UA
EN
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Правила внутрішнього трудового розпорядкуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 02.02.2016

Додаток 1

до Колективного договору між

адміністрацією та трудовим

колективом НКРЕКП

на 2015-2016 рік

(реєстраційний № 214-15 від 22.12.2015)

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів і спрямовані на врегулювання трудових відносин між керівництвом та працівниками Комісії.

1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Правила), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу та належних і безпечних умов праці, високої ефективності та якості роботи працівників.

1.3. Правила є обов'язковими для всіх працівників НКРЕКП.

1.4. У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  трудова  дисципліна ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов'язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.

 

2. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

 

2.1 Призначення на посади та звільнення з посад працівників НКРЕКП здійснюється відповідно до Закону України Про державну службу та Кодексу законів про працю України, якщо інше не передбачено законодавством.

2.2 Прийняття на державну службу на посади третьої – п’ятої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", крім випадків, передбачених іншими законами України.

2.3. Прийняття на роботу інших працівників в НКРЕКП та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

2.4 Без конкурсного відбору за рішенням Голови здійснюється просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 чи пройшов стажування відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 року № 804.

2.5. За рішенням Голови НКРЕКП без конкурсного відбору або стажування на державну службу можуть також прийматися особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу".

2.6. Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється за наказом Голови НКРЕКП.

2.7. Днем початку виконання працівником своїх службових обов'язків є день, дата якого зазначена в наказі Голови НКРЕКП. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

2.8. Не можуть бути призначеними на посаду в НКРЕКП особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

в інших випадках, установлених законами України.

2.9 Під час прийняття на роботу на посаду державного службовця до НКРЕКП кандидат подає до кадрової служби перелік документів визначений Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731.

2.10 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії НКРЕКП  документи визначені Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.

Під час прийняття на роботу забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, відомості про її партійну і національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.11. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції; проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади в НКРЕКП у порядку та строки визначені Кабінетом Міністрів України.

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду в НКРЕКП не розглядається.

2.12. При укладенні трудового договору може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

Умови випробування зазначаються в наказі про прийняття на роботу.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

2.13. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.14. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 року № 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000 року за № 783/5004 та підписує попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Листок-ознайомлення засвідчується його власноручним підписом і зберігається в особовій справі.

2.15. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в НКРЕКП керівник відповідного структурного підрозділу зобов'язаний:

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), з умовами та оплатою його праці та з цими Правилами;

визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

провести інструктаж про порядок використання комп'ютерної мережі та засобів зв'язку;

провести інструктаж з техніки безпеки, про виробничу санітарію і гігієну праці, протипожежну охорону та інші правила з охорони праці.

2.16.У відповідності до Закону України «Про очищення влади» та у Порядоку визначеному Кабінетом Міністрів України, проводиться перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади» затвердженого поставою від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі Порядок) проводиться перевірка достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

2.17. На всіх працівників НКРЕКП ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на Управління  роботи з персоналом.

Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

2.18. З метою набуття практичного досвіду,  перевірки професійних і ділових якостей осіб, які претендують на зайняття більш високих посад,  може проводитися в установленому порядку їх стажування  на  відповідних  посадах  у структурних підрозділах НКРЕКП.

2.19. Державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах, відповідно до законодавства.

2.20. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно шляхом самоосвіти, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

2.21. Припинення трудових відносин між НКРЕКП та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

Загальні підстави розірвання трудового договору передбачені Кодексом Законів про ПрацюУкраїни.

2.22. Державні службовці та інші працівники НКРЕКП мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це Голову НКРЕКП письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, Голова НКРЕКП своїм наказом звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

2.23. Припинення трудових відносин з працівником з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, якщо цей працівник є членом профспілки, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

2.24. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України "Про державну службу", а саме:

порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі (стаття 23);

відставки державних службовців, які займають посади першої категорії (стаття 31);

виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

2.25. Зміна керівника НКРЕКП не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

2.26. Працівник до звільнення з посади зобов'язаний передати справи  і  довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно іншій особі, визначеній керівником.

Факт передачі справ і майна засвідчується обхідним листом, який підписується уповноваженою особою відповідного підрозділу та уповноваженою особою Управління роботи з персоналом і долучається до особової справи цього працівника.

