживачів електричної енергії та приймає участь у врегулювання спорів;

3.1.5 бере участь у досудовому розгляді спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики;

3.1.6 бере участь у підготовці та проведенні попередніх слухань, які проводяться Регулятором, з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.7 надає роз'яснення з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора, якими регулюються відносини, що виникають на роздрібному ринку електричної енергії;

3.1.8 бере участь у підготовці проектів законів України та готує висновки та пропозиції до них з питань функціонування роздрібного ринку електричної енергії;

3.1.9 здійснює аналіз чинних нормативно-правових актів щодо регулювання роздрібного ринку електричної енергії з метою їх удосконалення;

3.1.10 готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики та здійснює заходи для забезпечення розвитку конкурентних відносин у цій сфері;

3.1.11 бере участь у підготовці та проведенні попередніх слухань, які проводяться Регулятором, з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.12 бере участь у позапланових перевірках суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики;

3.1.13 приймає участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.14 надає консультативну допомогу з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.15 бере участь у виконанні доручень Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Управлінню;

3.1.16 здійснює розгляд та аналіз розвитку роздрібного ринку електричної енергії із урахуванням умов щодо створення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату, а також належних умов для міжнародного співробітництва;

3.1.17 приймає участь у встановленні мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання електричної енергії, здійснює моніторинг їх дотримання;

3.1.18 виконує доручення Голови, членів НКРЕКП, керівника державної служби НКРЕКП;

3.1.19 здійснює роботи із документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

3.1.20 проводить іншу роботу, пов’язану із розробкою та застосуванням нормативно-правових актів у сфері електроенергетики.

 

4. Права Управління

 

4.1. Управління має право:

4.1.1 запитувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, від суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Управління завдань, в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

4.1.2 одержувати від структурних підрозділів НКРЕКП документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

4.1.3 співпрацювати в установленому порядку з вченими, спеціалістами центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, консультативними та експертними організаціями (за погодженням з їх керівниками), експертами для розроблення проектів, проведення консультацій та експертиз;

4.1.4 за згодою керівників інших структурних підрозділів НКРЕКП залучати відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів з врегулювання питань, які відносяться до компетенції відповідних структурних підрозділів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього завдань;

4.1.5 подавати пропозиції Голові та Членам НКРЕКП щодо утворення робочих комісій та робочих груп з метою опрацювання певних питань;

4.1.6 готувати матеріали та брати участь у конференціях, семінарах, нарадах, засіданнях науково-технічних рад тощо з питань функціонування та розвитку електроенергетичної галузі;

4.1.7 брати участь у підготовці та реалізації заходів НКРЕКП в рамках програм співробітництва України з ЄС, Світовим банком, Міжнародним Валютним Фондом, іншими міжнародними фінансовими, енергетичними та екологічними організаціями, органами регулювання енергетики інших країн;

4.1.8 за дорученням Голови, членів НКРЕКП  представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції Управління;

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Управління

 

5.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має заступника начальника управління – начальника відділу методологічного забезпечення Управління (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Начальник Управління розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів у складі Управління, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 організовує роботу Управління;

5.5.2 погоджує розподіл обов’язків працівників Управління, контролює їх діяльність;

5.5.3 забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань врегулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії;

5.5.4 вносить пропозиції щодо формування планів роботи Управління;

5.5.5 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.6 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.7 вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

5.5.8 звітує перед Головою НКРЕКП та/або членом НКРЕКП згідно з розподілом функціональних обов’язків між Головою, членами НКРЕКП та керівником державної служби НКРЕКП про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи Управління;

5.5.9 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього  службового  розпорядку, трудової  та  виконавчої  дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.10 визначає потреби і пріоритетні напрями з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи;

5.5.11 здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері енергетики, зокрема захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;

5.5.12 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу, який на цей період несе  відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу обов’язки начальника Управління виконує начальник відділу моніторингу відносин Управління в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Начальник та працівники Управління відповідають за:

6.1.1 неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків;

6.1.2  бездіяльність;

6.1.3 порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

6.2. У випадках, визначених законами України, начальники та працівники Управління несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань державного регулювання, моніторингу та контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері електроенергетики, а саме: діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, та інших питань, що відносяться до компетенції Управління.

 

Начальник Управління роздрібного ринку електричної енергії                                  І.Городиський

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)