2.27. У день звільнення Управління роботи з персоналом  зобов'язане видати працівнику оформлену належним чином його трудову книжку. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

2.28. Невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається Головою НКРЕКП та оформлюється його наказом.

2.29. Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не може перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950.

2.30. Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, то наказ Голови НКРЕКП скасовується.

 

3. Основні обов'язки і права державних службовців.

 

3.1. Основними обов'язками державних службовців НКРЕКП є:

неухильне додержання Конституції України, Закону України “Про державну службу”, Закону України «Про  запобігання корупції», інших нормативно-правових актів, Регламенту НКРЕКП, положення про НКРЕКП та його структурні підрозділи;

забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов'язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, протокольних рішень, наказів, розпоряджень, доручень Голови НКРЕКП,  Членів Комісії, Керівника апарату та безпосередніх керівників;

ініціатива і творчість у роботі;

дотримання ділового етикету, в тому числі щодо зовнішнього вигляду;

недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника НКРЕКП;

недопущення дій і вчинків, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють діяльність НКРЕКП або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно у письмовій формі повідомити безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;

шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників НКРЕКП, дотримання високої культури спілкування;

не виявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об'єднань громадян або конкретних осіб;

постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;

підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;

дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку;

своєчасне подання до Управління  роботи з персоналом відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо)

та інші, визначені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

3.2. Повноваження працівників визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

3.3. Державні службовці НКРЕКП усіх рівнів підлягають атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922.

3.4. Атестації підлягають державні службовці усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх посадові обов’язки не змінилися.

3.5. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

Не підлягають атестації державні службовці, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік.

3.5. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби України від 31 жовтня 2003 року № 122.

 

4. Основні права працівників

 

4.1. Державні службовці НКРЕКП мають право:

користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

вимагати затвердження  керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;

на оплату  праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

безперешкодно ознайомлюватись з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби,  в  необхідних  випадках давати особисті пояснення;

на просування  по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх  службових  обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

4.2. Конкретні обов'язки та права працівників НКРЕКП визначаються у посадових інструкціях, які погоджуються керівником структурного підрозділу та затверджуються Головою НКРЕКП.

 

5. Основні обов’язки керівництва НКРЕКП

 

5.1. Голова НКРЕКП, Члени НКРЕКП та Керівник апарату зобов’язані:

неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю, про державну службу, антикорупційного законодавства;

створювати для працівників НКРЕКП умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни;

забезпечувати здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників НКРЕКП;

забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

5.2. У випадках, передбачених законодавством України, керівництво НКРЕКП здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

6. Робочий час і час відпочинку

 

6.1. Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до цих Правил, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов'язки.

6.2. Тривалість робочого тижня для працівників НКРЕКП відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю становить 40 годин з двома вихідними днями – суботою і неділею.

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватись неповний робочий день чи неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу, Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника.

6.3. Початок і закінчення роботи та перерва для відпочинку і харчування працівників НКРЕКП  встановлюються такими:

            Початок робочого дня о 9 год.00 хв.

            Перерва на відпочинок і харчування з 13 год.00 хв. до  13 год.45 хв.

            Закінчення робочого дня о  18 год.00 хв.; у п’ятницю о 16 год.45 хв.

Для працівників структурних підрозділів НКРЕКП на територіях:

Початок робочого дня о 8 год.00 хв.

            Перерва на відпочинок і харчування з 12 год.00 хв. до  12 год.45 хв.

            Закінчення робочого дня о  17 год.00 хв.; у п’ятницю о 15 год.45 хв.

6.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину.

6.5. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

6.6. У структурних підрозділах НКРЕКП складається табель обліку робочого часу, який  подається до Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності за встановленою формою до 11 та 25 числа кожного місяця, для чого в структурних підрозділах ведеться журнал реєстрації виходу на роботу працівників структурного підрозділу.

Облік присутності та відсутності на роботі працівників протягом робочого дня, їх табелювання провадиться відповідальним працівником, визначеним керівником кожного підрозділу.

6.7. Перебування працівників структурних підрозділів у робочий час за межами приміщень НКРЕКП з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів. Керівники структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час Членів НКРЕКП, які здійснюють керівництво відповідними структурними  підрозділами, з записом в журналі місцевих відряджень.

6.8. Відсутність державного службовця на робочому місці більше 3 годин протягом робочого дня без поважної причини є підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, передбаченої законодавством.

Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншими доступними способами.

У разі недотримання державним службовцем вимог цього пункту складається акт про відсутність державного службовця на роботі.

У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі, останній повинен подати письмові пояснення на ім'я Голови НКРЕКП щодо причин своєї відсутності.

6.9. Відповідно до Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається  щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі середньої заробітної плати та щорічна додаткова оплачувана відпустка за стаж роботи понад 10 років, а також інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

6.10. За наказом Голови НКРЕКП державний службовець може бути відкликаний із щорічної або додаткової оплачуваних відпусток відповідно до Закону України "Про державну службу". Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

6.11. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників встановлюються згідно із Законом України "Про відпустки" та Кодексом законів про працю України.

6.12. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється Головою НКРЕКП за погодженням із профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення роботи НКРЕКП та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше ніж 5 січня відповідного року, затверджується Головою НКРЕКП і доводиться до відома всіх працівників.

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

 

7. Заохочення за сумлінну працю. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

 

7.1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків та інші досягнення в роботі до працівників НКРЕКП застосовуються за рішенням Голови НКРЕКП такі форми матеріального і морального заохочення:

нагородження заохочувальними відзнаками НКРЕКП - оголошення Подяки, нагородження Грамотою, нагородження Почесною грамотою,  нагородження нагрудним знаком “За заслуги” з виплатою одноразової грошової премії. Порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками НКРЕКП визначений у Положенні про  заохочувальні відзнаки;

клопотання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками інших міністерств, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, державними нагородами України та присвоєння почесних звань;

одноразове заохочення жінок до Міжнародного жіночого дня 8 березня;

одноразове заохочення працівників НКРЕКП до професійного свята Дня енергетика України;

одноразове заохочення працівників НКРЕКП до інших державних та професійних свят.

одноразове заохочення до ювілейних дат та досягнення пенсійного віку (50, 55, 60, 65 років) або виходу на пенсію окремих категорій працівників, для яких законодавством передбачений інший термін виходу на пенсію.

7.2. За виконання особливо відповідальних завдань державним службовцям, відповідно до Закону України “Про державну службу” може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію працівникові може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

7.3. Заохочення оголошується наказом Голови НКРЕКП, про що робиться запис у трудовій книжці працівника відповідно до правил її ведення.

 

8. Відповідальність за порушення трудової та виконавської дисципліни

 

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов'язків, порушення державним службовцем обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, перевищення ним своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як державного службовця або дискредитує НКРЕКП, та цих Правил тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

8.2. Питання щодо притягнення працівників НКРЕКП до дисциплінарної відповідальності порушується Членом НКРЕКП та/або Керівником апарату за поданням керівника структурного підрозділу та подається Голові НКРЕКП на розгляд у встановленому порядку.

8.3. За порушення трудової дисципліни до працівника застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

догана;

звільнення з роботи.

8.4. До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року присвоєння чергового рангу або призначення на вищу посаду.

8.5. Одним із заходів дисциплінарного впливу до державних службовців НКРЕКП за порушення трудової або виконавської дисципліни може застосовуватися повне або часткове позбавлення премії на певний термін.

Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.6. Звільнення може здійснюватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього посадовою інструкцією чи цими Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин.

8.7. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов'язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

8.8. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше ніж через місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

8.9. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше ніж через шість місяців з дня вчинення проступку.

8.10. За кожне порушення трудової дисципліни до порушення може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення або захід дисциплінарного впливу.

8.11. При виборі виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

8.12. Стягнення оформляється наказом Голови НКРЕКП, в якому зазначаються мотиви його застосування; про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку. Наказ в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників НКРЕКП.

8.13. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

8.14. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте відповідним наказом до закінчення року.

8.15. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

8.16. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

10. Порядок вирішення трудових спорів

 

10.1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом НКРЕКП, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

11. Пропускний режим входу до адміністративного будинку НКРЕКП

 

Пропускний режим входу до службових приміщень адміністративного будинку НКРЕКП регулюється Інструкцією про пропускний внутрішньообєктовий режим в адміністративному будинку НКРЕКП, яка затверджується  наказом Голови НКРЕКП.

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)